Dražba nehnuteľností v obci Lučenec v katastrálnom území Lučenec

Katastrálne územie:
Lučenec
Obec:
Lučenec

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 10.500,00 18.07.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 323/17
Typ dražobnej vyhlášky: EX 323/17
Poradie dražby: 1
Exekútor: Jozef Ďurica
Ulica: Borovianska cesta 2564/17
Obec: Zvolen
PSČ: 96001
Dátum konania dražby: 18.07.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Borovianska 17, 96001Zvolen
Vlastník: Kálnayová Judita
Sídlo: Rúbanisko II/1, 984 01 Lučenec
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 26.04.2018
Znalecká hodnota: 10.500,00
Reálna hodnota: 10.500,00
Výška zábezpeky: 5.250,00
Číslo bankového účtu: 4008079348/7500, VS: 32317
Najnižšie podanie: 10.500,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: 4008079348/7500, VS: 32317
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 16.07.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: Lučenec, Rúbanisko II
Ďalšie informácie : Predmetom dražby je byt č. 5 na 1. posch. vchodu číslo 1 ako aj podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 418. Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni vopred na t.č. 045/532 52 39.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Lučenec
     Obec : Lučenec
     Kataster : Lučenec
     Číslo listu vlastníctva: 6966
   Stavba
     Supisné číslo: 418
     Pracelné číslo: 4995/2
     Druh stavby: 9
     Popis stavby: Bytový dom
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: