Dražba nehnuteľností v obci Lučenec v katastrálnom území Lučenec

Katastrálne územie:
Lučenec
Obec:
Lučenec

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 29.06.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 190/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Andrea Barancová, zasadacia miestnosť notára, 1. p., T. G. Masaryka 343/19, 984 01 Lučenec"
D. Dátum konania dražby 29. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby Prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č.6540, katastrálne územie Lučenec, Okresný úrad Lučenec – katastrálny odbor, obec Lučenec, okres Lučenec a  to:

 

Pozemky:

Parcely registra “C“

parc. č. 6146/2, výmera 19967 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 6146/4, výmera 838 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 6146/6, výmera 2991 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 6146/9, výmera 626 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 6146/10, výmera 422 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 6146/11, výmera 236 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 6146/13, výmera 373 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 6146/14, výmera 529 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 6146/15, výmera 9 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 6146/18, výmera 801 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 6146/32, výmera 4882 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 6146/34, výmera 15 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

 

 

Stavby:

súpisné číslo: 5072, na parcele číslo: 6146/18, popis stavby: administrat.budova

súpisné číslo: 5073, na parcele číslo: 6146/14, popis stavby: sklad U 12

súpisné číslo: 5074, na parcele číslo: 6146/15, popis stavby: tlaková stanica

bez s.č., na parcele č. 6146/4, popis stavby: výrobná hala V 2

bez s.č., na parcele č. 6146/6, popis stavby: výrobná hala M 4

bez s.č., na parcele č. 6146/13, popis stavby: sklad U 11

 

Uvádzame, že existuje nesúlad medzi skutkovým stavom v súčasnosti existujúcich stavieb a stavom zapísaným v katastri nehnuteľností na LV č.6540 vedenom Okresným úradom Lučenec – katastrálny odbor, okres Lučenec, obec Lučenec, k. ú. Lučenec, a nie je na LV č.6540 vymazaná stavba, ktoré bola odstránená a v súčasnosti už neexistuje, a to:

súpisné číslo: 5074, na parcele číslo: 6146/15, popis stavby: tlaková stanica

 

 

Príslušenstvo, ktoré nie je zapísané, alebo sa nezapisuje do listu vlastníctva najmä: plot na parc. č. 6146/2, kanalizácia dažďová priemer 125 mm, kanalizácia dažďová priemer 150 mm, kanalizácia dažďová priemer 200 mm, kanalizácia dažďová priemer 400 mm, kanalizácia dažďová priemer 600 mm, kanalizácia splašková 125 mm, kanalizácia splašková 150 mm, kanalizácia splašková 300 mm, spevnené plochy – chodník liaty asfalt, spevnené plochy – cestné panely, spevnené plochy betónová mazanina, rozvody priemyselnej vody priemer 100 mm a 150 mm, rozvod pitnej vody priemer 100mm atď.

 

Spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa draží tak ako ,,stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Administratívna budova - Jedná sa o samostatne stojacu budovu s priečnym nosným systémom s 3 nadzemnými podlažiami a spojovacím jednopodlažným krčkom spojenej pôvodne s výrobnou halou M4.

Konštrukčný systém je montovaný železobetónový skelet, dvojtrakt, trojpodlažná časť stavby má v pozdĺžnom smere 8 modulov po 6000 mm, v priečnom smere dva moduly po 6000 mm, konštrukčná výška podlaží je 4,2 m, v časti výmenníkovej stanice je konštrukčná výška 4,9 m. konštrukčná výška 2. a 3. nadzemného podlažia je 3,6 m.

Nosná konštrukcia je rámová, rámy vytvárajú priečny nosný systém. Nosné rámy sú vytvorené zo stĺpov a prievlakov, stĺpy sú pri spájaní prerušované prievlakmi. Stropné konštrukcie sú zo železobetónových dutinových panelov. V smere kolmom na nosné rámy je použitá jedna stužujúca stena. Schodiskové konštrukcie sú vytvorené zo schodiskových ramien a podestových panelov. Obvodový plášť je zo siporexových panelov hr. 100 mm. Podlahy sú v prevažujúcom vyhotovení PVC, v sociálnych zariadeniach sú keramické. V sociálnych zariadeniach sú keramické obklady, sanita. Vonkajšie omietky sú z nástrekových hmôt, vykurovanie je ústredné. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. Okná sú plastové, v objekte je rozvod vody, kanalizácie, zemného plynu.

Stavba sa užíva od roku 1986.

Celá budova nebola pri obhliadke sprístupnená, v znaleckom posudku znalec vychádzal z predchádzajúceho ZP - 31/2009, vypracoval Ing. Peter Homola.

 

Sklad U12 - Jedná sa o samostatne stojaci stavebný objekt - oceľovú oblúkovú halu s jedným nadzemným podlažím. Zvislé nosné konštrukcie tvoria oblúkové kovové rámy uložené na základovom rošte. Stavba nie je zateplená ani vykurovaná.

Konštrukčný systém je montovaný kovový skelet. Stavba nie je dispozične členená. Stavba sa užíva od roku 1986.

Kovová konštrukcia je montovaná, nosníky sú polkruhového tvaru, celkom 11 modulov po 3600 mm. Opláštenie do výšky 2500 mm je vlnitý pozinkovaný plech, zvyšok je zo sklolaminátu, stavba nie je zateplená. Základy sú betónové pásy šírky 400 mm, s ukotveným oceľovým roštom, ku ktorému sú upevnené kovové polkruhové nosné rámy. Vráta - 3 ks dvojkrídlové vráta konštrukcie oceľový rám, celoplechová výplň. Podlaha je betónová. Elektroinštalácia je svetelná, stavba má bleskozvod.

Stavba pri obhliadke nebola sprístupnená, v znaleckom posudku vychádza znalec z predchádzajúceho ZP - 31/200, vypracoval Ing. Peter Homola.

 

Výrobná hala V2 - Jedná sa o samostatne stojací objekt s jedným nadzemným podlažím so žeriavovou dráhou a strešnou krytinou na sedlovej streche.

Stavba nie je dispozične členená.

V roku 2003 bolo vykonané dodatočné zateplenie na výrobnej hale .

Stavba bola postavená v roku 1986.

Jedná sa o samostatne stojacu montovanú oceľovú halu. Nosné oceľové stĺpy sú osadené na železobetónových pätkách. Osová vzdialenosť pätiek je 4,5 m, pôdorysná plocha je 46 m * 19,12 m. Pozdĺžne steny sú montované z AZC polystyrénových panelov z vnútornej strany o hrúbke 6,2 cm. Vonkajšia stena haly je z profilového plechu uchytená na stĺpoch. V pozdĺžnych stenách sú umiestnené oceľové okná zdvojené a v južnej pozdĺžnej tene sú oceľové vráta nazateplené. Severná pozdĺžna stena je bez dverí. Koncové štítové steny sú vymurované z plynosilikátových tvárnic. Omietnutá je vonkajšia aj vnútorná strana. Okná sú oceľové s dvojitým zasklením a nezateplené oceľové vráta. Hala je prekrytá oceľovými väzníkmi. Podhľad tvorí oceľový plech, na ktorom je uložená tepelná izolácia Nobasil 10 cm. Strešná krytina je z profilových plechov.

 

Výrobná hala M4 - Jedná sa o samostatne stojaci stavebný objekt - väzníkový variant trojloďovej haly jedným nadzemným podlažím, bez žeriavových dráh s plochou strechou .

Nosnú konštrukciu tvoria železobetónové stĺpy. Strešné väzníky ú predpäté. Na strešných väzníkoch sú uložené strešné doky. Strešná krytina je Bitagit.

Konštrukčný systém je montovaný železobetónový skelet, trojloďový, rozpätie 1800 mm, technologicky samostatná dvojloďová časť stavby má celkom 8 modulov po 6000 mm, technologicky samostatná jednoloďová časť stavby má celkom 10 modulov po 6000 mm, z toho 2 moduly sú za dilatáciou.

V dvojloďovej čti je mechanická dielňa, v jednoloďovej časti bola lakovňa, kotolňa, sklady, elektrorozvodňa.

Stavba sa užíva od roku 1986.

 

Sklad U 11 - Jedná sa o samostatne stojaci stavebný objekt - oceľovú halu s jedným nadzemným podlažím. Zvislé nosné konštrukcie tvoria oceľové stĺpy na základových pätkách. Zastrešenie je oceľovými sedlovými priehradovými strešnými väzníkmi. Stavba nie je zateplená ani vykurovaná.

Konštrukčný systém je montovaný skelet, jednoloďový. Stavba nie je dispozične členená.

Užíva sa od roku 1986.

Stavba pri obhliadke nebola sprístupnená, v znaleckom posudku vychádzaznalec z predchádzajúceho ZP - 31/200, vypracoval Ing. Peter Homola.

 

Oplotenie areálu je zhotovený z betónovej konštrukcie - betónových stĺpikov, dielov výšky 300 mm. Výška plota je 2100 mm. Súčasťou sú vráta a vrátka na vstupe. Oplotenie bolo zhotovené v roku 1986.

 

Kanalizácia dažďová priemer 125 mm - kanalizačné prípojky sú z kameninových rúr, priemer 125 mm, celková dĺžka 80 m. Boli zhotovené v roku 1986.

 

Kanalizácia dažďová priemer 150 mm - kanalizačné prípojky sú z kameninových rúr, priemer 150 mm, dĺžka 95 m. Boli zhotovené v roku 1986.

 

Kanalizácia dažďová priemer 200 mm - kanalizačné prípojky sú z kameninových rúr, priemer 200 mm, dĺžka 55 m. Boli zhotovené v roku 1986.

 

Kanalizácia dažďová priemer 400 mm - kanalizačné prípojky sú z betónových rúr, priemer 400 mm, dĺžka 115 m. Boli zhotovené v roku 1986

 

Kanalizácia dažďová priemer 400 mm - kanalizačné prípojky sú z betónových rúr, priemer 600 mm, dĺžka 390 m. Boli zhotovené v roku 1986.

 

Kanalizácia splašková priemer 125 mm - kanalizačné prípojky sú z kameninových rúr, priemer 125 mm, dĺžka 20 m. Boli zhotovené v roku 1986.

 

Kanalizácia splašková priemer 150 mm - kanalizačné prípojky sú z kameninových rúr, priemer 150 mm, dĺžka 40 m. Boli zhotovené v roku 1986.

 

Kanalizácia splašková priemer 150 mm - Kanalizačné prípojky sú z plastových rúr, priemer 300 mm, dĺžka 245 m. Boli zhotovené v roku 1986.

 

Kanalizácia splašková priemer 300 mm - Kanalizačné prípojky sú z plastových rúr, priemer 300 mm, dĺžka 245 m. Boli zhotovené v roku 1986

 

Spevnené plochy - chodníky liaty asfalt - sú užívané od roku 1986. Majú povrch z liateho asfaltu.

 

Spevnené plochy - cestné panely - jedná sa o spevnené plochy z cestnýc panelov 3000 mm* 2000 mm. Boli zhotovené v roku 1986.

 

Spevnené plochy betónová mazanina - Jedná sa o vnútroareálové vozovky , konštrukcia je jednovrstvový betónový kryt hrúbky 200 mm, štrkodrva hrúbky 200 mm, štrkopiesok r. 200 mm. Po stranách sú betónové obrubníky.

 

Rozvody priemyselnej vody, priemer 100mm a150 mm - užívajú sa od roku 1986. Celková dĺžka je 480 m.

 

Rozvod pitnej vody, priemer 100 m - Rozvody boli zhotovené v roku 1986. Celková dĺžka je 428 m.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Viď opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo v prospech Tatra banky a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1 IČO:00686930 č.V 2546/10 z 16.12.2010 na pozemky registra C KN parc.č.6146/2,6146/4,6146/6,6146/9,6146/10,6146/11,6146/13,6146/14,6146/15,6146/18,6146/32,6146/34, stavby sč.5072 na pozemku registra C KN parc.č.6146/18, sč.5073 na pozemku registra C KN parc.č.6146/14, sč.5074 na pozemku registra C KN parc.č.6146/15 a stavby bez súpisného čísla na pozemkoch registra C KN parc.č.6146/4,6146/6,6146/13-3669/10.

Záložné právo v prospech Mezzanin Finanzierungs GmbH, IČO FN 218797k, Mariahilfer Strasse 1, A-1060 Wien, Austria, č. V 2168/14 z 11.9.2014, na pozemky registra CKN parc.č. 6146/2, 6146/4, 6146/6, 6146/9, 6146/10, 6146/11, 6146/13, 6146/14, 6146/15, 6146/18, 6146/32, 6146/34, na stavby: s.č. 5072 na pozemku registra CKN parc.č. 6146/18, s.č. 5073 na pozemku registra CKN parc.č. 6146/14, s.č. 5074 na pozemku registra CKN parc.č. 6146/15 a stavby bez súpisného čísla na pozemkoch registra CKN parc.č. 6146/4, 6146/6, 6146/13 - 3724/14
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,- EUR
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Martin Hatara
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva x
b) Orientačné/súpisné číslo x
c) Názov obce x d) PSČ x
e) Štát x
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 12345678
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckých posudkov č. 44/2018, ktoré vypracoval znalec Ing. Andrea Bothová, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby,, odhad hodnoty nehnuteľnosti, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znlaca 910312
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 22.02.2018