Dražba nehnuteľností v obci Lučenec v katastrálnom území Opatová

Katastrálne územie:
Opatová
Obec:
Lučenec

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 36.400,- € 25.07.2018 Stiahnuť
LICITOR group, a.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo D 5090918
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko LICITOR group, a.s.
II. Sídlo/bydlisko Sládkovičova601001 Žilina
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sládkovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sa , vložka číslo: 10476/L
IV. IČO/ dátum narodenia 36421561
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
D. Dátum konania dražby 25. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

– pradiareň s. č. 419 s príslušenstvom postavená na parc. č. 609/14 a pozemok registra „C“ na parcele č. 609/14 a 609/15, v k. ú. Opatová, obec Lučenec, okres Lučenec, zapísaná na LV č. 6265, v spoluvlastníckom podiele 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Pradiareň (výrobná budova) s. č. 419, Továrenská ulica, k. ú. Opatová, okres Lučenec 

Predmetná stavba je na liste vlastníctva zapísaná ako pradiareň s. č. 419 na parc. č. 609/14, k. ú. Opatová, v zmysle platnej metodiky ide o výrobnú budovu, ktorá má jedno nadzemné podlažia, nie je podpivničená. Objekt bol pôvodne cca v roku 1953 postavený v rámci textilného závodu Poľana Opatová ako pradiareň, v súčasnom obdobím sa na pôvodné účely nevyužíva, je zdevastovaný, bez vykonávanej údržby, využíva sa čiastočne na strojárenskú výrobu. 

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové a deliace konštrukcie prevažne z tehlových murív, stropy vo väčšinovom vyhotovení z drevených trámov s podbitím, strecha je plochá, krytina z asfaltových natavených pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Strecha je na viacerých miestach zatekajúca, drevené stropné konštrukcie prehnité, v časti poškodené. Podlahy sú betónové s cementovým poterom, vonkajšie omietky brizolitové, vnútorné omietky vápenné hladké, okná sú drevené zdvojené, vnútorné dvere drevené plné hladké alebo oceľové otváravé, vráta oceľové otváravé. Objekt je napojený na elektroinštaláciu, prípojka vody je nefunkčná, kanalizácia je zaústená do areálových kanalizačných zberačov, objekt nie je vykurovaný. Budova vzhľadom na svoj stavebnotechnický stav vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu. Životnosť stanovená znalcom je 80 rokov, vek stavby od roku 1953.

                                                                 

POZEMKY parcely registra „C“ číslo:

Parcela

Druh pozemku

Podiel

Výmera [m2]

609/14

zastavané plochy a nádvoria

1/1

669,00

325/6

zastavané plochy a nádvoria

1/1

1136,00

Spolu výmera: 

 

 

1805,00

 

Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v okresnom meste Lučenec, v Banskobystrickom kraji, v mestskej časti Opatová, t. j. v okrajovej priemyselnej časti obce na Továrenskej ulici. Budova sa nachádza v priemyselnom areáli bývalého textilného závodu Poľana Opatová, areál je prístupný po uličnej cestnej komunikácii /Továrenská ulica/, je napojený na základné inžinierske siete, t. j. elektroinštaláciu, vodu, kanalizáciu z verejných sietí. Areál leží na rovinatom pozemku, životné prostredie v mieste je bez zjavného poškodenia, s bežnou hlučnosťou a prašnosťou od uličnej cestnej premávky.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmetná nehnuteľnosť je výrobná budova, ktorá leží v priemyselnom areáli bývalého textilného závodu Poľana Opatová, objekt je v zlom stavebnotechnickom stave vyžadujúcom rozsiahlu rekonštrukciu, využiteľný je na výrobné, skladové, prípadne obchodné účely.   Predmet dražby sa draží tak ako ,,stojí a leží“.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 6265
VECNÉ BREMENO-PRÁVO PRECHODU A PREJAZDU CEZ PARC.609/14,609/15-PRE VLASTNÍKA PARCIEL Č. 5913/2, 5913/3, 6517/9, 5914/1, 2, 4 NA LV Č. 6413 K. Ú. LUČENEC; Č. PARC. 5924/2,7,8,17,18,29,34,35,36,37,38,39,41,67,6516/2 NA LV Č. 8477 K. Ú. LUĆENEC; Č. PARC. 5924/3,5924/24 NA LV Č. 6327 K. Ú. LUČENEC; Č. PARC. 5924/9,60,10,26,56,57,58,59 NA LV Č. 7138 K. Ú. LUČENEC; Č. PARCELY 5924/11,12,13,19,20,33 NA LV Č. 6035 K. Ú. LUČENEC; Č. PARC. 5945/2,3,12,13,15,5924/50 NA LV Č. 6297 K. Ú. LUČENEC; Č. PARC. 5924/1,4,6 NA LV Č. 7027 K. Ú. LUČENEC; Č. PARC. 5924/21,22,23,27 NA LV Č. 5955 K. Ú. LUČENEC; Č. PARC. 5924/5 NA LV Č. 9534 K. ÚZ. LUČENEC; Č. PARC. 609/3 NA LV Č. 6033 K. Ú. OPATOVÁ; Č. PARC. 609/4 NA LV Č. 6007 K. Ú. OPATOVÁ; Č. PARC. 609/5 NA LV Č. 6309 K. Ú. OPATOVÁ; Č. PARC. 610 NA LV Č. 6014 K. Ú. OPATOVÁ; Č. PARC. 611 NA LV Č. 6723 K. Ú. OPATOVÁ; Č. PARC. 615/1 NA LV Č. 6008 K. Ú. OPATOVÁ; Č. PARC. 615/2 NA LV Č. 6001 K. Ú. OPATOVÁ; Č .PARC. 617/2,627/2 NA LV Č. 1121
K. Ú. OPATOVÁ; Č. PARC. 618/1, na CKN p. č. 618/7 NA LV Č. 6010 K. Ú. OPATOVÁ; Č. PARC. 627/3 NA LV Č. 5949 K. Ú. OPATOVÁ; Č. PARC. 617/22,618/3,622/1,2,623/2,617/24,618/2, 618/64-LV 6860 K. Ú. OPATOVÁ; Č. PARC. 622/3, 623/1,3 NA LV Č. 6219 K.Ú.OPATOVÁ;Č.PARC.,608,617/10 NA LV Č.6311 K.Ú.OPATOVÁ;i.PARC.,609/1,617/1,5,9,620/1 NA LV Č. 6156 K.Ú.OPATOVÁ;Č.PARC.607,617/48,617/49,617/50,617/51,617/52 NA LV Č. 6658 V K.Ú.OPATOVÁ; Č. PARC. 617/15 NA LV Č. 6109 K.Ú.OPATOVÁ; Č. PARC. 617/17,617/28 NA LV Č. 6658 K. Ú. OPATOVÁ; Č. V 1446/93-133/95,50/02 133/02, 140/03, 233/03, 62/04, 77/04, 80/04, 94/04, 203/04, 285/05, 123/06, 15/07, 58/07, 85/11, 142/13, 230/16, 27/17;

Záložné právo v prospech Tatra banky, a.s. Bratislava 1, Hodžovo námestie 3, IČO:00 686 930, č.V 603/09 z 20.4.2009 na parc.č.609/14,609/15 a stavbu s.č.419 na parc.č.609/14-77/09;

Záložné právo v prospech Mesta Lučenec, Novohradská 1,IČO:316181 č.1518/2010-Fr z 7.1.2011 na stavby s.č.419 pradiareň na parcele CKN č.609/14, Z 90/11-22/11, 320/14;

Záložné právo v prospech Mesta Lučenec, Novohradská 1,IČO:316181 č.1720/2011-Fr z 2.1.2012 na pozemky CKN p.č.609/14, Z 52/12-15/12, 319/14;

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 2215/2013-7 z 13.11.2013, (Ex.úrad Lučenec, JUDr. Jana Debnárová), v prospech Mesto Lučenec, Novohradská 316/1, 984 01 Lučenec, IČO: 316181, na pozemky CKN parc.č. 609/14, 609/15, a so sč. 419 na parc.č. 609/14, Z 5255/13 - 59/14, v.z. 266/14, 312/14, 322/14;

Záložné právo v prospech: Mesto Lučenec, Novohradská 1, IČO: 316181, č. 1633/2013 - Fr. z 16.12.2013, na pozemky CKN parc.č. 609/14, 609/15, Z 5865/13 - 60/14, 219/14, 291/14;

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1643/2014 - 13 z 3.7.2014 a opravný z 3.9.2014, (Ex.úrad Lučenec, JUDr. Jana Debnárová), v prospech Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, iČO:36644030, na pozemky CKN parc.č. 609/14, 609/15 a stavbu s.č. 419 na pozemku C KN parc.č. 609/14, Z 2981/14, zapísané 8.9.2014 - 380/14;

Exekučné záložné právo v prospech JUDr. Ondrej Szilágyi, nar. 10.7.1977, B. Nemcovej 1027/32, Lučenec č.EX 730/2014 z 17.10.2014 ( Ex. úrad Lučenec, JUDr. Marián Jurina ) na pozemky CKN p.č.609/14, 609/15 a na stavbu s.č.419 na pozemku CKN p.č.609/14, Z 4733/14, zapísané 27.10.2014- 467/14;

Exekučné záložné právo v prospech LICITOR recovery, k.s., Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45393486, č.EX 302EX 763/17 - 56 z 12.01.2018, (Ex. úrad Zvolen, Mgr. Eva Uhaľová), na pozemky registra C KN parc.č. 609/14, 609/15 a stavbu s.č. 419 pradiareň na pozemku registra C KN parc.č. 609/14, zapísané 15.01.2018, Z-135/2018 - 11/18;

Iné údaje:
PRÁVO PRECHODU A PREJAZDU CEZ PARCELU Č. 617/1 NA LV Č. 6156, CEZ PARC. Č. 617/48, 617/19, 619/50, 617/51, 617/52 NA LV Č. 6658 K. Ú. OPATOVÁ; CEZ PARC. Č. 5924/1 NA LV Č. 7027 K. Ú. LUČENEC V PROSPECH VLASTNÍKOV PARC. Č. 609/14, 609/15 Č. V 1448/93-133/02, 193/04.
Poznámka:
PRÁVO PRECHODU A PREJAZDU CEZ PARC.Č.617/24, 617/64 V PROSPECH VLASTNÍKOV PARCIEL Č.609/14,609/15,Č.V 1447/93-123/93-133/02,140/03, 142/13, 322/14, 230/16;

PRÁVO VEDENIA JESTVUJÚCEJ VODOVODNEJ PRÍPOJKY OD VODOMERNEJ ŠACHTY AKO VECNÉ BREMENO NA PARCELU Č.617/52 V PROSPECH VLASTNÍKA PARCELY Č.609/15 Č.V 1081/04 Z 04.06.2004 - 103/04;

Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. Ex 2215/2013-4 z 25.10.2013, (EÚ Lučenec, JUDr. Jana Debnárová), na pozemky CKN parc.č.609/14, 609/15, stavbu s.č.419 na pozemku CKN parc. č. 609/14, zapísané 28.10.2013, P 1238/13 - 297/13, v.z. 265/14, 297/14, 322/14;

Poznamenáva sa zákaz daňovému dlžníkovi podľa § 81 ods.2 Daňového poriadku nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane-Mesto Lučenec, Novohradská 1,984 01 Lučenec,IČO:316181,č.1633/2013-Fr z 16.12.2013 na pozemky CKN parc.č.609/14,609/15 -zapísané 18.12.2013-P 1494/13-354/13, 291/14;

Oznámenie o začatí výkonu záložného práva v prospech Tatra banky, a.s. Bratislava 1, Hodžovo námestie 3, IČO:00 686 930 na pozemky CKN parc.č.609/14,609/15 a stavbu s.č.419 na pozemku CKN parc.č.609/14-zapísané 17.3.2014-P 288/14-86/14;

Návrh na zápis poznámky od LICITOR recovery, k.s., Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica o spísaní predmetných nehnuteľností - stavba s.č. 419 na pozemku registra CKN parc.č. 609/14 a pozemky CKN parc.č. 609/14, 609/15- do oddelenej konkurznej podstaty úpadcu, P 98/17, zapísané 30.1.2017- 43/17.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 80.000,- €
K. Najnižšie podanie 36.400,- €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Tomáš Šufák
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sládkovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 36421561
V. Odhad ceny predmetu dražby 36.400,- €