Dražba nehnuteľností v obci Lučenec v katastrálnom území Lučenec

Katastrálne územie:
Lučenec
Obec:
Lučenec

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 22.300,- EUR 14.09.2018 Stiahnuť
Public auction s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD 04/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Public auction s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Cintorínska 2696/192101 Piešťany
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 2696/1
c) Názov obce Piešťany d) PSČ 92101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 22790/T
IV. IČO/ dátum narodenia 44449844
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko ADMIN CREDIT, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Revoluční
b) Orientačné/súpisné číslo 1403/28
c) Názov obce Praha 1 d) PSČ 110 00
e) Štát ČR
IV. IČO/ dátum narodenia 04050932
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Andrea Barancová PhD. – notár T.G. Masaryka 19 984 01 Lučenec
D. Dátum konania dražby 14. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10.00 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané na:

Okresný úrad

Katastrálny odbor

Okres

Obec

Katastrálne územie

LV

Lučenec

Lučenec

Lučenec

Lučenec

6511

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Stavby

Súpisné číslo

Na parcele č.

Druh stavby

Popis stavby

Umiest. Stavby

2764

7203/8

9

Bytový dom

1

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 2764 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 5414.

Byty a nebytové priestory

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

BYT

Vchod: 2

7. p.

Byt č. 36

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu:  70/4275

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník

Por.č.:

37                                                                                                 Spoluvlastnícky podiel:          1/1

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Bytový dom v ktorom je umiestnený predmet dražby sa nachádza v zastavanom území okresného mesta Lučenec, v rovnomennom katastrálnom území. Bytový dom leží na pozemku parcelné číslo 7203/8. Dom je panelový vežiakového typu, má jeden vchod s dvomi výťahmi. Bytový dom má jedno čiastočne zapustené podzemné podlažie so spoločnými pivničnými priestormi a dodatočne vybudovanou plynovou kotolňou od roku 2013. Nadzemných podlaží je 12, na prvom zvýšenom nadzemnom podlaží sú 4 byty, na ďalších piatich je po 5 bytov a na ostatných šiestich podlažiach je po 6 bytov, celkom je v bytovom dome 65 bytov. Základy sú betónové s hydroizoláciou, nosný systém je železobetónový, obvodové steny boli v roku 2013 dodatočne zateplené s povrchovou silikátovou úpravou, strecha je plochá s novšou tepelnou izoláciou, schodisko je železobetónové, nášľapné vrstvy podláh chodieb sú prevažne z novšej keramickej dlažby. Vchodové dvere do bytového domu sú novšie kovové s presklením, okná v spoločných priestoroch boli v roku 2013 vymenené za plastové s izolačným dvojsklom. Dom je napojený na základné inžinierske siete, technický stav zodpovedá zodpovednej údržbe, v roku 2013 bola v podzemnom podlaží vybudovaná plynová kotolňa s dodatočne osadeným vonkajším komínovým telesom z kovového prieduchu s opláštením z pochromovaných rúr, ohrev úžitkovej vody je od roku 2013 inštalovanými solárnymi ohrievačmi.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmetom dražby je trojizbový byt č. 36 spolu s príslušenstvom, nachádzajúci sa na 8. nadzemnom podlaží /podľa LV 7.p./, vo vchode č. 2. Byt je v pôvodnom technickom stave, v roku 2013 boli vymenené pôvodné drevené okná za plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými hliníkovými horizontálnymi žalúziami. Byt dispozične pozostáva z troch izieb, kuchyne, kúpeľne, WC, predsiene, chodieb a komory. Vlastníci bytu užívajú ešte skladový priestor umiestnený mimo bytu na chodbe, podlahovej plochy 0,98x1,63 m, steny sú omietnuté, podlaha betónová, dvere drevené hladké. Steny bytu sú prevažne opatrené papierovými tapetami, bytové jadro je umakartové, vstupné dvere sú drevené, opatrené z vnútornej strany koženkou s výplňou, interiérové dvere sú drevené prevažne hladké, nášľapné vrstvy všetkých podláh sú z PVC. Kuchynská linka je pôvodná so smaltovaným jednodielnym drezom a stojánkovou pákovou batériou, vedľa linky je novší kombinovaný sporák s nerezovým dizajnom, umiestnený je pôvodný odsávač pár. V kúpeľni je pôvodná plechová smaltovaná vaňa a novšie keramické umývadlo s pákovými batériami, nad dverami je inštalovaný pôvodný elektrický infražiarič. Radiátory sú pôvodné panelové plechové, dodatočne opatrené termoregulačnými ventilmi a dotykovými meračmi pre podielový rozpis spotreby tepla, v chodbe je pôvodná drevená vstavaná skriňa. Merače spotreby studenej a teplej vody a plynomer sú inštalované v stúpačkovej šachte s prístupom z priestoru WC, elektroinštalácia je svetelná, rozvodná skrinka s automatickými ističmi a domový vrátnik sú v predsieni pri vstupných dverách. Predmet dražby je v súčasnej dobe obývaný jeho vlastníkmi. 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámka:
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva v prospech ADMIN CREDIT, s.r.o., Revoluční 1403/28, 110 00 Praha 1, ČR, IČO: 040 50 932, na podiel B37, na byt č.36, vchod č.2, 7.poschodie, v bytovom dome sč. 2764, na pozemku CKN parc.č. 7203/8, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 70/4275, P-157/2018, zapísané 01.03.2018-656/18

Ťarchy:
Záložné právo v prospech ADMIN CREDIT, s.r.o., Revoluční 1403/28, 110 00 Praha 1, ČR, IČO: 040 50 932, na podiel B37, na byt č.36, vchod č.2, 7.poschodie, v bytovom dome sč. 2764, na pozemku CKN parc.č. 7203/8, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 70/4275 č.V 1667/10 z 6.9.2010-2565/10, Z 5292/15-74/16

Zákonné záložné právo v prospech SVB RIII/2 v Lučenci,Rúbanisko III/2,984 01 Lučenec,IČO:42193311- podľa §-u 15 odst. 1 zákona č.182/1993 Z.z.,na podiel B37-Z 865/12-968/12
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok číslo: 44/2018, meno znalca: Ing. Miroslav Tokár, dátum vyhotovenia: 09.07.2018, všeobecná hodnota predmetu dražby: 22.300,- EUR
K. Najnižšie podanie 22.300,- EUR
L. Minimálne prihodenie 300,- EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5.000,- EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi dražobnú zábezpeku bezhotovostným prevodom alebo vkladom v hotovosti na bankový účet dražobníka vedený v Tatra Banke a.s., č.ú.: 2626216099/1100, IBAN : SK40 1100 0000 0026 2621 6099, BIC(SWIFT) : TATRSKBX, a.s. var. symbol: 042018 alebo v hotovosti v mieste konania dražby najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním originálu potvrdenia o úhrade týmto alebo iným zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, originál potvrdenia o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby u dražobníka.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, t. zn. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená, to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka, č. ú.: 2626216099/1100, IBAN : SK40 1100 0000 0026 2621 6099, BIC(SWIFT) : TATRSKBX, vedený v Tatra banka, a.s., var. symbol: 042018.
Dražobná zábezpeka sa v zmysle § 26 ods. 3 a 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 22.08.2018 o 12.00 hod. Obhliadka 2: 12.09.2018 o 12.00 hod.
Miesto obhliadky 984 03 Lučenec, Rúbanisko III 2764/2
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia vopred aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 0915 677 666.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Predmet dražby je povinný odovzdať predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu.
Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, dokumenty k predmetu dražby ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány atď. a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Andrea
c) priezvisko Barancová
d) sídlo T.G. Masaryka 19, 98401 Lučenec