Dražba nehnuteľností v obci Lučenec v katastrálnom území Lučenec

Katastrálne územie:
Lučenec
Obec:
Lučenec

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 19.400,00.-eur 13.09.2018 Stiahnuť
VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo VDS:23-10 /2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Brnenská8004010 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Brnenská
b) Orientačné/súpisné číslo 80
c) Názov obce Košice d) PSČ 04010
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 21836/V
IV. IČO/ dátum narodenia 44166591
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Rúbanisko III 2900/10,11,12,13,14,15,16,17,9, 984 03 Lučenec, SR, zastúpený na základe zmluvy o výkone správy správcom SPOOL a.s., Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec, IČO:31 586 392,zapísaná v obchodnom registri OS Banská Bystrica, vložka č. 158/S, prostredníctvom Ing.Eva Vasilová, riaditeľka a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Rúbanisko
b) Orientačné/súpisné číslo III
c) Názov obce Lučenec d) PSČ 98401
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 31586392
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Koukalová, ul. Jánošíkova 4989/2, 979 01 Rimavská Sobota.
D. Dátum konania dražby 13. 09. 2018
E. Čas konania dražby 09.30
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

 byt č. 12 na 5. poschodí bytového domu na ul. Rúbanisko III, súpisné číslo: 2900, vchod: 9, zapísaný na LV č. 7559, nachádzajúci sa na parcele č. 7202/11 o výmere 1696 m2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 2900 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 5414, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 73/9599, katastrálne územie: Lučenec, obec: Lučenec, okres: Lučenec, Okresný úrad Lučenec.

H. Opis predmetu dražby

-predmetný byt č. 12 sa nachádza vo vchode č. 9 na 6.NP (5.p.) bytového domu súp. č. 2900, je štvorizbový bez loggie. Do príslušenstva bytu patrí kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, WC a pivnica umiestnená v 1.PP domu. Celková výmera plochy bytu so všetkým príslušenstvom podľa vlastníckych dokladov (čiastočný výpis z LV č. 7559) je 73,00 m2, skutočná výmera podľa zamerania je 73,06 m2 (rozdiel spôsobený meraním a zaokrúhľovaním), viď výpočtová časť a náčrt pôdorysu bytu v prílohách posudku. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to: rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody (SV a TUV), rozvody plynu od plynomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zásuvka STA (zvod spoločnej televíznej antény), vzduchotechnika, kuchynská linka, elektrický sporák, zvonček, poštová schránka, telefónna prípojka. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými ističmi pre byt. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu. Podľa nadobúdacej zmluvy, čl. I., je identifikované príslušenstvo, ktoré nie je stavebnou súčasťou domu v znení Zákona č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov: kanalizačná a vodovodná šachta, prístrešok regulátora plynu a prístupový chodník k domu.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

:- bytový dom súpisné číslo 2900 na parcele č. 7202/1 sa nachádza na ulici Rúbanisko III v Lučenci, v okrajovej časti mesta. Dom je panelový, postavený montážnou technológiou, založený na pásových základoch z prostého betónu s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodový plášť je z plošných panelov sendvičovej konštrukcie s tepelnou izoláciou. Strešnú konštrukciu tvorí dvojplášťová vetraná plochá strecha, s krytinou z ťažkých asfaltových pásov celoplošne natavovaných, vybavená kompletnými klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Vstup do bytového domu od ulice je na úrovni okolitého terénu. Vnútorné schody sú železobetónové prefabrikované. Bytový dom má jedno podzemné a osem nadzemných podlaží, v 1.PP sú spoločné zariadenia domu (práčovňa, sušiareň, kočikáreň) a príslušenstvo bytov (pivnice) a na ostatných podlažiach (1.- 8.NP) je po 18 bytov v deviatich vchodoch (v každom vchode po dva byty na podlaží), t.j. celý bytový dom má spolu 144 bytových jednotiek. Byty sú prístupné dvojramenným schodišťami a výťahmi. Bytový dom je napojený na verejný vodovod, verejný plynovod, rozvod el. energie, káblovú televíziu, má telefónnu prípojku a je odkanalizovaný do verejnej kanalizácie. Vykurovanie domu je diaľkové z centrálnej kotolne, vrátane TÚV. Bytový dom je v pôvodnom stave, nemá zateplenú fasádu, má len vymenené vchodové plastové dvere, okná spoločných priestorov a obnovenú strešnú krytinu. Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodiská, vodorovné nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú: výťahy, kočíkáreň, sušiarne, práčovňa, mangľovňa, spoločné televízne antény, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, spoločné prízemné priestory, vzduchotechnika. Stav domu vykazuje primeranú údržbu, hodnotí sa ako obvyklá. Plastové okná na bytoch sú prevažujúce (viac ako 50 % bytov).

 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti č.EX 934/2012/Ta z 15.8.2012 /Exekútorský úrad Rimavská Sobota-JUDr. Ing. Ján Gasper/ na podiel B22, byt č.12 na V.poschodí v bytovom dome sč.2900 na pozemku registra C KN parc.č.7202/11-P 854/12-zapísané 20.8.2012-2139/12. Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 1953/2014-6 zo 16.12.2014 (Ex. úrad Lučenec, JUDr. Jana Debnárová), v prospech: SRMinisterstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866, na podiel B 22, byt č.12, 5.p., vchod 9, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 73/9599, v bytovom dome s. č. 2900 na C KN p.č.7202/11, P 1394/14, zapísané 19.12.2014 - v. z. 6218/14 Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 2222/15 z 20.11.2015 (Ex. úrad Prievidza, JUDr. René Matuška), v prospech: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35937874, na podiel B 22, byt č.12, 5.p., vchod 9, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 73/9599, v bytovom dome s. č. 2900 na C KN p. č. 7202/11, P 1011/15, zapísané
25.11.2015 - v. z. 6209/15 Oznámenie o začatí výkonu záložného práva v prospech SPOOL a.s., Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec, IČO: 31 586 392, na podiel B 22, byt č.12, 5.p., vchod 9, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 73/9599, v bytovom dome s. č. 2900 na pozemku registra C KN par. č. 7202/11, P-233/2018
, zapísané 04.04.2018 - 917/18 Oznámenie o začatí výkonu záložného práva v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., IČO: 31318916, Štúrova 5, 813 54 Bratislava na podiel B 22, byt č.12, 5.p., vchod 9, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 73/9599, v bytovom dome s. č. 2900 na C KN p. č. 7202/11, P 1408/16, zapísané 31.10.2016- 4616/16 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č.V 1430/12 z 16.7.2012-1832/12
ČASŤ C: ŤARCHY
Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa §15 ods.1 zák.č.182/1993 Z.z. na podiel B 22, byt č.12, 5.p., vchod 9 v bytovom dome s.č.2900 na C KN p.č.7202/11 - Z 5196/11 - 3209/11,1832/12 Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., IČO: 31318916, Štúrova 5, 813 54 Bratislava, na podiel B 22, na byt č. 12, vchod 9, 5. poschodie v bytovom dome sč. 2900 na pozemku CKN parc.č. 7202/11, č. V 1429/12 z 16.7.2012 - 1829/12,1832/12 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: SRKrajské riaditeľstvo PZ v B. Bystrici, ul. 9.mája č.1, 974 86 B. Bystrica, IČO: 00 735 833 č.EX 934/2012/Ta z 17.09.2012 (Ex.úrad R.Sobota-JUDr. Ing.Ján Gasper, PhD.),na podiel B 22, byt č.12, 5.p., vchod 9 v bytovom dome s.č.2900 na C KN p.č.7202/11 - Z 4106/12 zapísané 26.09.2012 - 2447/12 Exekučné záložné právo v prospech Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO:35 697 270 č.EX3086/10-S z 10.2.2014 (EÚ Zvolen,JUDr.Andrea Cimermanová) na podiel B 22, byt č.12, 5.p., vchod 9 v bytovom dome s.č.2900 na C KN p.č.7202/11 -Z 699/14-zapísané 14.2.2014-537/14 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 1953/2014-10 z 8.4.2015 (Ex. úrad Lučenec, JUDr. Jana Debnárová), v prospech: SR-Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866, na podiel B 22, byt č.12, 5.p., vchod 9, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 73/9599, v bytovom dome s. č. 2900 na C KN p. č. 7202/11, Z 1483/15, zapísané 10.4.2015 - v. z. 2855/15
Iné údaje: LIST VL.Č.5414-2149/99 PRÁVO UŽÍVANIA POZEMKU PARC.7202/11 V PROSPECH VLASTNÍKOV BYTOV V DOME ČS.2900-2149/99.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č.114/2018 vypracoval Ing.Ondrej Kvetko, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: oceňovanie nehnuteľností zapísaný v zozname , tlmočníkov a prekladateľov vedenom MS SR pod číslom 911 957. Dátum vypracovania znaleckého posudku dňa 22.6.2018.Všeobecná cena odhadu 19.400,00.-eur.
K. Najnižšie podanie 19.400,00.-eur.
L. Minimálne prihodenie 400,00 eur
M. Dražobná zábezpeka a) výška 3.000,00 eur
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN:
SK 8309000000005051982967
2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby
3. banková záruka
4. notárska úschova
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. 2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky 3.Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky 4. Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti dražobnú zábezpeku účastníkovi dražby ktorý predmet dražby nevydražil, prípadne zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Ak došlo k zloženiu dražobnej zábezpeky formou bankovej záruky dražobník bez zbytočného odkladu vráti listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky účastníkovi dražby ktorý listinu predložil, najneskôr však do 5 dní od upustenia dražby alebo skončenia dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č.ú.: IBAN SK 8309000000005051982967 vedený v SLSP a.s. s variabilným symbolom 232018 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby v prípade, že suma vydražením presiahla sumu 6.640,00.-eur. Ak táto suma 6.640,00.-eur nebola dražbou presiahnutá je povinný vydražiteľ túto sumu vyplatiť bezodkladne.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: dňa 4.septembra 2018 o 10.00. hod. Obhliadka 2: dňa 5.septembra 2018 o 13.00. hod.
Miesto obhliadky - byt č. 12 na 5. poschodí bytového domu na ul. Rúbanisko III, súpisné číslo: 2900, vchod: 9, zapísaný na LV č. 7559, nachádzajúci sa na parcele č. 7202/11 o výmere 1696 m2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 2900 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 5414, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 73/9599, katastrálne územie: Lučenec, obec: Lučenec, okres: Lučenec, Okresný úrad Lučenec.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o ohliadku sa ohlásia vopred aspoň jeden deň pred konaním ohliadky po dohode s dražobníkom. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0907 33 777 9.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
o nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Zuzana
c) priezvisko Koukalova
d) sídlo Jánošíkova 4989/2, 97901 Rimavská Sobota