Dražba nehnuteľností v obci Lučenec v katastrálnom území Lučenec

Katastrálne územie:
Lučenec
Obec:
Lučenec

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 17.300,00.-eur 13.09.2018 Stiahnuť
VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo VDS:24-10 /2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Brnenská8004010 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Brnenská
b) Orientačné/súpisné číslo 80
c) Názov obce Košice d) PSČ 04010
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 21836/V
IV. IČO/ dátum narodenia 44166591
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Rúbanisko III 2900/10,11,12,13,14,15,16,17,9, 984 03 Lučenec, SR, zastúpený na základe zmluvy o výkone správy správcom SPOOL a.s., Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec, IČO:31 586 392,zapísaná v obchodnom registri OS Banská Bystrica, vložka č. 158/S, prostredníctvom Ing.Eva Vasilová, riaditeľka a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Rúbanisko
b) Orientačné/súpisné číslo III
c) Názov obce Lučenec d) PSČ 98403
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 31586392
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Koukalová, ul. Jánošíkova 4989/2, 979 01 Rimavská Sobota.
D. Dátum konania dražby 13. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10.15
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

byt č. 16 na 7. poschodí bytového domu na ul. Rúbanisko III, súpisné číslo: 2900, vchod: 9, zapísaný na LV č. 7559, nachádzajúci sa na parcele č. 7202/11 o výmere 1696 m2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 2900 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 5414, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 73/9599, katastrálne územie: Lučenec, obec: Lučenec, okres: Lučenec, Okresný úrad Lučenec.

H. Opis predmetu dražby

- Predmetný byt č. 16 sa nachádza vo vchode č. 9 na 8.NP (7.p.) bytového domu súp. č. 2900, je štvorizbový bez loggie. Do príslušenstva bytu patrí kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, WC a pivnica umiestnená v 1.PP domu. Celková výmera plochy bytu so všetkým príslušenstvom podľa vlastníckych dokladov (čiastočný výpis z LV č. 7559) je 73,00 m2, skutočná výmera podľa zamerania je 73,06 m2 (rozdiel spôsobený meraním a zaokrúhľovaním), viď výpočtová časť a náčrt pôdorysu bytu v prílohách posudku. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to: rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody (SV a TUV), rozvody plynu od plynomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zásuvka STA (zvod spoločnej televíznej antény), vzduchotechnika, kuchynská linka, elektrický sporák, zvonček, poštová schránka, telefónna prípojka. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými ističmi pre byt. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu. Podľa nadobúdacej zmluvy, čl. I., je identifikované príslušenstvo, ktoré nie je stavebnou súčasťou domu v znení Zákona č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov: kanalizačná a vodovodná šachta, prístrešok regulátora plynu a prístupový chodník k domu. Ich všeobecná hodnota je rádovo v porovnaní s hodnotou bytu zanedbateľná, podiel na nej uvažujem započítaný do všeobecnej hodnoty bytu v spoluvlastníckom podiele bytu na spoločných častiach a zariadeniach domu. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu je podľa vlastníckych dokladov v 73/9599. Podrobný popis stavu a vybavenia bytu: Pretože mi nebola umožnená obhliadka interiéru bytu, pri jeho opise vychádzam z poskytnutej dispozičnej schémy a z predpokladu, že byt je štandardne vybavený bez vykonanej rekonštrukci Podrobný popis stavu a vybavenia bytu :Pretože nebola umožnená obhliadka interiéru bytu, pri jeho opise sa vychádzalo z poskytnutej dispozičnej schémy a z predpokladu, že byt je štandardne vybavený bez vykonanej rekonštrukcie

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

-bytový dom súpisné číslo 2900 na parcele č. 7202/1 sa nachádza na ulici Rúbanisko III v Lučenci, v okrajovej časti mesta. Dom je panelový, postavený montážnou technológiou, založený na pásových základoch z prostého betónu s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodový plášť je z plošných panelov sendvičovej konštrukcie s tepelnou izoláciou. Strešnú konštrukciu tvorí dvojplášťová vetraná plochá strecha, s krytinou z ťažkých asfaltových pásov celoplošne natavovaných, vybavená kompletnými klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Vstup do bytového domu od ulice je na úrovni okolitého terénu. Vnútorné schody sú železobetónové prefabrikované.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.EX 390/2010-6 z 13.3.2010(Ex. úrad Lučenec-JUDr. Jana Debnárová) na byt č.16 na 7. poschodí, vchod 9, v bytovom dome s.č.2900 na parc.č. 7202/11 na podiel B 25 /zapísané 17.3.2010, P 204/10/-786/10 Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti č.EX 3574/2008/VL z 11.3.2011 /Exekútorský úrad Rimavská Sobota-JUDr. Ing. Ján Gasper/ na podiel B25, byt č.16 na VII.poschodí v bytovom dome sč.2900 na pozemku registra C KN parc.č.7202/11-P 334/11zapísané 15.3.2011-644/11. Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti č.EX 4082/2008/VL z 11.3.2011(Exekútorský úrad Rimavská Sobota-JUDr.Ing.Ján Gasper) na podiel B25, byt č.16 na 7.poschodí, vchod č.9 v bytovom dome s.č.2900 na pozemku registra CKN parc.č.7202/11 - P 335/11-zapísané 15.3.2011-645/11 Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 218/2011-13 z 15.7.2011 (Ex. úrad Bratislava-JUDr. Bohumil Kubát) na byt č. 16 na 7. poschodí, vchod 9, v bytovom dome s.č. 2900 na C KN parc.č.7202/11 na podiel B 25 /zapísané 25.7.2011, P 930/11/2034/11 Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.EX 480/2011-3 z 27.9.2011(Ex. úrad Lučenec-JUDr. Jana Debnárová) na byt č.16 na 7. poschodí, vchod 9, v bytovom dome s.č.2900 na pozemku CKN parc.č. 7202/11 a podiel B 25 -zapísané 30.9.2011-P 1182/11-2676/11 Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 684/12-22 z 12.7.2012 ( Ex. úrad Bratislava- JUDr. Eva Ondrejková), na podiel B25, na byt č. 16, 7. poschodie, vchod 9, v bytovom dome sč. 2900 na pozemku CKN parc.č. 7202/11, zapísané do KN 24.7.2012 - P 761/12 - 1900/12 Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti č. Ex 480/2011 z 22.2.2013 (Ex. úrad Lučenec-JUDr. Jana Debnárová) na byt č. 16 na 7. poschodí, vchod 9, v bytovom dome s.č.2900 na pozemku registra C KN parc.č.7202/11 na podiel B 25 /zapísané 26.2.2013, P 197/13/-538/13 Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.EX 338/2014 - 4 z 9.4.2014(Ex. úrad Lučenec, JUDr. Jana Debnárová) na podiel B25, byt č.16 na VII.poschodí v bytovom dome sč.2900 na pozemku registra C KN parc.č.7202/11, zapísané 11.4.2014, P 444/14 1199/14 Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 2064/2014-6 z 15.10.2014 (Ex. úrad Lučenec, JUDr. Jana Debnárová), v prospech oprávneného: SR-Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866, na podiel B 25, na byt č. 16, 7. p., vchod 9, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 73/9599, v bytovom dome s. č. 2900 na parcele C KN č. 7202/11, P 1178/14, zapísané 21.10.2014 - v. z. 4473/14 Upovedomenie o vykonaní exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 199/EX 140/18 6 z 07.05.2018, (Ex. úrad Detva, JUDr. Ján Debnár), v prospech Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36 403 008, na podiel B 25, na byt č. 16, 7. poschodie, vchod 9, v bytovom dome sč. 2900 na pozemku registra C KN parc.č. 7202/11 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 73/9599, zapísané 11.05.2018, P-333/2018 - vz. 1197/18 Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: SPOOL a.s., Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec, IČO: 31586392 č. VDS-24-1/2018 z 26.3.2018 na podiel B25, byt č. 16 na 7. poschodí, vchod 9, v bytovom dome s.č. 2900 na pozemku registra C KN parc.č. 7202/11 a na podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 73/9599, P-234/2018, zapísané 4.4.2018 - 920/18 Poznamenáva sa zákaz daňovému dlžníkovi podľa § 81 ods.2 Daňového poriadku nakladať s predmetom záložného práva č.1005/2016-Fr z 26.10.2016, bez súhlasu správcu dane-Mesto Lučenec,Novohradská 1,984 01 Lučenec, IČO: 316181, na podiel B 25, byt č. 16 na VII. poschodí, vchod 9, v bytovom dome s.č. 2900 na pozemku registra C KN parc.č. 7202/11 a na podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu o veľkosti 73/9599, P 1391/16, zapísané 28.10.2016 - v. z. 4576/16 Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 133/2016-6 z 13.04.2016 (Ex. úrad Lučenec, JUDr. Jana Debnárová), v prospech oprávneného: SPOOL a.s., Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec, IČO: 31586392, na podiel B 25, na byt č. 16, na 7. p., vchod 9, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 73/9599, v bytovom dome s. č. 2900 na pozemku C KN p. č. 7202/11, P 348/16, zapísané 18.4.2016 - v. z. 1307/16 Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 3243/15 z 28.01.2016 (Ex. úrad Prievidza, JUDr. René Matuška), v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 55, IČO: 35937874, na podiel B 25, na byt č. 16, vchod 9, 7. poschodie, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 73/9599 v bytovom dome s. č. 2900 na pozemku CKN parc.č. 7202/11, P 85/16, zapísané 1.2.2016 - v. z. 285/16 Začatie výkonu záloňého práva prospech Československej obchodnej banky a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, na podiel B 25, na byt č. 16, 7. p., vchod 9, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 73/9599, v bytovom dome s. č. 2900 na parcele C KN č. 7202/11, P 361/15, zapísané 18.05.2015 - v. z. 3511/15 Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 165/2015-5 z 20.3.2015 (Ex. úrad Lučenec, JUDr. Jana Debnárová), v prospech oprávneného: SPOOL a. s., Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec, IČO: 31586392, na podiel B 25, na byt č. 16, 7. p., vchod 9, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 73/9599, v bytovom dome s. č. 2900 na parcele C KN č. 7202/11, P 221/15, zapísané 26.3.2015 - v. z. 2587/15 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností č.EX 480/2011 - 20 z 24.6.2014, (Ex. úrad Lučenec, JUDr. Jana Debnárová), na podiel B 25, byt č.16, vchod 9, na VII.poschodí v bytovom dome s.č.2900 na pozemku registra C KN par.č.7202/11, P 774/14, zapísané 30.6.2014 2392/14 Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 1441/13 z 18.10.2013 (Ex. úrad Zvolen - JUDr. Lucia Ulianková) na byt č.16 na 7.poschodí, vchod č.9 v bytovom dome s.č.2900 na pozemku registra CKN parc.č.7202/11, na podiel B25 - zapísané 23.10.2013, P 1227/13 - 2925/13 Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 73/2013 z 25.1.2012 ( Ex.úrad Lučenec- JUDr. Jana Debnárová), na B25, na byt č. 16, 7. poschodie, vchod 9, v bytovom dome sč. 2900 na pozemku CKN parc.č. 7202/11, zapísané do KN 28.1.2013 - P 86/13 255/13 Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.EX 1277/2012-4 z 18.4.2012 /Exekútorský úrad Lučenec-JUDr. Jana Debnárová/ na podiel B25, byt č.16 na VII.poschodí v bytovom dome sč.2900 na pozemku registra C KN parc.č.7202/11-P 417/12-1034/12. Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti č.EX 218/2011-12 z 15.7.2011 (Ex. úrad Bratislava-JUDr. Bohumil Kubát) na byt č. 16 na 7. poschodí, vchod 9, v bytovom dome s.č. 2900 na C KN parc.č.7202/11 na podiel B 25 /zapísané 25.7.2011, P 931/11/-2036/11 Upovedomenie o spôsobe exekúcie predajom nehnuteľností č. EX 2667/2009/VL z 11.3.2011 (Ex.úrad Rimavská Sobota- JUDr. Ing.Ján Gasper), na B25, na byt č.16, vchod 9, 7. poschodie v bytovom dome sč. 2900 na parc.č. 7202/11, zapísané do KN 15.3.2011 - P 339/11 - 646/11
ČASŤ C: ŤARCHY
ZÁLOŽNÉ PRÁVO V PROSPECH ČESLOSLOVENSKEJ OBCHODNEJ BANKY, a.s., MICHALSKÁ 18, 815 63 BRATISLAVA, IČO: 36 854 140, NA PODIEL B25, NA BYT Č. 16 NA 7.POSCHODÍ, VCHOD 9, V BYTOVOM DOME SČ. 2900 NA POZEMKU CKN PARC.Č. 7202/11, Č.V 2656/08 Z 18.8.2008-2543/08 Exekučné záložné právo v prospech SMART Capital, a.s., IČO: 43906915, Zámocká 30, 811 01 Bratislava, č. EX 186/09-10 z 16.12.2009 ( exekútorský úrad Myjava, JUDr. Vladimír Polák ), na byt č. 16, číslo vchodu 16, 7. poschodie v bytovom dome súpisné číslo 2900 na parcele č. 7202/11, na podiel pod B 25, Z 4358/09, zapísané dňa 22.12.2009 - v.z. 2746/09 Exekučné záložné právo v prospech SPOOL a.s., Masarykova 7,Lučenec,IČO:31 586 392 č.EX 390/2010-7 z 7.4.2010 (Ex. úrad Lučenec-JUDr. Jana Debnárová) na byt č.16 na 7. poschodí, vchod 9, v bytovom dome s.č.2900 na parc.č. 7202/11 na podiel B 25 /-Z 1336/10-zapísané 12.4.2010-967/10 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.EX 391/2010-9 z 26.5.2010 (Ex.úrad LučenecJUDr.Jana Debnárová), v prospech SPOOL a.s., Msarykova 7, Lučenec, IČO: 31 586 392, na B25, na byt č.16, 7.poschodie, vchod 9, v bytovom dome sč. 2900 na parc.č. 7202/1 -
Z 2195/10-1563/10 Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa § 15 ods.1 zákona č. 182/1993 Z.z. na podiel B 25, na byt č. 16, 7. poschodie, vchod 9, -
Z 3723/10- 2853/10 Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa §15 ods.1 zák.č.182/1993 Z.z. na podiel B 25, byt č.16, 7.p., vchod 9 v bytovom dome s.č.2900 na C KN p.č.7202/11 - Z 4397/10 - 3204/10
Informatívny výpis Údaje platné k: 16.07.2018 18:00 35/51
25
25
25
25
25
25
25
25
25 25
25
25
25
25
25
25
25
25
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 218/2011-14 z 15.7.2011 (Ex. úrad BratislavaJUDr. Bohumil Kubát), v prospech Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35848863, na byt č. 16 na 7. poschodí, vchod 9, v bytovom dome s.č. 2900 na C KN parc.č.7202/11 na podiel B 25 - Z 3604/11 2040/11 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 3713/2011-12 z 16.11.2011 (Ex.úrad MalackyJUDr. Ing. Štefan Hrebík), v prospech Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, Bratislava, IČO: 36284831, na podiel B25, na byt č. 16, 7. poschodie, vchod 9, v bytovom dome sč. 2900 na pozemku CKN parc. č. 7202/11 - Z 5491/11 - 3153/11 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: SPOOL a.s.,Masarykova 7, Lučenec, IČO: 31 586 392 č.EX 480/2011-4M z 10.2.2012 (Ex.úrad Lučenec - JUDr. Jana Debnárová), na podiel B 25, byt č.16, vchod 9, 7.p. v bytovom dome s.č.2900 na C KN p.č.7202/11 - Z 669/12 zapísané 16.02.2012 - 478/12 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1077/2011-11 z 29.3.2012 (Ex. úrad Košice, Ing. JUDr. Bohumil Husťák) v prospech: EX CREDIT, a.s., Werferova 3, 040 01 Košice, IČO: 36572586, na byt č.16 na 7.poschodí, vchod č.9 v bytovom dome s.č.2900 na pozemku registra CKN parc.č.7202/11, na podiel B25, Z 1415/12, zapísané 5.4.2012-896/12, zmena súdneho exekútora na Ex. úrad Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, spis EX 21311/13 z 09.08.2016, R 433/16 - 312/17 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: SPOOL a.s., Masarykova 7, Lučenec, IČO: 31 586 392 č.EX 1277/2012-5 z 18.5.2012 (Ex.úrad Lučenec - JUDr. Jana Debnárová), na podiel B 25, byt č.16, vchod 9, 7.p. v bytovom dome s.č.2900 na C KN p.č.7202/11 - Z 2188/12 zapísané 25.05.2012 - 1337/12 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 8988/2011-23 z 14.8.2012 (Ex. úrad BratislavaMgr. Vladimír Cipár) v prospech: UNION zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36284831, na byt č. 16, na 7. poschodí, vchod 9, v bytovom dome s.č.2900 na pozemku registra C KN parc.č.7202/11 na podiel B 25 /zapísané 17.8.2012, Z 3481/12/-2127/12 Exekučné záložné právo v prospech Československej obchodnej banky a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 č. EX 684/12-37 z 10.8.2012 ( Ex. úrad Bratislava- JUDr. Eva Ondrejková), na podiel B25, na byt č. 16, 7. poschodie, vchod 9, v bytovom dome sč. 2900 na pozemku CKN parc.č. 7202/11-Z 3519/12-zapísané 21.8.2012-2148/12 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 3574/2008/Ta z 18.9.2012 ( Ex. úrad Rim.Sobota- JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.), v prospech SR-Krajské riaditeľstvo PZ Banská Bystrica, Ul. 9. mája 1, Banská Bystrica, IČO: 00735833, na podiel B25, na byt č. 16, 7. poschodie, vchod 9 v bytovom dome sč. 2900 na parc.č. 7202/11 - Z 4108/12 - 2452/12 Záložné právo v prospech Mesto Lučenec, Novohradská 1, IČO: 316181, na B25, na byt č. 16, 7. poschodie, vchod 9, v bytovom dome sč. 2900 na parc.č. 7202/11, č. 1456/2012-Fr. z 13.12.2012 - Z 5498/12 - 258/13 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 2667/2009/Ja z 1.2.2012 ( Ex.úrad Rimavská Sobota - JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.) v prospech SR-KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ Banská Bystrica, Ul. 9. mája 1, 974 01 Banská Bystrica, na podiel B25, na byt č.16, 7. poschodie, vchod 9, v bytovom dome sč. 2900 na parc.č. 7202/11, - Z 532/13 - 343/13 Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.Ex 775/2013 z 2.4.2013 /Exekútorský úrad Lučenec-JUDr. Jana Debnárová/ na podiel B25, byt č.16 na VII.poschodí v bytovom dome sč.2900 na pozemku registra C KN parc.č.7202/11-P 368/13-zapísané 4.4.2013-869/13. Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.EX 775/2013 z 7.5.2013 (Ex.úrad LučenecJUDr.Jana Debnárová) v prospech oprávneného: SR-Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00 151 866, na byt č.16 na 7.poschodí, vchod č.9 v bytovom dome s.č.2900 na pozemku registra CKN parc.č.7202/11, na podiel B25 - Z 2119/13-zapísané 13.5.2013-1221/13 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: SPOOL a.s., Masarykova 7, Lučenec, IČO: 31 586 392 č.EX 73/2013-11 z 10.10.2013(Ex.úrad Lučenec - JUDr. Jana Debnárová), na podiel B 25, byt č.16, vchod 9, 7.p. v bytovom dome s.č.2900 na C KN p.č.7202/11-Z 4697/13-zapísané 15.10.2013-2820/13 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Lučenec, Dr.Vodu 6, 984 01 Lučenec, IČO: 30 807 484 č.EX 1441/13 z 18.10.2013 (Ex.úrad Zvolen-JUDr.Lucia Ulianková), na podiel B 25, byt č.16, vchod 9, 7.p. v bytovom dome s.č.2900 na C KN p.č.7202/11 - Z 4907/13 zapísané 23.10.2013 - 2928/13 Exekučné záložné právo v prospech SPOOL a.s., Dr. Herza 23, Lučenec, IČO:31 586 392, č.EX 338/2014-8 z 29.4.2014 (Ex. úrad Lučenec-JUDr. Jana Debnárová) na byt č.16 na 7. poschodí, vchod 9, v bytovom dome s.č.2900 na parc.č. 7202/11 na podiel B 25 , zapísané do KN 2.5.2014 -
Z 1932/14 - 1464/14 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 294/2014-21 z 9.7.2014 (Ex. úrad Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová), v prospech oprávneného: enter design, s. r. o., Hutnícka 1, 040 01 Košice, IČO: 36 217 891, pa podiel B 25, na byt č. 16, vchod 9, 7. p., spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 73/9599, v bytovom dome s. č. 2900, na parcele C KN č. 7202/11, Z 4528/14, zapísané 14.10.2014 - v. z. 4358/14 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX - 4120/13 z 12.11.2014 (Ex. úrad Bratislava, JUDr. Hana Cibulková), v prospech oprávneného: SR-Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava, IČO: 30 796 482, na podiel B 25, na byt č. 16, 7. p., vchod 9, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 73/9599, v bytovom dome s. č. 2900 na parcele C KN č. 7202/11, Z 5252/14, zapísané 21.11.2014 - v. z. 5313/14 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 2064/2014-7 zo 14.5.2015 (Ex. úrad Lučenec, JUDr. Jana Debnárová),SR-Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866, na podiel B 25, na byt č. 16, 7. p., vchod 9, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 73/9599, v bytovom dome s. č. 2900 na parcele C KN č. 7202/11, Z 2074/15, zapísané 18.5.2015 - v. z. 3525/15
Informatívny výpis Údaje platné k: 16.07.2018 18:00 36/51
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
27
28 28
28
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 74/2015-12 zo 14.5.2015 (Ex. úrad Lučenec, JUDr. Jana Debnárová),Obec Veľká nad Ipľom, Veľká nad Ipľom 86, 985 32 Veľká nad Ipľom, IČO: 00 316 539, na podiel B 25, na byt č. 16, 7. p., vchod 9, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 73/9599, v bytovom dome s. č. 2900 na parcele C KN č. 7202/11, Z 2077/15, zapísané 18.5.2015 - v. z. 3526/15 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 5679/09u z 21.10.2015 (Ex. úrad Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, PhD.), v prospech oprávneného: Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava II, IČO: 36062235, na podiel B 25, na byt č. 16, 7. p., vchod 9, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 73/9599, v bytovom dome s. č. 2900 na parcele C KN č. 7202/11, Z 4520/15, zapísané 2.11.2015 - v. z. 5977/15 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 29, IČO: 35 776 005 č. EX 4082/2008/Ta z 02.12.2015 (Ex. úrad R. Sobota, JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.), na podiel B 25, byt č.16, vchod 9, 7.p. v bytovom dome s.č.2900 na C KN p.č.7202/11, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 73/9599, Z 5048/15, zapísané 07.12.2015 - 6347/15 Exekučné záložné právo č. EX 3243/15 z 22.02.2016 (Ex. úrad Prievidza, JUDr. René Matuška), v prospech oprávneného: Slovenská republika, zastúpená: Slovenskou obchodnou inšpekciou, Ústredným inšpektorátom Slovenskej obchonej inšpekcie so sídlom v Bratislave, Prievozská 32, p.p.29, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, na podiel B 25, na byt č. 16, vchod 9, 7. poschodie, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 73/9599 v bytovom dome s. č. 2900 na pozemku CKN parc.č. 7202/11, Z 792/16, zapísané 25.2.2016 - v. z. 522/16 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1643/2016-7 z 11.4.2016 (Ex. úrad Košice, JUDr. Ladislav Kováč, PhD.), v prospech oprávneného: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35942436, na podiel B 25, na byt č. 16, na 7. p., vchod 9, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 73/9599, v bytovom dome s. č. 2900 na pozemku C KN p. č. 7202/11, Z 1487/16, zapísané 18.4.2016 - v. z. 1308/16 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: SPOOL a.s., Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec, IČO: 31586392 č. EX 133/2016- z 10.06.2016 (Ex. úrad Lučenec, JUDr. Jana Debnárová), na podiel B 25, na byt č. 16, na 7. p., vchod 9, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 73/9599, v bytovom dome s. č. 2900 na pozemku C KN p. č. 7202/11, Z 2331/16, zapísané 13.06.2016 - 2468/16 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 11310/16-10KH zo 14.09.2016 (Ex. úrad Bratislava, JUDr. Eva Falisová), v prospech oprávneného: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35942436, na podiel B 25, byt č. 16 na VII. poschodí, vchod 9, v bytovom dome s.č. 2900 na pozemku registra C KN parc.č. 7202/11 a na podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu o veľkosti 73/9599, Z 3816/16, zapísané 16.9.2016 - v. z. 3786/16 Záložné právo v prospech Mesto Lučenec,Novohradská 1,984 01 Lučenec, IČO: 316181, č.1005/2016-Fr z 26.10.2016, na podiel B 25, byt č. 16 na VII. poschodí, vchod 9, v bytovom dome s.č. 2900 na pozemku registra C KN parc.č. 7202/11 a na podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu o veľkosti 73/9599, Z 4627/16, zapísané 08.11.2016 - v. z. 4776/16 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislave, IČO : 35 910 739 č. EX 11/2016 z 21.12.2016 (Ex. úrad B. Bystrica, JUDr. Michala Birková), na podiel B25, byt č.16, vchod 9, 7.p. v bytovom dome s.č.2900 na C KN p.č.7202/11, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 73/9599, Z 5723/16, zapísané 23.12.2016 - 5632/16 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva v prospech oprávneného: SR-Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava, IČO: 30796482 č. EX - 810/16 z 27.3.2017 (Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Hana Cibulková) na podiel B25, byt č. 16 na VII. poschodí, vchod 9, v bytovom dome s.č. 2900 na pozemku registra C KN parc.č. 7202/11 a podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu o veľkosti 73/9599, Z-1381/2017, zapísané 29.3.2017 - 1182/17. Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: Mesto Lučenec, Novohradská 316/1, 984 01 Lučenec, IČO: 316 181 č. EX 281/2016 z 24.03.2017 (Ex. úrad Lučenec, JUDr. Jana Debnárová), na podiel B25, byt č.16, vchod 9, 7.p. v bytovom dome s.č.2900 na C KN p.č.7201/11, Z-1399/2017, zapísané 30.03.2017 - 1208/17 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 165/2015 z 24.03.2017 od exekučného úradu Lučenec, JUDr. Jana Debnárova, v prospech SPOOL a.s., Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec, IČO: 31586392, na B25, na byt č. 16, 7. poschodie, vchod 9, v bytovom dome sč. 2900 na parc.č. 7202/11 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, zapísané 30.3.2017, Z- 1401/2017 - vz. 1210/17
Iné údaje:
List vl.č.5414 - 2149/99 Právo užívanie pozemku C KN p.č.7202/11v prospech vlastníkov bytov v dome s.č.2900 - 2149/99
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č.115/2018 vypracoval Ing.Ondrej Kvetko, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: oceňovanie nehnuteľností zapísaný v zozname , tlmočníkov a prekladateľov vedenom MS SR pod číslom 911 957. Dátum vypracovania znaleckého posudku dňa 22.6.2018.Všeobecná cena odhadu 17.300,00.-eur.
K. Najnižšie podanie 17.300,00.-eur.
L. Minimálne prihodenie 400,00 eur
M. Dražobná zábezpeka a) výška 3.000 eur
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky :1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN:
SK 8309000000005051982967
2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby
3. banková záruka
4. notárska úschova
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. 2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky 3.Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky 4. Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti dražobnú zábezpeku účastníkovi dražby ktorý predmet dražby nevydražil, prípadne zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Ak došlo k zloženiu dražobnej zábezpeky formou bankovej záruky dražobník bez zbytočného odkladu vráti listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky účastníkovi dražby ktorý listinu predložil, najneskôr však do 5 dní od upustenia dražby alebo skončenia dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č.ú.: IBAN SK 8309000000005051982967 vedený v SLSP a.s. s variabilným symbolom 242018 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby v prípade, že suma vydražením presiahla sumu 6.640,00.-eur. Ak táto suma 6.640,00.-eur nebola dražbou presiahnutá je povinný vydražiteľ túto sumu vyplatiť bezodkladne.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: dňa 4.septembra 2018 o 10.15. hod. Obhliadka 2: dňa 5.septembra 2018 o 13.15. hod.
Miesto obhliadky byt č. 16 na 7. poschodí bytového domu na ul. Rúbanisko III, súpisné číslo: 2900, vchod: 9, zapísaný na LV č. 7559, nachádzajúci sa na parcele č. 7202/11 o výmere 1696 m2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 2900 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 5414, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 73/9599, katastrálne územie: Lučenec, obec: Lučenec, okres: Lučenec, Okresný úrad Lučenec.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o ohliadku sa ohlásia vopred aspoň jeden deň pred konaním ohliadky po dohode s dražobníkom. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0907 33 777 9.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Zuzana
c) priezvisko Koukalova
d) sídlo Jánošíkova 4989/2, 97901 Rimavská Sobota