Dražba nehnuteľností v obci Lukavica v katastrálnom území Lukavica

Katastrálne územie:
Lukavica
Obec:
Lukavica

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 20.500,- Eur 05.06.2018 Stiahnuť
pawa trade, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DBB112018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko pawa trade, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko J. Chalupku8974 01 Banská Bystrica
a) Názov ulice/verejného priestranstva J. Chalupku
b) Orientačné/súpisné číslo 8
c) Názov obce Banská Bystrica d) PSČ 974 01
e) Štát SR
III. Zapísaný Okresný súd Banská Bystrica , oddiel: Sro , vložka číslo: 16622/S
IV. IČO/ dátum narodenia 44815581
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Ľudmila Hošíková, Dlhý rad 16, 08501 Bardejov
D. Dátum konania dražby 05. 06. 2018
E. Čas konania dražby 11.00 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo
G. Predmet dražby

Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 91 vedené Okresným úradom Bardejov, katastrálny odbor, pre Okres Bardejov, Obec Lukavica , Katastrálne územie Lukavica, ako:

pozemky registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako

  • pozemok parcelné číslo 488, druh pozemku záhrady vo výmere 1440 m2
  • pozemok parcelné číslo 489/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1135 m2;
H. Opis predmetu dražby

Pozemky sa nachádzajúci v severovýchodnej časti obce Lukavica, katastrálne územie Lukavica. Pozemky sú v súčasnosti využívané ako nádvorie a záhrada. Je ich možné využiť aj na výstavbu.

Dopravné spojenie s mestom Bardejov je autobusom. Čas jazdy do Bardejova je cca 11 min ( cca 7 km). Ide o prímestskú obec mesta priamo nadväzujúcu svojim intravilánom na intravilán mesta Bardejov v ktorej je záujem o výstavbu rodinných domov vzhľadom na tiché prostredie a dostupnosť okresného sídla.  Obec Lukavica je obcou s počtom cca 400 obyvateľov.  Svojím umiestnením, ako aj infraštruktúrou je zaujímavou obcou z pohľadu výstavby. V okolí domu sú situované výlučne rodinné domy. Obec Lukavica je plynofikovaná, má obecný vodovod a NN sieť. Nemá verejnú kanalizáciu. Odkanalizovanie je riešené do vlastných žúmp. 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Pozemky sa nachádzajúci v severovýchodnej časti obce Lukavica, katastrálne územie Lukavica. Pozemky sú v súčasnosti využívané ako nádvorie a záhrada. Je ich možné využiť aj na výstavbu.

Dopravné spojenie s mestom Bardejov je autobusom. Čas jazdy do Bardejova je cca 11 min ( cca 7 km). Ide o prímestskú obec mesta priamo nadväzujúcu svojim intravilánom na intravilán mesta Bardejov v ktorej je záujem o výstavbu rodinných domov vzhľadom na tiché prostredie a dostupnosť okresného sídla.  Obec Lukavica je obcou s počtom cca 400 obyvateľov.  Svojím umiestnením, ako aj infraštruktúrou je zaujímavou obcou z pohľadu výstavby. V okolí domu sú situované výlučne rodinné domy. Obec Lukavica je plynofikovaná, má obecný vodovod a NN sieť. Nemá verejnú kanalizáciu. Odkanalizovanie je riešené do vlastných žúmp. 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznamenáva sa:RSQ1, s.r.o., IČO 48319643, J.Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica vydáva oznámenie o začatí realizácie záložného práva na nehnuteľnosti - stavba - rodinný dom s.č.68 na parcele CKN 489/2, parcela CKN 489/2 výmera 97 m2, zast.pl., parcela CKN 489/1 výmera 1135 m2, zast.pl., parcela CKN 488 výmera 1440 m2, záhrady, v podiele 1/2 - P 241/2011- Žiadosť o vykonanie zápisu zmeny záložného práva, zmluva o postúpení pohľadávok - Z 1178/2015-v.z. 26/15. Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 11.4.2016 - Z 1199/2016- v.z. 38/16 Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 05.12.2016 - Z 751/2017

Poznamenáva sa: Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Martin Hermanovský, súdny exekútor, Moskovská 18, 811 08 Bratislava, upovedomuje o začatí exekúcie Ex 4897/14 predajom nehnuteľností a to: parcela C KN 488 záhrady o výmere 1440 m2, parcela C KN 489/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1135 m2, parcela C KN 489/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2, rodinný dom čs. 68 na parcele C KN 489/2 vo vlastníctve povinného Hankovský Dušan r. Hankovský v podiele 1/2 - P 291/2015

Poznamenáva sa :RSQ1, s.r.o., IČO 48319643, J.Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica vydáva oznámenie o začatí realizácie záložného práva na nehnuteľnosti - stavba - rodinný dom s.č.68 na parcele CKN 489/2, parcela CKN 489/2 výmera 97 m2, zast.pl., parcela CKN 489/1 výmera 1135 m2, zast.pl., parcela CKN 488 výmera 1440 m2, záhrady, v podiele 1/2 - P 241/2011- Žiadosť o vykonanie zápisu zmeny záložného práva, zmluva o postúpení pohľadávok - Z 1178/2015-v.z. 26/15. Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 11.4.2016 - Z 1199/2016- v.z. 38/16 Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 05.12.2016 - Z 751/2017


RSQ1, s.r.o., IČO 48319643, J.Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica - Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam: stavba - rodinný dom s.č.68 na parcele CKN 489/2, parcela CKN 489/2 výmera 97 m2, zast.pl., parcela CKN 489/1 výmera 1135 m2, zast.pl., parcela CKN 488 výmera 1440 m2, záhrady, vo vlastníctve povinnej Dušan Hankovský v podiele 1/2 - V 1763/08 - Žiadosť o vykonanie zápisu zmeny záložného práva, zmluva o postúpení pohľadávok - Z 1178/2015-v.z. 26/15. Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 11.4.2016 - Z 1199/2016- v.z. 38/16 Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 05.12.2016 - Z 751/2017

Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Matej Kršiak, súdny exekútor, Čsl. tankistov 212, 841 06 Bratislava, vydáva exekučný príkaz EX 5346/2011-34 zo dňa 08.09.2017 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti a to: parcela C KN 488 záhrada o výmere 1440 m2, parcela C KN 489/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1135 m2, parcela C KN 489/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 97 m2, rodinný dom súpisné číslo 68 na parcele C KN 489/2 vo vlastníctve Hankovský Dušan v podiele 1/2 - Z 2197/2017Exekútorský úrad Bratislava, súdný exekútor Mgr.VladimírCipár, Vazovova 9,811 07 Bratislava, vydáva exekučný príkaz EX 6550/2011-34 zo dňa 26.03.2015 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti a to: stavba - rodinný dom s.č.68 na parcele CKN 489/2, parcela CKN 489/2 výmera 97 m2, zast.pl., parcela CKN 489/1 výmera 1135 m2, zast.pl., parcela CKN 488 výmera 1440 m2, záhrady, vo vlastníctve povinnej Evy Hankovskej v podiele 1/2 - Z 873/2015

RSQ1, s.r.o., IČO 48319643, J.Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica - Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam: stavba - rodinný dom s.č.68 na parcele CKN 489/2, parcela CKN 489/2 výmera 97 m2, zast.pl., parcela CKN 489/1 výmera 1135 m2, zast.pl., parcela CKN 488 výmera 1440 m2, záhrady, vo vlastníctve povinnej Eva Hankovská v podiele 1/2 - V 1763/08 - Žiadosť o vykonanie zápisu zmeny záložného práva, zmluva o postúpení pohľadávok - Z 1178/2015-v.z. 26/15. Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 11.4.2016 - Z 1199/2016- v.z. 38/16 Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 05.12.2016 - Z 751/2017
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 16.400,- Eur
K. Najnižšie podanie 20.500,- Eur
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Marián Pataj
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Národná
b) Orientačné/súpisné číslo 9
c) Názov obce Banská Bystrica d) PSČ 974 01
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 24.01.1974
V. Odhad ceny predmetu dražby 20.500,- Eur