Dražba nehnuteľností v obci Macov v katastrálnom území Macov

Katastrálne územie:
Macov
Obec:
Macov

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 9.300,00 05.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: 358Ex 51/17
Typ dražobnej vyhlášky: 358Ex 51/17
Poradie dražby: 1
Exekútor: Juraj Rácik
Ulica: Hlavná 11
Obec: Trnava
PSČ: 91701
Zastupujúci exekútor: Zuzana Borárosová
Ulica: Kolískova 1
Obec: 841 05 Bratislava
PSČ:
Dátum konania dražby: 05.09.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Hlavná 11, 91701Trnava
Vlastník: Peter Král
Sídlo: Kráľovičove Kračany 90
Podiel: 1/4
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 17.07.2018
Znalecká hodnota: 9.300,00
Reálna hodnota: 0,00
Výška zábezpeky: 4.650,00
Číslo bankového účtu: SK1611000000002927850253
Najnižšie podanie: 9.300,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK1611000000002927850253
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Neexistujú žiadne závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby nehnuteľnosti, o tom musí upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd schválil udelenie príklepu, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 22.08.2018
Čas obhliadky: 09:00
Miesto obhliadky veci: v priestoroch nehnuteľnosti
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Dunajská Streda
     Obec : Macov
     Kataster : Macov
     Číslo listu vlastníctva: 423
   Parcela
     Parcelné číslo: 56/11
     Výmera: 1848
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: