Dražba nehnuteľností v obci Mad v katastrálnom území Mad

Katastrálne územie:
Mad
Obec:
Mad

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 44.000,- € 04.07.2018 Stiahnuť
Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 2596/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kalvínske námestie293401 Levice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kalvínske námestie
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Levice d) PSČ 93401
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 19030/N
IV. IČO/ dátum narodenia 36706655
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bajkalská
b) Orientačné/súpisné číslo 30
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82948
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31335004
C. Miesto konania dražby Sídlo dražobnej spoločnosti Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., hala na 1. poschodí, vchod z dvora, Kalvínske námestie 126/2, Levice.
D. Dátum konania dražby 04. 07. 2018
E. Čas konania dražby 12:00
F. Kolo dražby opakovaná
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Mad, obec: MAD, okres: Dunajská Streda, zapísané na LV č. 568, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská Streda pod B1:

  1. rodinný dom súp. číslo 190 postavený na  pozemku  parc. č. 550/33
  2. pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 550/19, druh pozemku: Ostatné plochy o výmere  200 m², pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 550/33, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 600 m², pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 550/60, druh pozemku: Ostatné plochy o výmere 713 m²,

Podiel 1/1

H. Opis predmetu dražby

A. Rodinný dom súpisné číslo 190 je postavený o rozmeroch 10,37*14,00-5,00*1,45 =  137,93 m2. na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 550/33 v obci Mad, okres Dunajská Streda. Rodinný dom sa nachádza na okraji obce a je vzdialený od okresného mesta cca 8 km a cca 70 km od krajského mesta Trnava a cca 60 km od centra hlavného mesta SR Bratislavu. Objekt je napojený na el. rozvodnú sieť. Zdrojom vody je vlastná studňa, Kanalizácia je odvedená do žumpy. Objekt nie je napojený na plyn. RD je podpivničený s jedným nadzemným podlažím.

Technické riešenie:

1. Podzemné podlažie (1.PP) o rozmeroch 10,37*14,00-5,00*1,45 =  137,93 m2.tu sa nachádza  kotolňa, práčovňa, garáž, chodba a skladové priestory. Prístupné je železobetónovým interiérovým schodiskom.  Murivo je betónové, strop železobetónový. Interiérové omietky sú hladké vápenné, okná drevené, zo sietí je elektroinštalácia svetelná. Dvere sú hladké v oceľových zárubniach, podlahy sú betónové, v suteréne je kotol na tuhé palivo, zásobník TÚV a rozvody teplej a studenej vody.

1. Nadzemné podlažie ( 1.NP). Na I. nadzemnom podlaží sa nachádzajú tri izby, hala, kuchyňa, špajza, chodba, predsieň WC, kúpeľňa a schodisko. V kúpeľni je smaltovaná vaňa obložená keramickým obkladom, keramické umývadlo, keramický obklad steny, podlaha je z keramickej dlažby. Vo WC je kombi misa a keramický obklad steny. Podlahy v izbách - v dvoch izbách sú parkety a v jednej je koberec, v predsieni a v špajzy je keramická dlažba.  Kúrenie v dome je z kotla na tuhé palivo umiestneného v suteréne domu, radiátory sú prevažne doskové. Stavba je založená na betónových základových pásoch, nosné obvodové múry sú murované z  pórobetónových tvárnic. Strecha je zložená z dvoch pultových striech s krytinou z jednodrážkovej betónovej škridle. Vnútorné úpravy povrchov sú z vápenných omietok. Okná sú prevažne drevené zdvojené. El. rozvodná skriňa s automatickými poistkami.

B.  Príslušenstvo:

Drobná stavba:

1.  Šopa, je to nebytová poľnohospodárska budova o rozmeroch 6,70*4,18 =  28,01 m2. Základy sú bez podmurovky, zvislé konštrukcie  sú murované z pórobetónu hrúbky nad 15 do 30 cm, krov je pultový, strecha z azbestocementovéj vlnovky, bola postavená v r. 2000.

2. Oplotenie predné, základy z kameňa a betónu, podmurovka murovaná z tehly alebo tvárnic dĺžke 11,90 bm, výplň plotu je z drev. výplňou vodorovnou alebo zvislou v oceľ. rámoch o výmere  14,28 m2. Bolo dané do užívania od r. 1995.

3. Studňa: Studňa narážaná pod domom  do hĺbky 8 m, o priemere 60 mm s jedným el. čerpadlom. Do užívania bola daná v r. 1995.

4. Studňa: Studňa narážaná v záhrade do hĺbky 8 m, o priemere 45 mm.  Do užívania bola daná v r. 1995.

Vonkajšia úprava:

5. Prípojka kanalizácie do žumpy DN 200 mm, potrubie betónové o dĺžke 3,00 bm, ktorá bola  daná do   užívania od r. 1995

6. Žumpa betónová monolitická aj montovaná o objeme 15 m3, ktorá bola  daná do užívania od r. 1995.

7. Prípojka el. energie. Jedná sa o NN prípojku  káblovú vzdušnú  Al 4*16 mm*mm o dĺžke 12,00 bm. ktorá bola  daná do užívania od r. 1995.

8. Vstupné schody vonkajšie a predložené schody na železobetónovej doske alebo nosníkoch s povrchom z cem. poteru 6 bm , boli  daná do užívania od r. 1995.

C. Pozemky    

Pozemky zapísané zapísané na LV č. 568, pod:

- parc.č. 550/19 o výmere 200 m2 evidovaný ako ostatná plocha so spôsobom využitia pozemok, ktorý nie je využívaný žiadnym z uvedených spôsobov.

- parc.č. 550/33 o výmere 600 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom.

- parc.č. 550/60 o výmere 713 m2 evidovaný ako ostatná plocha so spôsobom využitia pozemok, ktorý nie je využívaný žiadnym z uvedených spôsobov.

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stavebno - technický stav objektu zodpovedá uvedenému veku nehnuteľnosti, a svedčí o normálnom využívaní domu na bývanie. Dom a príslušné nehnuteľnosti boli dané do užívania v r.1995.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
• Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., IČO: 31335004 so sídlom Bajkalská 30, 82948 Bratislava, V-4382/13 - č.z. 55/13

• Poznámka:
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 31335004 formou dobrovoľnej dražby, P-291/15, č.z. 30/15

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DU-POS DD 33a/2015 - neúspešná zo dňa 17.02.2016, Notárska zápisnica N N 69/2016, P 324/16 - č.z.81/16
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
podľa ZP č.2/2018 zo dňa 02.01.2018.
K. Najnižšie podanie 44.000,- €
L. Minimálne prihodenie 200,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 6.000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na
účet dražobníka, IBAN: SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 582017,
2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice,
3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice,
4. v hotovosti k rukám dražobníka,
5. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. originálom príkazu na úhradu preukazujúcim odpísanie finančných prostriedkov z účtu navrhovateľa za predpokladu ich následného pripísania na účet dražobníka, 2. originálom potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti vydaného bankou, 3. originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, 4. originál listiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy, 5. príjmový doklad od dražobníka
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby, vrátenie listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 582017. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 14.06.2018 o 16,00 hod. a 26.06.2018 o 16,00 hod.
Miesto obhliadky MAD 190
Organizačné opatrenia Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t.č. 0907 303 983, 0915 360 193, deň pred obhliadkou.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle osobitného zákona (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
- vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením do 15 dní,
- predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice o priebehu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov,
- užívacie právo k predmetu dražby prechádza odovzdaním predmetu dražby o čom dražobník vyhotoví zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.
- predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Yvlin
c) priezvisko Hörömpöliová
d) sídlo Na bašte 1, 93401 Levice