Dražba nehnuteľností v obci Mad v katastrálnom území Mad

Katastrálne územie:
Mad
Obec:
Mad

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 04.07.2018 Stiahnuť
Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 2596/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kalvínske námestie293401 Levice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kalvínske námestie
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Levice d) PSČ 93401
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 19030/N
IV. IČO/ dátum narodenia 36706655
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Sídlo dražobnej spoločnosti Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., hala na 1. poschodí, vchod z dvora, Kalvínske námestie 126/2, Levice.
D. Dátum konania dražby 04. 07. 2018
E. Čas konania dražby 12:00
F. Kolo dražby opakovaná
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Mad, obec: MAD, okres: Dunajská Streda, zapísané na LV č. 568, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská Streda pod B1:

  1. rodinný dom súp. číslo 190 postavený na  pozemku  parc. č. 550/33
  2. pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 550/19, druh pozemku: Ostatné plochy o výmere  200 m², pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 550/33, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 600 m², pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 550/60, druh pozemku: Ostatné plochy o výmere 713 m²,

Podiel 1/1

H. Opis predmetu dražby

A. Rodinný dom súpisné číslo 190 je postavený o rozmeroch 10,37*14,00-5,00*1,45 =  137,93 m2. na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 550/33 v obci Mad, okres Dunajská Streda. Rodinný dom sa nachádza na okraji obce a je vzdialený od okresného mesta cca 8 km a cca 70 km od krajského mesta Trnava a cca 60 km od centra hlavného mesta SR Bratislavu. Objekt je napojený na el. rozvodnú sieť. Zdrojom vody je vlastná studňa, Kanalizácia je odvedená do žumpy. Objekt nie je napojený na plyn. RD je podpivničený s jedným nadzemným podlažím.

Technické riešenie:

1. Podzemné podlažie (1.PP) o rozmeroch 10,37*14,00-5,00*1,45 =  137,93 m2.tu sa nachádza  kotolňa, práčovňa, garáž, chodba a skladové priestory. Prístupné je železobetónovým interiérovým schodiskom.  Murivo je betónové, strop železobetónový. Interiérové omietky sú hladké vápenné, okná drevené, zo sietí je elektroinštalácia svetelná. Dvere sú hladké v oceľových zárubniach, podlahy sú betónové, v suteréne je kotol na tuhé palivo, zásobník TÚV a rozvody teplej a studenej vody.

1. Nadzemné podlažie ( 1.NP). Na I. nadzemnom podlaží sa nachádzajú tri izby, hala, kuchyňa, špajza, chodba, predsieň WC, kúpeľňa a schodisko. V kúpeľni je smaltovaná vaňa obložená keramickým obkladom, keramické umývadlo, keramický obklad steny, podlaha je z keramickej dlažby. Vo WC je kombi misa a keramický obklad steny. Podlahy v izbách - v dvoch izbách sú parkety a v jednej je koberec, v predsieni a v špajzy je keramická dlažba.  Kúrenie v dome je z kotla na tuhé palivo umiestneného v suteréne domu, radiátory sú prevažne doskové. Stavba je založená na betónových základových pásoch, nosné obvodové múry sú murované z  pórobetónových tvárnic. Strecha je zložená z dvoch pultových striech s krytinou z jednodrážkovej betónovej škridle. Vnútorné úpravy povrchov sú z vápenných omietok. Okná sú prevažne drevené zdvojené. El. rozvodná skriňa s automatickými poistkami.

 

B.  Príslušenstvo:

Drobná stavba:

1.  Šopa, je to nebytová poľnohospodárska budova o rozmeroch 6,70*4,18 =  28,01 m2. Základy sú bez podmurovky, zvislé konštrukcie  sú murované z pórobetónu hrúbky nad 15 do 30 cm, krov je pultový, strecha z azbestocementovéj vlnovky, bola postavená v r. 2000.

2. Oplotenie predné, základy z kameňa a betónu, podmurovka murovaná z tehly alebo tvárnic dĺžke 11,90 bm, výplň plotu je z drev. výplňou vodorovnou alebo zvislou v oceľ. rámoch o výmere  14,28 m2. Bolo dané do užívania od r. 1995.

3. Studňa: Studňa narážaná pod domom  do hĺbky 8 m, o priemere 60 mm s jedným el. čerpadlom. Do užívania bola daná v r. 1995.

4. Studňa: Studňa narážaná v záhrade do hĺbky 8 m, o priemere 45 mm.  Do užívania bola daná v r. 1995.

Vonkajšia úprava:

5. Prípojka kanalizácie do žumpy DN 200 mm, potrubie betónové o dĺžke 3,00 bm, ktorá bola  daná do   užívania od r. 1995

6. Žumpa betónová monolitická aj montovaná o objeme 15 m3, ktorá bola  daná do užívania od r. 1995.

7. Prípojka el. energie. Jedná sa o NN prípojku  káblovú vzdušnú  Al 4*16 mm*mm o dĺžke 12,00 bm. ktorá bola  daná do užívania od r. 1995.

8. Vstupné schody vonkajšie a predložené schody na železobetónovej doske alebo nosníkoch s povrchom z cem. poteru 6 bm , boli  daná do užívania od r. 1995.

 

C. Pozemky    

Pozemky zapísané zapísané na LV č. 568, pod:

- parc.č. 550/19 o výmere 200 m2 evidovaný ako ostatná plocha so spôsobom využitia pozemok, ktorý nie je využívaný žiadnym z uvedených spôsobov.

- parc.č. 550/33 o výmere 600 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom.

- parc.č. 550/60 o výmere 713 m2 evidovaný ako ostatná plocha so spôsobom využitia pozemok, ktorý nie je využívaný žiadnym z uvedených spôsobov.

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stavebno - technický stav objektu zodpovedá uvedenému veku nehnuteľnosti, a svedčí o normálnom využívaní domu na bývanie. Dom a príslušné nehnuteľnosti boli dané do užívania v r.1995.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
• Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., IČO: 31335004 so sídlom Bajkalská 30, 82948 Bratislava, V-4382/13 - č.z. 55/13

Poznámka:
- Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 31335004 formou dobrovoľnej dražby, P-291/15, č.z. 30/15
- Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DU-POS DD 33a/2015 - neúspešná zo dňa 17.02.2016, Notárska zápisnica N N 69/2016, P 324/16 - č.z.81/16
- Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č.A 58/2017 zo dňa 27.02.2018, neúspešná, notárska zápisnica N 82/2018, P-166/18 - č.z.30/18
- Oznámenie o prebiehajúcej opakovanej dobrovoľnej dražbe č. A 58/2017, P-454/2018- č.z.51/18

J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 50.000,- eur
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Štefan Ágh
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo 00000
c) Názov obce Levice d) PSČ 934 05
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 11.11.1111
V. Odhad ceny predmetu dražby podľa ZP č.2/2018 zo dňa 02.01.2018.