Dražba nehnuteľností v obci Malá Čausa v katastrálnom území Malá Čausa

Katastrálne územie:
Malá Čausa
Obec:
Malá Čausa

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 19.000,- EUR 12.09.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 249/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Československá obchodná banka, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Žižkova
b) Orientačné/súpisné číslo 11
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovensko
IV. IČO/ dátum narodenia 36854140
C. Miesto konania dražby Kulturné a spoločenské stredisko (Dom kultúry), Františka Madvu 11, 971 01 Prievidza, miestnosť "2.14 Učebňa na II. NP"
D. Dátum konania dražby 12. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby Prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 714, katastrálne územie Malá Čausa, Okresný úrad Prievidza – katastrálny odbor, obec Malá Čausa, okres Prievidza a to:

 

Pozemky parcely registra „C“:

Parcelné číslo 282/1, druh pozemku záhrady, výmera 645 m2

Parcelné číslo 282/2, druh pozemku záhrady, výmera 140 m2

Parcelné číslo 283, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 506 m2

 

Stavby:
súpisné číslo: 85, na parcele číslo: 283, druh stavby: Rodinný dom, popis stavby: rodinný dom

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísane na liste vlastníctva najmä: hospodárska budova na parc.č. 283, stodola na parc.č. 282/2 stodola na parc.č. 283, uličný plot, prípojka vody, prípojka kanalizácie, prípojka elektro k RD, žumpa, prípojka plynu..

 

Spoluvlastnícky podiel: 1/1.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 85, k.ú. Malá Čausa

Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 04.07.2018 nebola znalcovi sprístupnená. Znalec vychádza z poskytnutého znaleckého posudku č.97/2008, ktorý vypracoval Ing. Adolf Daubner, dňa 16.07.2008. Znalecký posudok je vypracovaný v zmysle par. 12 ods. 3 Zákona 527/2002 Z.z. Zákon o dobrovoľných dražbách.

Jedná sa o bytovú budovu, dvojpodlažný  rodinný dom z roku 1913, ktorý bol po roku 1940 postupne rekonštruovaný. z hľadiska použitých konštrukcií a vybavení je stavba realizovaná následovne: základy sú kamenné bez vodorovnej izolácie, steny sú na podmúrovke murované tehlové hr. do 60 cm, deliace priečky sú murované, vnútorné omietky sú vápenné z roku 1996, stropy sú drevené s viditelnými  trámami, strecha je vyhotovená valbovým krovom s AZC krytinou strechy z roku 1970, fasádne omietky sú vápenné, schody sú drevené bez podstupníc, dvere sú drevené prevažne rámové z roku 1970, okná sú prevážne drevené dvojité von a dnu otváravé, podlahy obytných miestností sú prevažne doskové, ostatných miestností sú prevažne z keramickej dlažby z roku 1940, vykurovanie je elektrickými konvertormi, z roku 1970, zdrojom teplej vody je  zásobníkový ohrievač z roku 1996, elektroinštalácia  je svetelná aj motorická  z roku 1996, v dome je rozvod studenej a teplej vody, kanalizácie  a plynu z roku 1996. Kuchyňa  je vybavená plynovým sporákom s elektrickou rúrou, odsavačom pár, drezovým  umyvadlom smaltovaným a kuchynskou linkou na báze dreva dl. 2,40 m, z roku 1996. Kúpelňa  je vybavená liatinovou vaňou a umyvadlom, a WC klozetom z roku 1996. Kúpelňová vodovodná batéria je 1x páková nerezová so sprchou, 2x  sú pákové nerezové, z roku 1996. Keramické obklady stien sú v kúpelke, na vani, WC,  z roku 1996. Eelektrický rozvadzač je s automatickým istením

Hospodárska budova na parc.č. 283

Jedná sa o jednopodlažnú stavbu za rodinným domom, ktorá slúží pre skladsové účely. Z konštrukčného hľadiska ide o zvislú murovanú konštrukciu, s dreveným trámovým stropom bez podhľadu. Devený krov je sedlový so strešnou krytinou z azbestocementových šablón. Vonkajšia i vnútorná povrchová úprava je vápennou hrubou omietkou. Dvere sú drevené zvlakové. Okná sú jednoduché, podlaha je betónová, elektroinštalácia je svetelná

Stodola na parc.č. 283

Jedná sa o jednopodlažnú stavbu ktorá je postavená za hospodárskou budovou. Z konštrukčného hľadiska ide o zvislú murovanú stlpikovú konštrukciu Drevený krov je hambalkový so strešnou krytinou z azbestocementových šablón

Stodola na parc.č. 282/2

Jedná sa o jednopodlažnú stavbu ktorá je postavená na konci záhrady. Z konštrukčného hľadiska ide o zvislú murovanú  konštrukciu. Drevený krov je hambalkový so strešnou krytinou z pálených škrídiel. Dvere aj vráta sú drevené zvlakové

Uličný plot

Jedná sa o uličné plotové vráta  a vrátka, z roku 2013, s predpokladanou životnosťou 80 rokov.

Prípojka vody

Jedná sa o prípojku z roku 1996, s predpokladanou životnosťou 50 rokov.

Prípojka kanalizácie

Jedná sa o vývod kanalizácie z rod. domu z roku 1996, s predpokladanou životnosťou 60 rokov.

Prípojka elektro k RD

Jedná sa o zemnú prípojku z roku 1996, s predpokladanou životnosťou 50 rokov.

Žumpa

Jedná sa o žumpu z roku 1996, s predpokladanou životnosťou 70 rokov.

Prípojka plynu

Jedná sa o prípojku z roku 1996, s predpokladanou životnosťou 50 rokov, ktorá je však s prerušeným potrubím

Stav príslušenstva: príslušenstvo je v stave primeranom veku a údržbe stavby.

Pozemky

Jedná sa o pozemky v katastrálnom území obce Malá Čausa. Obec je napojená na  autobusovú dopravu. V okolí pozemkov sú vybudované popísané inžinierské siete.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Viď opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.
Na nehnuteľnosti: rodinný dom č.s. 85 na parc.č. 283 a pozemky parc.č. 283, parc.č. 282/1, parc.č. 282/2 - Záložné právo v prospech Československé obchodní banky a.s., pobočka zahraničnej banky v SR, so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 30805066 podľa zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 3214/07 -VZ 55/07

Na nehnuteľnosti: rodinný dom č.s. 85 na parc.č. 283 a pozemky parc.č. 283, parc.č. 282/1, parc.č. 282/2 - Záložné právo v prospech Československej obchodnej banky a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36854140 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 5366/08 -VZ 82/08
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 58/2018 , ktorý vypracoval znalec Ing. František Hlaváč, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 911097.
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 05.07.2018
Suma ohodnotenia: 19.000,- EUR (slovom devätnásťtisíc eur)
K. Najnižšie podanie 19.000,- EUR
L. Minimálne prihodenie 700,- EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5.000,- EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1.Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK 87 7500 0000 0040 0291 9887, vedený v ČSOB a.s. s variabilným symbolom 2492018
2.V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
3. Banková záruka.
4.Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, 2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky, 4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka č. SK 87 7500 0000 0040 0291 9887, vedený v ČSOB a.s. s variabilným symbolom 2492018 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby v prípade, že suma dosiahnutá vydražením presiahne 6.640,-EUR, v opačnom prípade hneď po ukončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. termín 24.08.2018 o 10:00 hod. 2. termín 06.09.2018 o 10:00 hod.
Miesto obhliadky Obhliadky sa uskutočnia na mieste kde sa predmet dražby nachádza.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 02/5949 0120, Po-Pi 8:00 - 16:00.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Marta
c) priezvisko Pavlovičová
d) sídlo Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava