Dražba nehnuteľností v obci Malá Lodina v katastrálnom území Ružín

Katastrálne územie:
Ružín
Obec:
Malá Lodina

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 16 400,00 € 31.07.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 208/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Všeobecná úverová banka, a. s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mlynské Nivy
b) Orientačné/súpisné číslo 1
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82990
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 31320155
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Martina Mižiková, Námestie osloboditeľov 20, 040 01 Košice
D. Dátum konania dražby 31. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:20 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 615, katastrálne územie: RUŽÍN, Okresný úrad Košice - katastrálny odbor, obec Malá Lodina, okres Košice - okolie, a to:
 

Pozemky - parcely registra "C":

  • parcelné číslo: 52/27, výmera: 447 m2,druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
  • parcelné číslo: 52/28, výmera: 622 m2,druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
  • parcelné číslo: 52/52, výmera: 533 m2,druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
  • parcelné číslo: 52/54, výmera: 537 m2,druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
  • parcelné číslo: 52/58, výmera: 73 m2,druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele: 1/1.

Predmet dražby sa draží tak ako ,,stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Pozemky parcela č. 52/27, parcela č. 52/28, parcela č. 52/52, parcela č. 52/54, parcela č. 52/58 nachádzajúce sa v k. ú. Ružín.

 

Pozemky sa nachádzajú v lokalite priehrady Ružín (priehradný múr), ktorá úzko nadväzuje na objekty bývalého pionierskeho tábora a areálu Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. odštepný závod Košice, ktorý prevádzkuje neďalekú hrádzu na rieke Hornád.

 

Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Malá Lodina. Obec nemá vypracovaný schválený územný plán, ale podľa predloženej územnoplánovacej informácie Obce Malá Lodina č. sp. 10/2018 zo dňa 14.2.2018 je možné na uvedených pozemkoch evidovaných na LV č. 615 k.ú. Ružín, vedených ako zastavané plochy a nádvoria uvažovať s výstavbou rekreačných chát.

 

Pozemky nie je možné napojiť na žiadne inžinierske siete, v lokalite okrem el.siete (trafostanica je osadená v areáli jestvujúcich objektov areálu Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. odštepný závod Košice - vzd cca 250 m) nie sú vybudované žiadne inžinierske siete.

 

Plánovaná komunikácia k pozemkom (spevnená plocha) nie je zrealizovaná, jej plánovaná trasa v čase znaleckej obhliadky po celej dĺžke bola zarastená nízkou a vysokou zeleňou, v mieste pozemkov súvislým lesným porastom (breza, buk, dub). Prístup k pozemkom nie je zabezpečený z verejnej komunikácie. Predpokladá sa, že pozemky zasahujú do ochranného pásma priľahlého lesa. V lokalite nie je možnosť napojenia na žiadne inžinierske siete.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

viď opis predmetu dražby

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.

V 5284/2014 zo dňa 30.12.2014 - Zmluva o zriadení záložného práva v prospech Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 č.z.-53/14.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 18/2018, ktorý vypracoval Ing. arch. Ján Kimák, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znalca 911560.
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 09.03.2018.
Hodnota predmetu: 20 500,00 € (slovom: dvadsaťtisícpäťsto eur).
K. Najnižšie podanie 16 400,00 € (slovom: šestnásťtisícštyristo eur)
L. Minimálne prihodenie 500,00 € (slovom: päťsto eur)
M. Dražobná zábezpeka a) výška 3 000,00 € (slovom: tritisíc eur)
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka IBAN: SK71 0200 0000 0019 5703 8659, vedený vo VÚB, a. s. s variabilným symbolom 2082018.
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
3. Banková záruka.
4. Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, 2. Príjmový pokladničný doklad na hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená do pokladne dražobníka, 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky, 4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka IBAN SK71 0200 0000 0019 5703 8659, vedený vo VÚB, a. s. s variabilným symbolom 2082018 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby; v prípade, že suma dosiahnutá vydražením presiahne 6.640,00 EUR v opačnom prípade hneď po ukončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. termín: 10.07.2018 o 09:00 hod. 2. termín: 24.07.2018 o 09:00 hod.
Miesto obhliadky katastrálne územie: RUŽÍN, obec Malá Lodina, okres Košice - okolie
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 02/5949 0124, Po-Pi 8:00 - 16:00. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Martina
c) priezvisko Mižiková
d) sídlo Námestie osloboditeľov 20, 04001 Košice