Dražba nehnuteľností v obci Malá Lodina v katastrálnom území Ružín

Katastrálne územie:
Ružín
Obec:
Malá Lodina

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 31.07.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 208/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Martina Mižiková, Námestie osloboditeľov 20, 040 01 Košice
D. Dátum konania dražby 31. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:20 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 615, katastrálne územie: RUŽÍN, Okresný úrad Košice - katastrálny odbor, obec Malá Lodina, okres Košice - okolie, a to:
 

Pozemky - parcely registra "C":

  • parcelné číslo: 52/27, výmera: 447 m2,druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
  • parcelné číslo: 52/28, výmera: 622 m2,druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
  • parcelné číslo: 52/52, výmera: 533 m2,druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
  • parcelné číslo: 52/54, výmera: 537 m2,druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
  • parcelné číslo: 52/58, výmera: 73 m2,druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele: 1/1.

Predmet dražby sa draží tak ako ,,stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Pozemky parcela č. 52/27, parcela č. 52/28, parcela č. 52/52, parcela č. 52/54, parcela č. 52/58 nachádzajúce sa v k. ú. Ružín.

 

Pozemky sa nachádzajú v lokalite priehrady Ružín (priehradný múr), ktorá úzko nadväzuje na objekty bývalého pionierskeho tábora a areálu Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. odštepný závod Košice, ktorý prevádzkuje neďalekú hrádzu na rieke Hornád.

 

Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Malá Lodina. Obec nemá vypracovaný schválený územný plán, ale podľa predloženej územnoplánovacej informácie Obce Malá Lodina č. sp. 10/2018 zo dňa 14.2.2018 je možné na uvedených pozemkoch evidovaných na LV č. 615 k.ú. Ružín, vedených ako zastavané plochy a nádvoria uvažovať s výstavbou rekreačných chát.

 

Pozemky nie je možné napojiť na žiadne inžinierske siete, v lokalite okrem el.siete (trafostanica je osadená v areáli jestvujúcich objektov areálu Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. odštepný závod Košice - vzd cca 250 m) nie sú vybudované žiadne inžinierske siete.

 

Plánovaná komunikácia k pozemkom (spevnená plocha) nie je zrealizovaná, jej plánovaná trasa v čase znaleckej obhliadky po celej dĺžke bola zarastená nízkou a vysokou zeleňou, v mieste pozemkov súvislým lesným porastom (breza, buk, dub). Prístup k pozemkom nie je zabezpečený z verejnej komunikácie. Predpokladá sa, že pozemky zasahujú do ochranného pásma priľahlého lesa. V lokalite nie je možnosť napojenia na žiadne inžinierske siete.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

viď opis predmetu dražby

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.

V 5284/2014 zo dňa 30.12.2014 - Zmluva o zriadení záložného práva v prospech Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 č.z.-53/14.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,- EUR
K. Najnižšie podanie Nebolo urobené.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Matúš Bandurčin
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo xxxxx
c) Názov obce xxxxx d) PSČ xxxxx
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 11.11.1111
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 18/2018, ktorý vypracoval Ing. arch. Ján Kimák, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znalca 911560.
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 09.03.2018.
Cena určená znaleckým posudkom: 20 500,00 € (slovom: dvadsaťtisícpäťsto eur).