Dražba nehnuteľností v obci Malacky v katastrálnom území Malacky

Katastrálne územie:
Malacky
Obec:
Malacky

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 128.000,00 31.07.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 6/2017
Typ dražobnej vyhlášky: EX 6/2017
Poradie dražby: 1
Exekútor: Štefan Hrebík
Ulica: Dukelských hrdinov 2946/6
Obec: Malacky
PSČ: 90101
Dátum konania dražby: 31.07.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Duklianskych hrdinov 2946/6, 90101Malacky
Vlastník: Sedlák Jozef a Oľga Sedláková
Sídlo: Cesta mládeže 2388/4, Malacky
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 21.06.2018
Znalecká hodnota: 128.000,00
Reálna hodnota: 128.000,00
Výška zábezpeky: 64.000,00
Číslo bankového účtu: SK4011110000006631792005
Najnižšie podanie: 128.000,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK4011110000006631792005
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 24.07.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: Cesta mládeže 2388/4, Malacky
Ďalšie informácie : Ide o rodinný dom, ktorý nebol sprístupnený na obhliadku. Predpokladá sa, že je čiastočne podpivničený, s dvomi nadzemnými podlažiami. Bol postavený v roku 1985. Dom je napojený na miestny rozvod vody, plynu a elektriny vlastnými prípojkami, kanalizácia je do miestnej siete. Dom je udržiavaný, aj keď vyžaduje opravy.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Malacky
     Obec : Malacky
     Kataster : Malacky
     Číslo listu vlastníctva: 1622
   Parcela
     Parcelné číslo: 50/2
     Výmera: 49
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 50/3
     Výmera: 391
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 50/6
     Výmera: 77
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 2388
     Pracelné číslo: 50/3
     Druh stavby: rodinný dom
     Popis stavby:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: