Dražba nehnuteľností v obci Malacky v katastrálnom území Malacky

Katastrálne územie:
Malacky
Obec:
Malacky

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 83.000,00 € 15.08.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 231/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Všeobecná úverová banka, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mlynské nivy
b) Orientačné/súpisné číslo 1
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82990
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31320155
C. Miesto konania dražby Dražobná spoločnosť, a.s., Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
D. Dátum konania dražby 15. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby Prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované Okresným úrad Malacky - katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 3753 pre katastrálne územie: MALACKY, obec Malacky, okres Malacky, a to:

 

Pozemky - parcely registra “C“ :

parcelné číslo: 4503/16, výmera 850 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

 

Stavba:

Byt č. 19, na 8. poschodí, vo vchode č. 65, v bytovom dome so súpisným číslom 1934 na parcele číslo 4503/16.

Spoluvlastnícky podiel: 1/1.

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6539/521192.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Byt č.19 v bytovom dome na ul. Záhorácka s.č. 1934 v Malackách.

Byt č.19 je trojizbový. Pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvo tvorí kuchyňa, chodba, kúpeľňa, WC a pivnica v 1.NP bytového domu. Byt prešiel kompletnou rekonštrukciou. V rámci rekonštrukcie boli urobené nové stierkové omietky, znížené stropy so stropným letkovým osvetlením. Osadené boli plastové okná s hliníkovými žalúziami, nové dvere, plávajúce podlahy v izbách, v ostatných miestnostiach keramická dlažba. V kuchyni je nová kuchynská linka na báze dreva s plynovou varnou doskou, elektrickou rúrou, nerezovým drezom, umývačkou riadu, digestorom - spotrebiče sú zabudované. Bytové jadro je murované. V kúpeľni a WC sú keramické obklady a dlažba. V kúpeľni je rohová plastová vaňa a umývadlo. Záchod je samostatný bez umývadla. V chodbe je vstavaná skriňa, na loggi keramická dlažba a nové zábradlie.

Bytový dom je panelový s 9 nadzemnými podlažiami. Bytový dom je uložený na základových pásoch, strecha je plochá s klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú na báze umelých omietok, dom je zateplený. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Okná v spoločných priestoroch sú plastové a vchodové dvere sú plastové. Schodisko je dvojramenné s terazzovým povrchom, vo vstupnej chodbe je terazzová dlažba. V 1.NP sú spoločné priestory a pivnice. Na ostatných podlažiach sú byty. V bytovom dome je nový osobný výťah. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1984.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku parc.č.4503/16 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6539/521192.

Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné a izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú: práčovňa, sušiareň, kočíkareň, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, telefónne domové prípojky, ktoré sú určené na spoločné užívanie, slúžia výlučne domu a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu, v ktorom sa byt nachádza.

Bytový dom sa nachádza v príjemnom prostredí centra mesta Malacky.

Znalcom vypočítaná podlahová plocha bytu je 65,27 m2 (z toho pivnica o výmere 2,99 m2)

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Viď opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.

Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, ktoré vzniklo z úverovej zmluvy reg. č.001/080430/06-001/000 na základe V-3719/06, právopl. 21.11.2006 na byt č. 19 na 8.posch., vchod: Záhorácka 65 v bytovom dome s.č. 1934 na pozemku parc.č. 4503/16 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku parc.č. 4503/16, zast. plocha o výmere 850 m2 vo veľkosti 6539/521192 - 1440/06

Z-4149/11 Zákonné záložné právo podľa par. 15 odst. 1 zákona č.182/1993 Z.z. - 2024/11

Z-3677/12: Exekučný príkaz EX 1767/12 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., IČO 35937874, Mamateyova 17, Bratislava, súdny exekútor Mgr. Drahomír Kriváň, Záhradnícka 60, Bratislava - 1832/12

Z-1701/13 Exekučný príkaz EX 919/2013 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Ružová dolina, Bratislava, IČO 35937874, súdny exekútor JUDr. Viera Kučerová, Námestie Sv.martina 9, Holíč - 727/13

Z-2025/13 Exekučný príkaz EX 76/2013 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech RECLAIM,a.s., Prievozská 2/A, Bratislava, IČO 46076760, súdny exekútor JUDr.Jozef Kaduch, Žilina - 910/13

Z-2758/13 Exekučný príkaz EX 18382/10u na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech EOS KSI Slovensko,s.r.o., Údernícka, Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Bratislava - 1224/13

Z-1350/14 Exekučný príkaz EX 5412/2013 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech Spoločná zdravotná poisťovňa a.s., Bratislava, súdny exekútor JUDr. Viera Kučerová, Holíč - 799/14

Z-2995/14 Exekučný príkaz EX 986/2014 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Bratislava, Ružová dolina 10, IČO 35937874, súdny exekútor JUDr. viera Kučerová, Holíč - 1786/14

Z-3725/14 Exekučný príkaz EX 1991/2014 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Bratislava, IČO 35937874, súdny exekútor JUDr. Viera Kučerová, Holíč - 2348/14

Z-5157/14 Exekučný príkaz EX 1862/13 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech Slovenská sporitľňa a.s., Bratislava, IČO 00151653, súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský Bratislava - 3380/14

Z-1049/15 Exekučný príkaz EX 3428/2014 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech TERMMING, a.s., Mlynské Nivy 61, Bratislava, IČO 35972254, súdny exekútor JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD., Skalica - 898/15

Z-2385/15 Exekučný príkaz EX 3488/2014 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, IČO 35937874, súdny exekútor JUDr. Viera Kučerová, Holíč - 1828/15

Z-2460/16: Exekučný príkaz EX 354/16 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO 35937874, Bratislava, súdna exekútorka JUDr. Jana Dobiašová, Holíč - 1259/16

V-3737/16 - Záložná zmluva v prospech Miroslava Šebestová, rod. Šebestová, nar. 06.12.1981, trvale bytom Pisníky 797/8, 901 01 Malacky na zabezpečenie pohľadávky vzniknutej zo zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 11.07.2016, právopl. 10.08.2016 na byt č. 19 na 8. posch., vchod č. 65 - 2278/16

Z-577/2017 - Exekučný príkaz EX 108/15 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pob.Bratislava, IČO:30 807 484, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Jaroslav Straka, Račianska 66, 831 02 Bratislava na byt č. 19 na 8.posch., vchod 65 -
1080/17

Z-580/2017 - Exekučný príkaz EX 107/15 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pob.Bratislava, IČO:30 807 484, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Jaroslav Straka, Račianska 66, 831 02 Bratislava na byt č. 19 na 8.posch., vchod 65 - 1082/17

Z-582/2017 - Exekučný príkaz EX 327/15 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pob.Bratislava, IČO:30 807 484, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Jaroslav Straka, Račianska 66, 831 02 Bratislava na byt č. 19 na 8.posch., vchod 65 - 1083/17

Z-583/2017 - Exekučný príkaz EX 452/15 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pob.Bratislava, IČO:30 807 484, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Jaroslav Straka, Račianska 66, 831 02 Bratislava na byt č. 19 na 8.posch., vchod 65 - 1084/17

Z-584/2017 - Exekučný príkaz EX 453/15 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pob.Bratislava, IČO:30 807 484, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Jaroslav Straka, Račianska 66, 831 02 Bratislava na byt č. 19 na 8.posch., vchod 65 - 1085/17

Z-1194/2017 - Exekučný príkaz EX 209/2016-12 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného Lucia Lauková, nar. 22.12.1981, trvale bytom Malé Leváre s.č. 454, 908 74 Malé Leváre, súdny exekútor JUDr. Ing. Štefan Hrebík, Duklianskych hrdinov 2946/6, 901 01 Malacky na byt č. 19 na 8.posch., vchod 65 - 1086/17

Z-1732/2017 - Rozhodnutie č. 100438695/2017, vykonateľné dňa 17.03.2017, právopl. 03.04.2017 o zriadení daňového záložného práva v prospech Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava - 1460/17

Z-1266/18: Exekučný príkaz 387EX 14499/17 súdneho exekútora JUDr. Borisa Sobolovského, Exekútorský úrad Bratislava na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného Tomáš Müller, Štúrova 1112/15, Šaštín-Stráže, nar. 16.1.1979 - 1327/18
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 42/2018, ktorý vypracovala Ing. Jana Zavadilová, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, Pozemné stavby, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znalca 913880.
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 11.05.2018
Suma ohodnotenia: 83.000,00 € (slovom: osemdesiattritisíc eur)
K. Najnižšie podanie 83.000,00 €
L. Minimálne prihodenie 1.000,00 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10.000,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka IBAN: SK71 0200 0000 0019 5703 8659, vedený vo VÚB, a.s. s variabilným symbolom 2312018.
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
3. Banková záruka.
4. Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, 2. Príjmový pokladničný doklad na hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená do pokladne dražobníka, 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky, 4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka IBAN SK71 0200 0000 0019 5703 8659, vedený vo VÚB, a.s. s variabilným symbolom 2312018 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby; v prípade, že suma dosiahnutá vydražením presiahne 6.640,00 EUR v opačnom prípade hneď po ukončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. 26.07.2018 o 10:00 hod. 2. 08.08.2018 o 10:00 hod.
Miesto obhliadky Obhliadka sa uskutoční na mieste kde sa predmet dražby nachádza,
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 0948 001 763, Po-Pi 8:00 - 16:00. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Marta
c) priezvisko Pavlovičová
d) sídlo Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava