Dražba nehnuteľností v obci Málaš v katastrálnom území Málaš

Katastrálne územie:
Málaš
Obec:
Málaš

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 09.07.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 29/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Penzión Artin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra, salónik
D. Dátum konania dražby 09. 07. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

185

Levice

Málaš

Levice

Málaš

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

28/8

Zastavané plochy a nádvoria

716

28/17

Záhrady

511

28/24

Záhrady

486

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

234

28/8

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Jedná sa o jednopodlažnú stavbu rodinného domu, ktorá začala byť užívaná na základe predloženého potvrdenia Obce Málaš zo dňa 06.04.2016 v rokoch 1950 až 1954.

Konštrukčné i dispozičné vyhotovenie predmetnej stavby rodinného domu však nezodpovedá materiálovému vyhotoveniu stavby a jej dispozičnému riešeniu stavieb z tohto obdobia.

Na základe ústnych informácií susedov,konštrukčného a dispozičného vyhotovenia stavby rodinného domu mohla byť jeho výstavba realizovaná v rokoch 1930 až 1940, čo zodpovedá i použitým materiálom pri jeho výstavbe.

Cca.v roku 2008 bol rodinný dom čiastočne rekonštruovaný. Osadené boli nové okná i vstupné dvere, urobená bola keramická dlažba v kuchyni, inštalácia vody do kuchyne, vonkajšie úpravy fasád.

Dom je v súčasnosti obývaný občanmi rómskej komunity a jeho pravidelná bežná údržba domu je značne zanedbaná, stavba si vyžaduje značnú opravu.

Predmetná posudzovaná stavba rodinného domu s.č.234 obsahuje v súčasnosti nasledovné miestnosti a priestory : tri izby a kuchyňu.

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

Technický popis – betónové základy bez vodorovnej izoláciou,obvodové murivo z nepálenej tehly hr.50cm,vnútorné deliace priečky taktiež z nepálených tehál,vnútorné úpravy povrchov-vápenné hladké omietky.Stropy drevené trámové bez podhľadov,väznicový valbový krov je pokrytý jednodrážkovou škridlou,bez klampiarskych konštrukcií strechy,parapety okien plastové,vonkajšia úprava povrchov stien - 1x silikátová omietka nad 2/3 steny,1x detto do 2/3 steny, 2x hladká omietka so stavebným lepidlom celé steny a 1x obklad prírodným štiepaným kameňom do 1/3 steny.Bez schodiska,prístup na povalu iba rebríkom zvonku,dvere rámové s výplňou a vstupné plastové,okná plastové s izolačnými dvojsklami,podlahy obytných miestností prevažne z cem.poterov (zadné izby) i doskové (predná izba),podlaha v kuchyni z keramickej dlažby.Vykurovanie lokálne-1ks kachieľ na tuhé palivo (predná izba) a 2ks kuchynských sporákov na tuhé palivo (kuchyňa a zadná izba),elektroinštalácia svetelná i motorická-ističe,rozvod studenej vody v plastovom potrubí v kuchyni.V kuchyni linka na báze dreva dĺžky 240cm s oceľovým smaltovaným drezom a výtokovým ventilom na studenú vodu,odkanalizovanie z kuchyne do trativodu za domom.

Kúpeľňa na parcele č.28/8

Jedná sa o samostatne stojacu jednopodlažnú drobnú stavbu pôvodnej komory, ktoré bola cca.v roku 2008 prerobená na kúpeľňu.V súčasnosti sa tu nachádza iba rohová vaňa bez obmurovania s výtokovou batériou.

Stavba mohla byť realizovaná cca. v roku 1950,t.j.vek – 68 rokov.Jej údržba je zanedbaná,stavba si vyžaduje k jej ďalšiemu užívaniu opravu.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Jedná sa o jednopodlažnú stavbu rodinného domu, ktorá začala byť užívaná na základe predloženého potvrdenia Obce Málaš zo dňa 06.04.2016 v rokoch 1950 až 1954.

Konštrukčné i dispozičné vyhotovenie predmetnej stavby rodinného domu však nezodpovedá materiálovému vyhotoveniu stavby a jej dispozičnému riešeniu stavieb z tohto obdobia.

Na základe ústnych informácií susedov,konštrukčného a dispozičného vyhotovenia stavby rodinného domu mohla byť jeho výstavba realizovaná v rokoch 1930 až 1940, čo zodpovedá i použitým materiálom pri jeho výstavbe.

Cca.v roku 2008 bol rodinný dom čiastočne rekonštruovaný. Osadené boli nové okná i vstupné dvere, urobená bola keramická dlažba v kuchyni, inštalácia vody do kuchyne, vonkajšie úpravy fasád.

Dom je v súčasnosti obývaný občanmi rómskej komunity a jeho pravidelná bežná údržba domu je značne zanedbaná, stavba si vyžaduje značnú opravu.

Predmetná posudzovaná stavba rodinného domu s.č.234 obsahuje v súčasnosti nasledovné miestnosti a priestory : tri izby a kuchyňu.

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

Technický popis – betónové základy bez vodorovnej izoláciou,obvodové murivo z nepálenej tehly hr.50cm,vnútorné deliace priečky taktiež z nepálených tehál,vnútorné úpravy povrchov-vápenné hladké omietky.Stropy drevené trámové bez podhľadov,väznicový valbový krov je pokrytý jednodrážkovou škridlou,bez klampiarskych konštrukcií strechy,parapety okien plastové,vonkajšia úprava povrchov stien - 1x silikátová omietka nad 2/3 steny,1x detto do 2/3 steny, 2x hladká omietka so stavebným lepidlom celé steny a 1x obklad prírodným štiepaným kameňom do 1/3 steny.Bez schodiska,prístup na povalu iba rebríkom zvonku,dvere rámové s výplňou a vstupné plastové,okná plastové s izolačnými dvojsklami,podlahy obytných miestností prevažne z cem.poterov (zadné izby) i doskové (predná izba),podlaha v kuchyni z keramickej dlažby.Vykurovanie lokálne-1ks kachieľ na tuhé palivo (predná izba) a 2ks kuchynských sporákov na tuhé palivo (kuchyňa a zadná izba),elektroinštalácia svetelná i motorická-ističe,rozvod studenej vody v plastovom potrubí v kuchyni.V kuchyni linka na báze dreva dĺžky 240cm s oceľovým smaltovaným drezom a výtokovým ventilom na studenú vodu,odkanalizovanie z kuchyne do trativodu za domom.

Kúpeľňa na parcele č.28/8

Jedná sa o samostatne stojacu jednopodlažnú drobnú stavbu pôvodnej komory, ktoré bola cca.v roku 2008 prerobená na kúpeľňu.V súčasnosti sa tu nachádza iba rohová vaňa bez obmurovania s výtokovou batériou.

Stavba mohla byť realizovaná cca. v roku 1950,t.j.vek – 68 rokov.Jej údržba je zanedbaná,stavba si vyžaduje k jej ďalšiemu užívaniu opravu.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- V-2427/2016-zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 10.5.2016 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava IČO: 00151653, na pozemky C KN parc. č. 28/8, 28/17, 28/24 a stavba: rodinný dom-sč. 234 na C KN parc.č. 28/8, -vz.94/2016.
- Z-3795/2017 zo dňa 19.07.2017 - Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnostiach č. EX 731/16 zo dňa 15.06.2017, EÚ Rimavská Sobota, JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. - súdny exekútor, podľa § 64, 167, 168 ods.2 a nasl. zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. v prospech oprávneného Ján Bučko, Sihla č. 8, pre povinného Koloman Fizoľa r. Fizoľa (nar. 17.01.1992) na pozemky registra C-KN parc. č. 28/8, 28/17, 28/24 a stavbu rodinný dom súp.č. 234 na p.č. 28/8 vo vlastníctve Koloman Fizoľa r. Fizoľa (nar. 17.01.1992) v podiele 1/1. - vz. 90/2017

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením nebolo urobené ani najnižšie podanie
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Miloš Brezina
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Čajkovského
b) Orientačné/súpisné číslo 6332/42
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 08
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 07.06.1990
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 38/2018
Meno znalca: Ing. Gustáv Hodúl
Dátum vyhotovenia: 08.03.2018
Všeobecná cena odhadu: 8 900,00 €