Dražba nehnuteľností v obci Malčice v katastrálnom území Malčice

Katastrálne územie:
Malčice
Obec:
Malčice

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 11.06.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 086/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, Košice, okres Košice I, Košický kraj
D. Dátum konania dražby 11. 06. 2018
E. Čas konania dražby o 10,00 hod.
F. Kolo dražby opakované
G. Predmet dražby

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 255/1           Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 607 m2

 parc. č. 255/2           Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 115 m2

Stavba

súp. č. 349                 rodinný dom                                               na parc. č. 255/2

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, LV č. 2389, okres: Michalovce, obec: MALČICE, katastrálne územie: Malčice.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: dreváreň, plot z vlnitého plechu, prípojka vody, vodomerná šachta, prípojka kanalizácie, žumpa.

H. Opis predmetu dražby

Popis rodinného domu so súp. č. 349

Ohodnocovaný rodinný dom č. s. 349 je postavený na parcele CKN č. 255/2, situovaný na oplotenom pozemku v uličnej zástavbe rodinných domov v obci Malčice. Rodinný dom je jednopodlažný, nepodpivničený, postavený v r. 1969. V r. 2013 bola podaná žiadosť o zápis rodinného domu do katastra nehnuteľností. Dňa 10.12.2013 bol vypracovaný znalecký posudok č. 168/2013, vypracovaný znalcom - Ing. Jozef Mihalovič. Rodinný dom - pôvodná časť, podľa prehlásenia predchádzajúcej vlastníčky domu v užívaní od roku 1969, v roku 2012 k rodinnému domu pristavená prístavba pozostávajúca z dvoch izieb, zádverie a kotolne, zrealizovaná kompletná rekonštrukcia interiéru rodinného domu a nová strešná konštrukcia. Elektrická prípojka vzdušná AlFe dvojvodičová, svetelná. Rekonštrukčné práce exteriéru a interiéru neukončené, resp. niektoré prvky boli demontované a poškodené. Na základe pohľadu cez okno bola demontovaná kuchynská linka, strop v hale je čiastočne poškodený. Priestory kúpeľne a kotolne neboli viditeľné, preto vnútornú vybavenosť súdny znalec uvažoval v zmysle predloženého znaleckého posudku, exteriérové prvky boli uvažované so zohľadnením na skutkový stav. Dom je napojený na verejný rozvod vody, kanalizácia do žumpy a elektrickú energiu. Nedokončené prvky a konštrukcie sú určené percentom dokončenosti pri tvorbe rozpočtového ukazovateľa. Opotrebenie domu súdny znalec stanovil s ohľadom na rekonštrukciu a technický stav analytickou metódou na 27,82 %. Technické riešenie v čase obhliadky v zmysle metodiky: - Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou - Zvislé nosné konštrukcie - pôvodná časť murovaná z pórobetónových tvárnic a plnej tehly, prístavba z tehloblokov POROTHERM, deliace konštrukcie murované z pórobetónových tvárnic, z troch strán je čiastočné zateplenie polystyrénom, ktorý je čiastočne poškodený, degradácia poveternostnými vplyvmi - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové - Strecha - krovy - väznicové sedlové, krytina strechy tvarovaný pozinkovaný plech s lakoplastovou povrchovou úpravou - ROVA, klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu s lakoplastovou povrchovou úpravou, žľaby, zvody a parapetné plechy neosadené, - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - obklady sadrokartónovými doskami na celú výšku stien, v kúpeľni a kuchyni sú keramické obklady stien, kotolňa bez omietok - Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - plastové s dvojvrstvovým zasklením - Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - laminátové; podlahy ostatných miestností - keramické dlažby - Vybavenie kuchýň - kuchynská linka demontovaná - Vybavenie kúpeľní - rohová plastová vaňa, umývadlo keramické zabudované v kúpeľňovom nábytku, záchodová misa keramická kombi, vodovodné batérie nerezové pákové - Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá - Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický - Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením. Analytická metóda:  Rodinný dom bol postavený v r. 1969, prístavba v r. 2012, stavebné práce do dnešného dňa neboli dokončené, časť interiérových prvkov bola demontovaná. Nedokončenosť jednotlivých konštrukcií a vybavenia je vyjadrená percentom rozostavania pri tvorbe rozpočtového ukazovateľa. Opotrebenie stavby súdny znalec stanovil s ohľadom na prevedenú rekonštrukciu a modernizáciu analytickou metódou na 27,82 %. Popis podlaží: 1. Nadzemné podlažie - dispozične je podlažie členené na tri izby, kuchyňu, kúpeľňu s WC, zádverie a kotolňu.

Popis pozemkov

Pozemky na predloženom LV č. 2389, k. ú. Malčice, parc. CKN č. 255/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 607 m2, parc. CKN č. 255/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m2. Pozemky sú situované v súvislej zástavbe rodinných domov, v blízkosti centrálnej časti obce, s dobrou vybavenosťou infraštruktúry. Prístup je z miestnej komunikácie. Terén je rovinatý. Obec je vzdialená cca 25 km od okresného mesta Michalovce, s priemerným záujmom o danú lokalitu, s dobrou vybavenosťou infraštruktúry.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Záložné právo v prospech Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Grösslingova č. 77, 824 68 Bratislava, IČO: 313 510 26, na rodinný dom čs. 349 na parc. C KN č. 255/2 a pozemky parc. C KN č. 255/1, 255/2, titl. V 225/2014 z.d. 24.02.2014 - ČZ 32/14
2, Z-3637/17 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 2790/17 z dňa 02.11.2017 Ex úrad Bratislava, Grosslingova 62, 811 09 Bratislava, súd. ex. JUDr. Kamil Líška v prospech Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 147, Piešťany, čz- 231/17
POZNÁMKY:
1, P-154/2017 - Poznamenáva sa Oznámenie o začatí realizácie zmluvného záložného práva z.d.7.3.2017, v prospech Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO 31351026, V 225/2014, na rodinný dom súp.č.349 na parcele C KN č.255/2 a na parcely C KN č.255/1 a 255/2. čz-99/17
2, P-588/17 Poznamenáva sa oznámenie o dražbe zn. 086/2017 z dňa 17.08.2017 od Dražobník, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, navrhovateľ Wustenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Grosslingova 77, 824 68 Bratislava čz- 188/17
3, P-368/18 Poznamenáva sa oznámenie o opakovanej dražbe z 10.05.2018 Zn. 086/2017 od Dražobník, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice Navrhovateľ Wunstenrot stavebná spoločnosť, a.s., Grosslingova 77, 824 68 Bratislava čz. 108/18
INÉ ÚDAJE:
1, GP č. 34834001-36/2013 z.d.15.10.2013, čz-9/14
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 13.000,- €
K. Najnižšie podanie Bolo urobené / 13.000,- €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PhDr. Alexandra Pech
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Starozagorská
b) Orientačné/súpisné číslo 29
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 23
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.06.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby 17.308,29 €