Dražba nehnuteľností v obci Malé Kozmálovce v katastrálnom území Malé Kozmálovce

Katastrálne územie:
Malé Kozmálovce
Obec:
Malé Kozmálovce

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 15.08.2018 Stiahnuť
Dom Dražieb, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DDHC 002/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dom Dražieb, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Podzámska, 373792001 Hlohovec
a) Názov ulice/verejného priestranstva Podzámska, 37
b) Orientačné/súpisné číslo 37
c) Názov obce Hlohovec d) PSČ 92001
e) Štát 45711933
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 26178/T
IV. IČO/ dátum narodenia 45711933
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Yvlin Hörömpöliovej, Na Bašte 1, 934 01 Levice
D. Dátum konania dražby 15. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10,00 hodine
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 102 v katastrálnom území: Malé Kozmálovce, obec: Malé Kozmálovce, okres: Levice, vedené Okresným úradom Levice, katastrálny odbor ako:

 

  • Parcela registra „C“ číslo 756 o výmere 342 m2 – Záhrady
  • Parcela registra „C“ číslo 757 o výmere 1313 m2 – Vinica
H. Opis predmetu dražby

Pozemky vedené podľa registra „C“ KN je záhrada, vinica. Záhrada na parc.č.756  je využívaná na trávne porasty. Na parc.č.757 je viacročná vinica s počtom koreňov 305 ks. Pozemky sú umiestnené v záhradkárskej oblasti na okraji dediny. Prístup po udržiavanej poľnej ceste

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- V-618/2012 - záložné právo na úver poskytnutý BPT LEASING, a.s. Bratislava IČO:31357814 zo zmluy zo dňa 15.02.2012, Rozhodnutie zo dňa 14.03.2012 na pozemky: CKN p.č. 756, 757.-vz. 29/12.

- Z-7194/2014 zo dňa 24.11.2014 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 2857/2014 zo dňa 19.11.2014, EÚ Pezinok, JUDr. Vladimír Sucháček - súdny exekútor, podľa § 168 zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. pre povinného Zuzana Kinčoková r. Michnová a Peter Kinčok r. Kinčok na parcely registra C-KN č. 756, 757 vo vlastníctve povinných v podiele 1/1. - vz. 259/14.

J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 2620 € (dvetisícšesťstodvadsať eur)
K. Najnižšie podanie Bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Peter Kysucký
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Podzámska,
b) Orientačné/súpisné číslo 37
c) Názov obce Hlohovec d) PSČ 92001
e) Štát Slovensko
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 29.11.1975
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby bola stanovená znaleckým posudkom č. 6/2018 vypracovanom znalcom Ing.Helena Patasiová zo dňa: 17.05.2018 na sumu 3 018,00 € (slovom tritisícosemnásť Eur).