Dražba nehnuteľností v obci Málinec v katastrálnom území Málinec

Katastrálne územie:
Málinec
Obec:
Málinec

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 17.400,- EUR 17.08.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 068/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko EOS KSI Slovensko, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pajštúnska
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 851 02
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 35724803
C. Miesto konania dražby miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici
D. Dátum konania dražby 17. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11:30 hod.
F. Kolo dražby druhé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Poltár, obec: Málinec, katastrálne územie: Málinec, zapísané v evidencii Okresného úradu Poltár, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 43, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 420 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 249 o výmere 400 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 248 o výmere 521 m2, druh pozemku: záhrady,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 249 o výmere 400 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.
H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 420 sa nachádza na rovinatom pozemku v intraviláne obce Málinec, v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov pri miestnej komunikácií na kraji obce. Podľa zistení znalca bol začiatok užívania domu v roku 1972. Dom je napojený na verejný rozvod ELI, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a verejný rozvod zemného plynu.

Dom je riešený ako dvojpodlažný bez podpivničenia a bez obytného podkrovia. Dom je neobývaný resp. je pravdepodobne obývaný len príležitostne. Po posúdení stavebno - technického stavu domu so zrealizovanou rekonštrukciou (výmena strešnej krytiny, okien, podláh, rekonštrukcia kúpeľne a pod.), kvality jeho vyhotovenia, spôsobu užívania a úrovne údržby je životnosť domu stanovená odborným odhadom na 110 rokov.

 

Dispozičné riešenie:

Dom je riešený ako dvojpodlažný bez obytného podkrovia a bez podpivničenia, pričom v 1.NP je umiestnená kotolňa                       a skladové priestory bez obytných miestností. Hlavný vstup do 2. NP domu je z čelnej strany dvora cez predložené schody. Vstup do 1.NP domu je z bočnej južnej strany dvora - z úrovne terénu. Vnútorné prepojenie 1. a 2. NP domu schodiskom nie je zrealizované. Vchod do jednotlivých podlaží je len z vonkajšej strany dvora.

 

V 1. NP sa nachádza: zádverie s chodbou, v ktorej je umiestnený kotol UVK na tuhé palivo, od chodby vpravo a vľavo sa nachádzajú miestnosti skladov.

Zastavaná plocha 1. NP je 108,12 m2.

 

V 2. NP so vstupom cez predložené betónové schody z čelnej strany dvora sa nachádza: zádverie, chodba, sklad, 2 x izba, šatník, kuchyňa a kúpeľňa s ohrievačom TÚV.

Zastavaná plocha 2. NP je 108,12 m2.

 

Technické a konštrukčné riešenie:

Základy domu sú betónové bez izolácie proti vode. Obvodové murivo 1.NP je z pórobetónových tvárnic hr 40- 50 cm, murivo 2.NP je murované z tehál hr. do 40 cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou škrabaný brizolit - bez zateplenia v pôvodnom stave. Priečky v celom dome sú vybudované z tehál. Strop nad 1.NP a 2.NP je železobetónový s rovným podhľadom s povrchovou úpravou - štuková omietka. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ sú vápenné štukové. Vykurovanie je riešené ako ústredné s plechovými panelovými radiátormi a stacionárnym kotlom na tuhé palivo, ktorý je umiestnený v chodbe na 1.NP. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým el. ohrievačom TÚV, ktorý je umiestnený v kúpeľni v 2.NP domu. Rozvod vody je riešený z verejnej siete oceľovým pozinkovaným potrubím. ELI v dome je riešená rozvodmi 220 a 380 V. Strecha je valbová pokrytá krytinou Bramac na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované bez povrchovej úpravy (žľaby, zvody a záveterné lišty). Okná v 1.NP sú pôvodné, v 2.NP boli okná vymenené okolo roku 2008 za plastové s izolačným dvojsklom.

Interiérové dvere v celom dome sú hladké, na báze dreva plné a zasklené. Vchodové dvere do 2.NP sú vymenené hliníkové s celoobvodovým kovaním, vchodové dvere do 1.NP sú pôvodné drevené palubkové.

Podlahy obytných miestnosti v 2.NP sú plávajúce laminátové, vymenené boli v roku 2008. Podlahy príslušenstva v dome sú z PVC a z keramickej dlažby. Podlaha v kúpeľni je z keramickej dlažby.

V 2.NP sa nachádza kuchyňa - rekonštruovaná v roku 2008, zariadená štandardnou kuchynskou linkou na báze dreva s kuchynským sporákom s plynovou varnou doskou a el. rúrou s digestorom, s nerezovým drezom s pákovou stenovou batériou. Podlaha v kuchyni je plávajúca laminátová. Povrchová úprava steny za kuchynskou linkou je čiastočne obložená obkladom na báze dreva. Plynofikácia a rozvod plynu do kuchyne bol zrealizovaný v roku 1994. V 2.NP sa nachádza kúpeľňa s nedokončenou rekonštrukciou, vybavená je rohovou vaňou, umývadlom, automatickou práčkou a WC misou kombi. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu a podlaha je z keramickej dlažby.

 

Príslušenstvo predmetu opakovanej dražby tvorí najmä:

Drobná stavba: Prístrešok nad vstupným schodiskom

Prístrešok nad schodiskom je  pred vstupom do 2. NP domu z východnej strany. Na základe zistenia znalca bola drobná stavba vybudovaná v roku 2010.

Stavba je jednopodlažný objekt nosnej konštrukcie z povrchovo upravených drevených hranolov, osadených do betónovej konštrukcie schodiska. Strecha prístrešku je pultová, pokrytá krytinou betónovou Bramac na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú žľaby a zvody na drobnej stavbe nezrealizované. 

Životnosť drobnej stavby, ktorá tvorí príslušenstvo k domu je vzhľadom na použité materiály uvažovaná na 60 rokov.

Zastavaná plocha je 6,90 m2.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave, nie je však pravidelne užívaný.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva; JUDr. Ján Debnár – súdny exekútor (Exekútorský úrad Detva), podľa EX 435/11.
b) Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť; JUDr. Peter Molnár – súdny exekútor (Exekútorský úrad Košice), podľa EX 2020/12.
c) Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva; JUDr. Adriana Juhásová – súdny exekútor (Exekútorský úrad Trnava), podľa EX 282/13.
d) Záložné právo v prospech navrhovateľa opakovanej dražby spol. EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, podľa V 284/07.
e) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva; JUDr. Ján Debnár – súdny exekútor (Exekútorský úrad Detva), podľa EX 435/11.
f) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva; JUDr. Jozef Ďurica – súdny exekútor (Exekútorský úrad Zvolen), podľa EX 3145/114.
g) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva; JUDr. Peter Molnár – súdny exekútor (Exekútorský úrad Košice), podľa EX 2020/12.
h) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva; JUDr. Jozef Ďurica – súdny exekútor (Exekútorský úrad Zvolen), podľa EX 5681/12.
i) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva; JUDr. Adriana Juhásová – súdny exekútor (Exekútorský úrad Trnava), podľa EX 282/13.
j) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva; JUDr. Dušan Cirbes – súdny exekútor (Exekútorský úrad Rimavská Sobota), podľa EX 714/13.
k) Exekučný príkaz opravný na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva; Mgr Milan Somik – súdny exekútor (Exekútorský úrad Martin), podľa EX 173/14.
l) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva; JUDr. Andrea Ondrejková – súdny exekútor (Exekútorský úrad Bratislava), podľa EX 512/14.
m) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva; JUDr. Ing. Roman Liščák v zastúpení JUDr. Lukáš Liščák – súdny exekútor (Exekútorský úrad Hlohovec), podľa EX 2354/15.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 50/2018 zo dňa 08.03.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Pavlom Jurkom:
23.100,- EUR (slovom: dvadsaťtritisícsto EURO)
K. Najnižšie podanie 17.400,- EUR (slovom: sedemnásťtisícštyristo EURO)
L. Minimálne prihodenie 200,-EUR (slovom: dvesto EURO)
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5.000,-EUR (slovom: päťtisíc EURO)
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania opakovanej dražby,
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 68, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu opakovanej dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). V prípade akéhokoľvek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí byť táto k okamihu otvorenia opakovanej dražby preukázateľne pripísaná na účet dražobníka,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní opakovanej dražby za predpokladu, že účastník opakovanej dražby sa stane vydražiteľom,
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania opakovanej dražby, b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 68, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu opakovanej dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). V prípade akéhokoľvek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí byť táto k okamihu otvorenia opakovanej dražby preukázateľne pripísaná na účet dražobníka, c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní opakovanej dražby za predpokladu, že účastník opakovanej dražby sa stane vydražiteľom, d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu), e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom. Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky - lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením opakovanej dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky - v zmysle ust. § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. § 19 Zákona o DD
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia opakovanej dražby,
b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 68, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), s označením čísla opakovanej dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia opakovanej dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Termín č. 1: 31.07.2018 o 08:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 420, na Potočnej ulici č. 18 v obci Málinec, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred. Termín č. 2: 15.08.2018 o 08:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 420, na Potočnej ulici č. 18 v obci Málinec, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred.
Miesto obhliadky Termín č. 1: 31.07.2018 o 08:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 420, na Potočnej ulici č. 18 v obci Málinec, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred. Termín č. 2: 15.08.2018 o 08:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 420, na Potočnej ulici č. 18 v obci Málinec, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred.
Organizačné opatrenia stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 420, na Potočnej ulici č. 18 v obci Málinec, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
V zmysle ust. § 27 ods. 1 Zákona o DD: „Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.“
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh opakovanej dražby podľa § 29 Zákona o DD.
• Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu opakovanej dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je dražobník povinný odovzdať predmet opakovanej dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom opakovanej dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu opakovanej dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu opakovanej dražby písomne potvrdí,
• Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet opakovanej dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu opakovanej dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu opakovanej dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu opakovanej dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu opakovanej dražby sa použijú ust. § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu opakovanej dražby nesie vydražiteľ!
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Trella
d) sídlo Panenská 24, 81103 Bratislava