Dražba nehnuteľností v obci Malinová v katastrálnom území Malinová

Katastrálne územie:
Malinová
Obec:
Malinová

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 16.07.2018 Stiahnuť
Blackside, a.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo BS18-02131
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Blackside, a.s.
II. Sídlo/bydlisko Plynárenská7/A82109 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Plynárenská
b) Orientačné/súpisné číslo 7/A
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82109
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 6167/B
IV. IČO/ dátum narodenia 48191515
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Salónik Galéria na 1.poschodí, Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín
D. Dátum konania dražby 16. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

73

Prievidza

Prievidza

MALINOVÁ

Malinová

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

67

Zastavané plochy a nádvoria

346

Stavby:

Súpisné číslo

Na parcele číslo

Druh a popis stavby

25

67

10 – rodinný dom

Predmet dražby okrem vyššie uvedeného tvoria aj ďalšie stavby a úpravy, ktoré nie sú evidované na LV, ale tvoria príslušenstvo alebo súčasť veci: drobná stavba – hospodárska budova, oplotenie predzáhradky, plot zadný, vodovodná prípojka, elektrická prípojka, plynová prípojka, vodomerná šachta, terasa za rodinným domom. Spoluvlastnícky podiel v 1/1. Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.       

 

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom, súp. č.25, parc. č. 67, k. ú. Malinová

. . . je samostatne stojaci rodinný dom súp. č. 25, postavený na parc. č. 67 v obci Malinová, v uličnej zástavbe rodinných domov. Prístup k rodinnému domu je z miestnej komunikácie. Rodinný dom bol postavený v r. 1965. Rodinný dom je nepodpivničený s prízemím a manzardou v podkroví, ktorá nie je stavebne dokončená. Dom je napojený na inžinierske siete voda, elektrina, plyn, kanalizácia nie je doriešená, nie je vybudovaná žumpa. 

Dispozičné riešenie: Na prízemí nachádzajú dve izby, kuchyňa s jedálňou, predsieň, kúpeľňa, WC a schodisko do podkrovia. V podkroví je manzarda. Orientácia hlavných obytných miestností k svetovým stranám je na východ a na západ.

Stavebnotechnické riešenie: Základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je betónová, nosné murivo je tehlové hr. do 450 mm, priečky sú murované tehlové, vnútorné omietky sú vápenné štukové, strop nad prízemím je drevený trámový s rovným podhľadom so zníženým podhľadom sadrokartónom. Keramické obklady stien sú v kúpeľni, v kuchyni a vo WC. Strecha je manzardová, krytina je nová betónová BRAMAC. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia omietka je brizolitová zo všetkých strán (pôvodná). Dvere na prízemí sú dyhované plné alebo zasklené vsadené do oceľových zárubní. Vchodové dvere sú plastové, okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Podlaha v izbách je plávajúca laminátová, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Vykurovanie je centrálne s oceľovými panelovými radiátormi, v obývačke je podlahové vykurovanie. Zdrojom tepla je plynový kotol. V RD je rozvod studenej a teplej vody, zdrojom je elektrický zásobník. Elektroinštalácia na prízemí je svetelná aj motorická, pod omietkou, vymenená v rámci rekonštrukcie. Rozvodná skriňa je s automatickým istením. V kúpeľni je rohová plastová vaňa, keramické umývadlo. WC je samostatné, s nádržkou zabudovanou v stene. Vodovodné batérie sú pákové. Vybavenie kuchyne tvorí kuchynská linka na z materiálov báze dreva, elektrický sporák, umývačka riadu. V obývacej miestnosti je piecka na tuhé palivo, pre ktorú bol vybudovaný nový komín.

Rekonštrukčné práce v rodinnom dome prebiehali postupne od roku 2012, dom je v dobrom stavebnotechnickom stave, vyžaduje dokončenie manzardy, komína k piecke.

Drobná stavba - hospodárska budova -  jedná sa o hospodársku budovu s doplnkovou funciou k hlavnej budove. Na betónových základoch  je podmurovka, zvislé nosné konštrukcie sú murované do hr.150 mm, zmiešané murivo z plynosilikátových tvárnic a pálených tehál. Objekt je poškodený, chýba zastrešenie, výplne otvorov, omietky a pod. Vonkajšia úprava je brizolit. Stavbu hodnotí znalec ako poškodenú. Základnú životnosť stanovil na 50 rokov.

Oplotenie predzáhradky - nedokončený plot z prednej a bočnej časti pozemku. Vybudované sú pásové betónové základy, podmurovka z DT s oceľovou výstužou a betónovou zálievkou. Výplň plota nie je vyhotovená, nie sú osadené vstupné vráta a vrátka. Plot je dlhšiu dobu rozostavaný.

Plot zadný - plot oddeľuje pozemok zo zadnej strany. Vyhotovený je na betónovom základe s betónovou podmurovkou. Výplň plotu je z drevených dosiek. Vybudovaný bol v roku 2012.

Vodovodná prípojka - rodinný dom je napojený na verejný vodovod prípojkou z plastových rúr vybudovanou v roku 2012.

Elektrická prípojka - rodinný dom je napojený na verejné rozvody elektrickej energie vzdušnou prípojkou, ktorá bola zrekonštruovaná v roku 2012.

Vodomerná šachta

Terasa za rodinným domom - za rodinným domom sa nachádza spevnená plocha z monolitického betónu, ktorá tvorí terasu prístupnú z kuchyne a z exteriéru. Vybudovaná bola v roku 2012.

Analýza polohy nehnuteľností: Obec Malinová leží v pravnianskom výbežku Hornonitrianskej kotliny v doline potoka Chvojnica, na juhovýchodných svahoch Strážovských vrchov - oddielu Malej Magury. Malinová je podhorská obec. Katastrálne územie sa nachádza na odlesnenej pahorkatine. Obec má približne 1 tis. obyvateľov. Cez obec prechádza cykloturistická trasa - Pravnianska radiála. Pre výchovné a športové aktivity obyvateľstva je v súčasnosti k dispozícii futbalové ihrisko a športová strelnica. Obyvateľstvu sú k dispozícii základné obchody a služby, obecný úrad, materská škola, kostol. Komplexná občianska vybavenosť sa nachádza v blízkej Prievidzi. Evidovaná miera nezamestnanosti je pre okres Prievidza podľa ÚPSVaR je do 5%. Podľa informácií z inzertných periodík a internetu je dopyt po podobných nehnuteľnostiach v rovnováhe s ponukou. Doprava do obce je zabezpečená autobusovou dopravou. Kvalitu životného prostredia hodnotím ako dobrú, bez poškodenia ovzdušia a vodných tokov. Prírodná lokalita je v dosahu do 1 km.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave primeranom údržbe a veku stavby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 2267/2018
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 2268/2018

Poznámka:
EX - 565/2011 - U - JUDr. Iveta Tóthová - BBF capital a.s. Banská Bystrica IČO: 36 618 268 - upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva, P(i) - 1399/13 - VZ 122/13
Ex 910/2015 - U - JUDr. Ivan Lutter - oprávnený: Union, zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava - zriadenie ex. záložného práva - P 454/2015 - VZ 67/2015
EX 203/15 - U - JUDr. Miroslav Šutliak - Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava - zriadenie exekučného záložného práva a predaj nehnuteľnosti - P 885/15 - v.z.172/15
340EX 62/17 - U - JUDr. Eva Šteinerová ml. - EOS KSI Slovensko, s.r.o., Bratislava - zriadenie exekučného záložného práva - P 908/17 - v.z.177/17
Na pozemok reg. C KN parc.č. 67 a stavba s.č. 25 na parc.č.67: oznámenie o začatí výkonu záložného práva - spoloč. Silverside, a.s., Bratislava, IČO: 50 052 560, formou dobrovoľnej dražby - P 174/18 - v.z.61/18
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe, dražobník: Blackside, a.s., Bratislava v zastúpení Silverside, a.s., Bratislava - P 300/18 - v.z.90/18

Časť „C“ ŤARCHY:
Na rodinný dom č.s. 25 na parc.č. 67 a pozemok parc.č. 67 : záložné právo v prospech Silverside, a.s., so sídlom Plynárenská 7/B, 82109 Bratislava, IĆO. 50 052 560, podľa zmluvy o zriadení záložného práva č. V 61/2013 - VZ 9/2013; podľa zmluvy o postúpení pohľadávky - Z 1874/18 - v.z.60/18
EX - 565/2011 - P - JUDr. Iveta Tóthová - BBF capital a.s. Banská Bystrica IČO: 36 618 268 - zriadenie
exekučného záložného práva, Z 7517/13 - VZ 122/13
EX - 614/14 - JUDr. Vladimír Polák - P - opr. Sociálna poisťovňa, pobočka Prievidza - príkaz na zriadenie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva Z 7897/14 - VZ 139/14
EX 910/2015 - P - JUDr. Ivan Lutter - Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava - zriadenie exekučného
záložného práva - Z 3484/15 - v.z.84/15
EX 1507/15 - P - Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková - Lídia Bridová, Malinová - zriadenie exekučného záložného práva - Z 5527/15 - v.z.156/15
EX 153/15 - P - JUDr. Vladimír Polák - Sociálna poisťovňa, pob. Prievidza - zriadenie exekučného záložného práva - Z 4609/16 - v.z.130/16
Ex 576/16 - P - Mgr. Vladimír Cipár - UNION zdravotná poisťovňa a.s. Bratislava - zriad.ex.zál. práva - Z 5272/16 - v.z. 143/16
EX 203/15 - P - JUDr. Miroslav Šutliak - Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava - zriadenie exekučného záložného práva - Z 2395/17 - v.z.72/17
340 EX 62/17 - P - JUDr. Eva Šteinerová ml. - EOS KSI Slovensko, s.r.o., Bratislava - zriadenie exekučného záložného práva - Z 1114/18 - v.z.37/18

Iné údaje: bez zápisu

J. Výška ceny dosiahnutá vydražením - - - - - - - - - EUR
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Martin Vaško
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sadová
b) Orientačné/súpisné číslo 1
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 831 03
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 20.05.1983
V. Odhad ceny predmetu dražby Znalecký posudok:
Číslo znaleckého posudku: 153/2018
Dátum vyhotovenia: 10.06.2018
Meno znalca: Ing. Mgr. Jana Pecníková
Všeobecná cena odhadu [EUR]: 74 900,00 EUR