Dražba nehnuteľností v obci Malinovo v katastrálnom území Malinovo

Katastrálne územie:
Malinovo
Obec:
Malinovo

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 30.05.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO173/17
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Zasadačka na prízemí, Apollo klub, Súkennícka 4, 821 09 Bratislava, okres Bratislava II, Bratislavský kraj.
D. Dátum konania dražby 30. 05. 2018
E. Čas konania dražby 12:00 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

1580

Senec

Senec

Malinovo

Malinovo

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

235 / 165

Záhrady

626

235 / 176

Zastavané plochy a nádvoria

139

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

953

235 / 176

10 – Rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné č. 953, v obci Malinovo na ulici Cintorínska, postavený na parcele č. 235/176 a pozemky parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako parcelné č. 235/165, parcelné č. 235/176 o celkovej výmere 765 m2.

Rodinný dom na ulici Cintorínska 52, súpisné číslo 953 je situovaný v rámci širšieho centra v severnej časti obce Malinovo, v novovzniknutej obytnej časti obce v lokalite pri obecnom cintoríne. Rodinný dom je riešený ako samostatne stojací objekt s plochou strechou, obsahuje dve nadzemné podlažia.

Dispozičné riešenie:

1. NP: Dispozične pozostáva z predsiene, haly so schodiskom na úroveň 2.NP, obývacej izby s jedálňou a kuchyňou, jednej obytnej izby, kúpeľne a garáže. Hlavný vstup do rodinného domu je riešený zo strany ulice. V dvornej časti objektu je možnosť vstupu na dvornú terasu

2.NP: Pozostáva z dvoch obytných miestností, chodby so schodiskom, šatníka a kúpeľne.

Osadenie rodinného domu je priemerne do 1m. Základy sú z prostého betónu, pásové s vodorovnou hydroizoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé obvodové konštrukcie sú murované z keramických tvaroviek hrúbky 300mm s doplneným tepelným izolantom. Deliace priečky sú murované. Stropné konštrukcie betónové monolitické s rovným podhľadom. Prestrešenie objektu je riešené plochou strechou, strešná krytina je z materiálov na báze mäkčeného PVC. Súčasťou strešnej konštrukcie je bleskozvod. Klampiarske konštrukcie strechy sú z poplastovaného plechu - úplné, ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú z ušľachtilých materiálov ako súčasť kontaktného zateplovacieho systému, hrúbka tepelného izolantu 100mm. Vnútorné omietky stien a stropov sú vápenné hladké. Výplne okenných otvorov sú hliníkové  s izolačným zasklením, doplnené o exteriérové rolety. Hlavné vstupné dvere do rodinného domu sú hliníkové. Interiérové dvere sú dyhované v drevených obložkových  zárubniach. Povrchy podláh obytných miestnosti sú veľkoplošné laminátové parkety, v ostatných miestnostiach je na podlahe keramická dlažba.  Rozvody vody v plastových potrubiach studenej a teplej z centrálneho zdroja, ktorým je zásobník v kombinácii s kotlom ústredného kúrenia situovaný v garáži. Vykurovanie rodinného domu je riešené ako ústredné teplovodné, na úrovni 1.NP podlahové, na úrovni 2.NP radiátorové. Plynový kotol ústredného kúrenia sa nachádza v miestnosti garáže na úrovni 1.NP. Kanalizácia z plastových potrubí je riešená do verejnej kanalizačnej siete. Elektroinštalácia rodinného domu je na úrovni 1.NP svetelná aj motorická, na 2.NP len svetelná. V objekte sa nachádzajú anténne rozvody pod omietkou, rozvody zabezpečovacieho zariadenia, štrukturovanej kabeláže, domáci telefón. V predsieni na 1.NP a v jednej obytnej izbe na 2.NP nachádzajú vstavané skrine. Schodisko z 1.NP na 2.NP železobetónové doskové s povrchovou úpravou z drevených obkladov. V obývacej izbe sa nachádza krbové teleso s vykurovacou vložkou.

Ostatné vybavenie:

1.NP: Miestnosť kuchyne pozostáva z kuchynskej linky z materiálov na báze dreva dĺžky 8,0bm s kuchynským plastovým drezom s pákovou vodovodnou batériou, zabudovaná umývačka riadu, sklokeramická elektrická varná doska, elektrická rúra, mikrovlnná rúra, chladnička a digestor.

1.NP: Kuchynská linka v garáži dĺžky 2,7m s kuchynským nerezovým drezom s pákovou vodovodnou batériou, keramický obklad pracovnej plochy kuchynskej linky po spodný okraj horných zavesených skriniek.

1.NP: Kúpeľňa obsahuje sprchovací kút a keramické umývadlo s pákovými vodovodnými batériami a WC misu so zabudovaným splachovacím mechanizmom, celostenový keramický obklad stien.

2.NP: Kúpeľňa pozostáva z keramického umývadla, plastovej vane a sprchovacieho kúta s pákovými vodovodnými batériami a WC misy so zabudovaným splachovacím mechanizmom, celostenový keramický obklad stien.

Objekt rodinného domu je napojený na verejné inžinierske siete - vodovodnú, kanalizačnú, elektrickú, plynovú a telekomunikačné. Popis ostatného vybavenia je uvedený v tvorbe rozpočtového ukazovateľa.

Analýza polohy nehnuteľností: Rodinný dom na ulici Cintorínska 52, súpisné číslo 953 na parc. KN č. 235/176, k.ú. Malinovo je situovaný v rámci širšieho centra v severnej časti obce Malinovo, v novovzniknutej obytnej časti obce. Vzdialenosť nehnuteľnosti od centra obce Malinovo je do 500m. S Hlavným mestom SR Bratislava je lokalita ľahko dostupná autobusovou dopravou resp. iným dopravným prostriedkom. Obce Malinovo možno zaradiť ako okrajový obytný satelit Hlavného mesta SR Bratislava z dôvodu výbornej dopravnej dostupnosti. Vzdialenosť nehnuteľnosti od historického centra mesta Bratislava je do 15km. Vzdialenosť obce Malinovo od centra okresného mesta Senec je do 15km. V okolí nehnuteľnosti sa nachádza stredná občianska vybavenosť, komplexná je dostupná v rámci okresného mesta Senec resp.  Hlavného mesta SR Bratislava.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámka:
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 27.12.2016 v prospech VÚB a.s. (IČO: 31320155) na pozemky parc.č. 235/165, 235/176 a rodinný dom s.č. 953 na p.č. 235/176 (P- 856/16).
Konkurz č. 6K/15/2017 na rodinný dom súp. č. 953 na parc. č. 235/176 a pozemky parc. č. 235/165, 235/176, podľa P-472/2017 zo dňa 03. 08. 2017.
Oznámenie o dobrovoľnej dražne č. DD PSO 173/17 zo dňa 14. 11. 2017 na rodinný dom súp. č. 953 na parc. č. 235/176 a pozemky parc. č. 235/165, 235/176, podľa P-685/2017 zo dňa 20. 11. 2017.
Oznámenie o opakovanej dražbe č. DD PSO 173/2017 zo dňa 24. 04. 2018 na rodinný dom súp. č. 953 na parc. č. 235/176 a pozemky parc. č. 235/165, 235/176, podľa P-220/2018 zo dňa 10. 05. 2018.
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo v prospech VÚB Banka, a. s., Bratislava IČO: 31320155 na rodinný dom súp. č. 953 na parc. č. 235/176 a pozemky parc. č. 235/165, 235/176, podľa V-6488/2014 zo dňa 13. 10. 2014.
Záložné právo v prospech VÚB Banka, a. s., Bratislava IČO: 31320155 na rodinný dom súp. č. 953 na parc. č. 235/176 a pozemky parc. č. 235/165, 235/176, podľa V-9361/2015 zo dňa 12. 01. 2016.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 227.000,- EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: č. 256/2017
Meno znalca: Šimek Ivan Ing.
Dátum vyhotovenia: 25.10.2017
Všeobecná cena odhadu: 221 000,00 EUR