Dražba nehnuteľností v obci Marcelová v katastrálnom území Krátke Kesy

Katastrálne územie:
Krátke Kesy
Obec:
Marcelová

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 24 900,00 EUR 05.09.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO033/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik na prízemí, Svätourbanská 107/37, 949 01 Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj.
D. Dátum konania dražby 05. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

326

Komárno

Komárno

Marcelová

Krátke Kesy

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

170/4

Záhrady

458

170/5

Zastavané plochy a nádvoria

354

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

297

170/5

10 Rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp.č.297 na p.č.170/5, Marcelová

Popis stavby:

Rodinný dom je prízemný, nepodpivničený,  bez obytného podkrovia. Strecha je valbová, krov je drevený, krytinu tvorí pálená škridľa.  Stavba bola daná do užívania podľa zistenia v roku 1970,  Rodinný dom je napojený

na elektrickú inštaláciu,  plynovod, vodovod, bez možnosti napojenia na kanalizáciu. 

Dispozičné riešenie:

Prízemie (1.NP): hala, štyri izby,  kuchyňa, kúpeľňa, špajza

Konštrukčný systém a vybavenie:

Základy sú betónové s izoláciou  proti zemnej vlhkosti. Prízemie má obvodové nosné steny murované prevažne

z pálených tehál v skladobnej hrúbke do 40 cm. Prízemie má stropy drevené trámové s podhľadom. Fasáda

je brizolitová s keramickým obkladom z prednej a bočnej strany,  vnútorné omietky sú vápenno

cementové hladké. Dvere sú s drevenou plnou a presklenou výplňou, okná drevené dvojité, okenice plastové. Podlahy

na prízemí sú v obytných miestnostiach PVC a kobercovina, ostatné podlahy sú prevažne PVC a keramické.  Vykurovanie je pieckou na tuhé palivo a plynovými kachľami. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.  V kuchyni je nová kuchynská linka na báze dreva, šporák plynový bez digestora drez nerezový s nerezovou výtokovou armatúrou. V  kúpeľni je smaltovaná vaňa

s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou, smaltované umývadlo s nerezovou bežnou výtokovou armatúrou, osadený je nový elektrický bojler nad vaňou. Keramický obklad stien je v kúpeľni a v kuchyni za šporákom.  Stavba nemá rozvod vody a kanalizácie.  

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
List vlastníctva č. 326, katastrálne územie Krátke Kesy účastníci právneho vzťahu č. 1 a č. 2:

POZNÁMKY:
1 Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 23.3.2018 , P- 92/18 v prospech záložného veriteľa Slovenská sporiteľňa , a.s., IČO: 00 151 653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, formou predajom na dobrovoľnej dražbe, na pozemky parcely reg. 'C' č.170/4, 170/5 a na stavbu: rodinný dom so s. č. 297 na parc. č. 170/5 na podiel ½ vlastníka Kianek Štefan r. Kianek nar. 24.04.1974.

2 Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 23.3.2018 , P- 92/18 v prospech záložného veriteľa Slovenská sporiteľňa , a.s., IČO: 00 151 653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, formou predajom na dobrovoľnej dražbe, na pozemky parcely reg. 'C' č.170/4, 170/5 a na stavbu: rodinný dom so s. č. 297 na parc. č. 170/5 na podiel ½ vlastníka Monika Princová r. Meszárosová nar. 16.8.1982.

ČASŤ C: ŤARCHY:

Záložné právo V-239/2015 z 18.02.2015 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:00 151 653, na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom v zmysle Zmluvy o splátkovom úvere č.5065495502 zo dňa 21.01.2015, na pozemky parc.registra 'C'č.170/4, 170/5 a na stavbu - rodinný dom so súp.č.297 na parcele registra 'C'č.170/5 - pvz. 33/15

1 Exekučný príkaz EX 8522/16 zo dňa 30.11.2016, Z-6365/16 zriadením exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam v prospech oprávneného Quantum Credit,a.s. Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava II, IČO: 47248980, na pozemky parcely reg. 'C' č.170/4, 170/5 a na stavbu: rodinný dom so s. č. 297 na parc. č. 170/5 na podiel 1/2 vlastníka Kianek Štefan r. Kianek nar. 24.04.1974.(Exekútorský úrad Bratislava JUDr. Rudolf Krutý,
PhD. - súdny exekútor)

INÉ ÚDAJE
Bez zápisu.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok č. 28/2018 zo dňa 07.03.2018, Pisoň Oto Ing., VŠH: 19 600,00 EUR
K. Najnižšie podanie 24 900,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 200,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 6 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT (BIC): GIBASKBX, vedený v SLSP, a.s., variabilný symbol (VS): 3318 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 16.08.2018 o 10:00 hod. Obhliadka 2: 04.09.2018 o 10:00 hod.
Miesto obhliadky stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Sedmerovce 297/5, 946 32 Marcelová - Krátke Kesy.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Krajiček Martin kontakt: 02/322 02 724, 0911 833 859, krajicek@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Jarmila
c) priezvisko Kováčová
d) sídlo Gajova 13, 811 09 Bratislava