Dražba nehnuteľností v obci Martin v katastrálnom území Záturčie

Katastrálne územie:
Záturčie
Obec:
Martin

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 41700 10.07.2018 Stiahnuť
RPP, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo MA180502
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko RPP, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Nová22502744 Tvrdošín
a) Názov ulice/verejného priestranstva Nová
b) Orientačné/súpisné číslo 225
c) Názov obce Tvrdošín d) PSČ 02744
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sro , vložka číslo: 51696/L
IV. IČO/ dátum narodenia 44894121
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mesto Martin
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Námestie S.H. Vajanského
b) Orientačné/súpisné číslo 1
c) Názov obce Martin d) PSČ 03601
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 00316792
C. Miesto konania dražby Matra, n.o., Zasadačka, Šoltésovej 105/23, 03601 Martin
D. Dátum konania dražby 10. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností na Liste vlastníctva č. 2866, okres: Martin, obec: Martin, katastrálne územie: Záturčie ako:
1. Byt č. 55, vchod č. 8, 7. p. bytového domu s.č. 5000, Š. Furdeka 8, Martin v podiele 1/1.
2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu s.č. 5000, postavenom na pozemku parcelné č. 304/15 v spoluvlastníckom podiele 5046/405641.
3. Pozemok parcelné č. 304/15 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 776m2 v spoluvlastníckom podiele 5046/405641.

H. Opis predmetu dražby

Byt č. 55 je dvojizbový na 7. – najvyššom poschodí s príslušenstvom: chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC a pivnica nachádzajúca sa na prízemí domu, byt má loggiu. Byt je v pôvodnom stave, bytové jadro umakartové, napojený na domové rozvody vody, kanalizácie, elektriny, plynu, teplonosné rozvody, domový telefón. V byte sú rozvody teplej a studenej vody, vykurovaný je z ústredného zdroja, radiátory oceľové s termoregulačnými ventilmi a meračmi tepla. Elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi. Podlahy všetkých miestností z PVC. Okná drevené zdvojené so žalúziami, dvere drevené plné hladké a presklené. Na stenách a stropoch hladké omietky. Z vnútorného vybavenia je v kúpeľni oceľová vaňa, keramické umývadlo, nerezové pákové batérie, splachovací záchod „kombi“ je samostatný. V kuchyni je novšia kuchynská linka s nerezovým drezovým umývadlom, nerezová páková batéria, plynový sporák s rúrou, keramický obklad steny pri linke. Byt vyžaduje kompletnú rekonštrukciu.
Bytový dom v ktorom sa ohodnocovaný byt nachádza má päť vstupov od ulice a päť z dvora, nemá podzemné podlažie, má VIII. nadzemných podlaží, kde v I. NP sa nachádzajú garáže, pivnice a spoločné miestnosti prislúchajúce k bytom, na II. až VIII. NP sa nachádzajú byty, po dva na podlažie v každom vchode. Dom je zateplený, má modernizovaný výťahy, napojený je na všetky verejné rozvody IS. Základy sú betónové, zvislé a vodorovné konštrukcie sú z prefabrikovaných panelov, schodisko prefabrikované z povrchom nástupnice z terazza, na podestách a chodbách je PVC, na prízemí vo vstupe je keramická dlažba, okná na schodisku a vchodové dvere plastové, vchodové dvere sú s elektronickým vrátnikom, nad vchodmi sú plastové prístrešky, strecha je plochá s asfaltovou krytinou, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, dom je udržiavaný.
Bytový dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený, bol daný do užívania v r. 1987. Vzhľadom na vek, vykonané zateplenie, stavebno-technických stav a intenzitu užívania, je vo výpočte uvažované s celkovou životnosťou 90 rokov.
S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.
Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, pivnice, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.
Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločné miestnosti, výťahy, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne, teplonosné domové prípojky, a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu vrátane stúpacích vedení v dome s uzatváracími ventilmi.
 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Byt vyžaduje kompletnú rekonštrukciu.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo zo Zák.č.182/93 Z.z.na byt a nebytové priestory v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov ' Š. Furdeka 2,4,6,8,10 '.
Vecné bremeno podľa § 66 zákona č.351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách spočívajúce v zriaďovaní, prevádzkovaní, stavaní vedenia verejných sietí, práve vstupu za účelom zriaďovania, prevádzkovania, opráv a údržby vedení v bytovom dome č. s. 5000 na pozemku registra C KN parc. č. 304/15 v prospech: GAYA, s.r.o., so sídlom: Hviezdoslavova 23B, 036 01 Martin, IČO:36 430 307 -
Z 3201/13;vz.1216/13
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok číslo 78/2018 vypracoval Ing. Ján Greguš, Hurbanova 5/18, 036 01 Martin, ev. č. 914437. Pri vypracovaní znaleckého posudku bol použitý právny predpis Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Znalecký posudok k predmetu dražby bol vypracovaný 19.5.2018.
K. Najnižšie podanie 41700
L. Minimálne prihodenie 100
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5000
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi zábezpeku v peniazoch alebo do notárskej úschovy alebo vo forme bankovej záruky:
1. pri bezhotovostnom prevode na účet dražobníka - účet vedený v: Tatrabanka, a.s., IBAN: SK4211000000 0026 2008 6633, VS: 180502
ČSOB, a. s., IBAN: SK46 7500 0000 0040 2433 1144, VS: 180502
2. pri vložení hotovosti na účet dražobníka - účet vedený v:
Tatrabanka, a.s., IBAN: SK42 1100 0000 0026 2008 6633, VS: 180502
ČSOB, a. s., IBAN: SK46 7500 0000 0040 2433 1144, VS: 180502
3. v hotovosti do rúk dražobníka – na mieste konania dražby
4. pri bankovej záruke – veriteľ z bankovej záruky : RPP, s.r.o.
so sídlom Nová 225, 027 44 Tvrdošín, IČO: 44 894 121.
5. pri notárskej úschove – príjemca z notárskej úschovy : RPP, s.r.o.
so sídlom Nová 225, 027 44 Tvrdošín, IČO: 44 894 121.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. originál príkazu na úhradu preukazujúci odpísanie finančných prostriedkov z účtu navrhovateľa za predpokladu ich následného pripísania na účet dražobníka do otvorenia dražby 2. originál potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet dražobníka vydaný bankou 3. originál príjmového dokladu pri zložení hotovosti do rúk dražobníka 4. originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky 5. originál listiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby 10.7.2018 10:00
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu bankovú záruku alebo notársku úschovu po ukončení alebo upustení od dražby, a to bez zbytočného odkladu. Ak vydražiteľ predmetu dražby zmarí dražbu (neuhradí cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote), dražobná zábezpeka sa použije na úhradu nákladov spojených s dražbou. Po úhrade týchto nákladov, sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý zmarenie dražby spôsobil. V prípade zloženia zábezpeky bezhotovostným prevodom a vložením na účet dražobníka bude táto zábezpeka vrátená bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby na základe písomnej žiadosti účastníka.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Cenu dosiahnutú vydražením je vydražiteľ povinný uhradiť najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti, vložením na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka :
Tatrabanka, a.s., IBAN: SK42 1100 000000262008 6633, VS: 180502
ČSOB, a. s., IBAN: SK46 7500 0000 0040 2433 1144, VS: 180502
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. V prípade bankovej záruky je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. Obhliadka: 22.06.2018 09:15 2. Obhliadka: 02.07.2018 15:15
Miesto obhliadky Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby sa musia dostaviť pred bytový dom s. č. 5000, ul. Š. Furdeka 8, vchod č. 8, Martin pred začatím obhliadky
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby sa musia dostaviť pred bytový dom s. č. 5000, ul. Š. Furdeka 8, vchod č. 8, Martin pred začatím obhliadky. V prípade záujmu je možné dohodnúť termín obhliadky aj v inom ako stanovenom termíne – pokiaľ bude technicky možné túto obhliadku zo strany dražobníka zabezpečiť. Tel. kontakt: 0902966755.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení celej ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej lehote. Užívacie právo odovzdaním predmetu dražby po zaplatení celej ceny dosiahnutej vydražením na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.
Dražobník vydá vydražiteľovi bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho práva dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice o priebehu dražby a kópiu zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby. Vydražiteľovi odovzdá všetky listiny, ktoré vlastnícke právo osvedčujú a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby. Predchádzajúci vlastník odovzdá predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia dokladu totožnosti vydražiteľa. Odovzdanie predmetu dražby potvrdí vydražiteľ písomne formou zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Andrej
c) priezvisko Lonek
d) sídlo Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo