Dražba nehnuteľností v obci Martin v katastrálnom území Záturčie

Katastrálne územie:
Záturčie
Obec:
Martin

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 41.900 10.07.2018 Stiahnuť
RPP, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo MA180501
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko RPP, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Nová22502744 Tvrdošín
a) Názov ulice/verejného priestranstva Nová
b) Orientačné/súpisné číslo 225
c) Názov obce Tvrdošín d) PSČ 02744
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sro , vložka číslo: 51696/L
IV. IČO/ dátum narodenia 44894121
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Matra, n.o., Zasadačka, Šoltésovej 105/23, 03601 Martin
D. Dátum konania dražby 10. 07. 2018
E. Čas konania dražby 09:00
F. Kolo dražby 1
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností na Liste vlastníctva č. 2866, okres: Martin, obec: Martin, katastrálne územie: Záturčie ako:
1. Byt č. 47, vchod č. 8, 3. p. bytového domu s.č. 5000, Š. Furdeka 8 Martin v podiele 1/1.
2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu s.č. 5000, postavenom na pozemku parcelné č. 304/15 v spoluvlastníckom podiele 5072/405641.
3. Pozemok parcelné č. 304/15 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 776m2 v spoluvlastníckom podiele 5072/405641.

H. Opis predmetu dražby

Byt č. 47 je dvojizbový na 3. poschodí s príslušenstvom: chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC a pivnica nachádzajúca sa na prízemí domu, byt má loggiu. Byt je v pôvodnom stave, bytové jadro umakartové, napojený na domové rozvody vody, kanalizácie, elektriny, plynu, teplonosné rozvody, domový telefón. V byte sú rozvody teplej a studenej vody, vykurovaný je z ústredného zdroja, radiátory oceľové s termoregulačnými ventilmi a meračmi tepla. Elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi. Podlahy všetkých miestností z PVC, okná drevené zdvojené, dvere drevené plné hladké. Na stenách a stropoch sú hladké omietky. Z vnútorného vybavenia sa v kúpeľni nachádza oceľová vaňa, keramické umývadlo, nerezové pákové batérie, splachovací záchod „kombi“ je samostatný. V kuchyni je pôvodná kuchynská linka s oceľovým drezovým umývadlom, nerezovou pákovou batériou, plynový sporák s rúrou, digestor, keramický obklad steny pri linke, pôvodná vstavaná špajzová skriňa. Byt vyžaduje kompletnú rekonštrukciu.

Bytový dom v ktorom sa ohodnocovaný byt nachádza má päť vstupov od ulice a päť z dvora, nemá podzemné podlažie, má VIII. nadzemných podlaží, kde v I. NP sa nachádzajú garáže, pivnice a spoločné miestnosti prislúchajúce k bytom, na II. až VIII. NP sa nachádzajú byty, po dva na podlažie v každom vchode. Dom je zateplený, má modernizovaný výťahy, napojený je na všetky verejné rozvody IS. Základy sú betónové, zvislé a vodorovné konštrukcie sú z prefabrikovaných panelov, schodisko prefabrikované z povrchom nástupnice z terazza, na podestách a chodbách je PVC, na prízemí vo vstupe je keramická dlažba, okná na schodisku a vchodové dvere plastové, vchodové dvere sú s elektronickým vrátnikom, nad vchodmi sú plastové prístrešky, strecha je plochá s asfaltovou krytinou, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, dom je udržiavaný.

Bytový dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený, bol daný do užívania v r. 1987. Vzhľadom na vek, vykonané zateplenie, stavebno-technických stav a intenzitu užívania, je vo výpočte uvažované s celkovou životnosťou 90 rokov.

S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.

Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, pivnice, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.

Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločné miestnosti, výťahy, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne, teplonosné domové prípojky, a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu vrátane stúpacích vedení v dome s uzatváracími ventilmi.

Byt č. 25 je jednoizbový s príslušenstvom: chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, pivnica, z kuchyne je prístup na balkón. Byt je napojený na vodovodnú, teplonosnú, elektrickú a kanalizačnú prípojku. V byte sú rozvody teplej a studenej vody, vykurovanie je ústredné, radiátory oceľové, svetelná aj motorická elektroinštalácia s poistkami. Podlahy, v obytnej miestnosti sú drevené parkety, v kuchyni a v chodbe je PVC, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Okná plastové so žalúziami, dvere drevené plné hladké. Na stenách a stropoch vápenné hladké omietky. Vnútorné vybavenie kuchyne štandardné, kuchynská linka, nerezový drez, nerezová páková batéria, elektrický sporák s rúrou, keramický obklad stien pri linke. Bytové jadro je murované kde je sprchovací kút, keramické umývadlo, kohútová a nerezová páková batéria, splachovací záchod, keramický obklad stien. Byt je udržiavaný, vyžaduje výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti. Bytový dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený, má jeden vstup, jeden výťah, jedno podzemné podlažie, kde sú pivnice a spoločné miestnosti, má päť nadzemných podlaží, kde sú umiestnené bytové jednotky, po osem na podlaží. Dom je kompletne zateplený, má renovovaný výťah, napojený na verejné rozvody IS vody, elektriny, kanalizácie, teplonosné rozvody, základy sú betónové základové pásy, obvodové nosné steny sú murované hr. 40 cm, vonkajšie fasády zateplené s povrchovou úpravou na báze umelých látok, vnútorné omietky vápenné hladké, stropy železobetónové s rovným podhľadom, schodisko železobetónové s povrchom z liateho terazza, na chodbách je liate terazzo, strecha je plochá, krytina strechy asfaltová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, okná na schodiskách plastové, vchodové dvere plastové s elektronickým vrátnikom. Dom je udržiavaný, poškodenie prvkov dlhodobej životnosti nebolo zistené. S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu. Bytový dom bol daný do užívania v r. 1961, vzhľadom na vek, stavebno-technický stav a intenzitu užívania je vo výpočte uvažované s celkovou životnosťou 90 rokov.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Byt vyžaduje kompletnú rekonštrukciu.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo zo Zák.č.182/93 Z.z.na byt a nebytové priestory v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov ' Š. Furdeka 2,4,6,8,10 '.
Vecné bremeno podľa § 66 zákona č.351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách spočívajúce v zriaďovaní, prevádzkovaní, stavaní vedenia verejných sietí, práve vstupu za účelom zriaďovania, prevádzkovania, opráv a údržby vedení v bytovom dome č. s. 5000 na pozemku registra C KN parc. č. 304/15 v prospech: GAYA, s.r.o., so sídlom: Hviezdoslavova 23B, 036 01 Martin, IČO:36 430 307 - Z 3201/13;vz.1216/13
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 45.600
K. Najnižšie podanie 41.900
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Ing. Roman Žulko
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sídlisko
b) Orientačné/súpisné číslo 140/20
c) Názov obce Tvrdošín - Medvedzie d) PSČ 02744
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 30.7.1975
V. Odhad ceny predmetu dražby 41.900