Dražba nehnuteľností v obci Martin v katastrálnom území Martin

Katastrálne územie:
Martin
Obec:
Martin

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 28.000,- € 25.07.2018 Stiahnuť
LICITOR group, a.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo D 5090418
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko LICITOR group, a.s.
II. Sídlo/bydlisko Sládkovičova601001 Žilina
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sládkovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sa , vložka číslo: 10476/L
IV. IČO/ dátum narodenia 36421561
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
D. Dátum konania dražby 25. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:30 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

- byt č. 4, na 2. poschodí, vo vchode č. 6, súpisné číslo bytového domu 3946, postavený na parc. č. 1930/7, nachádzajúci sa v k. ú. Martin, okres Martin, zapísaný na LV č. 5271, v spoluvlastníckom podiele 1/2.

H. Opis predmetu dražby

Byt č. 4, na ul. J. Krónera, Martin

Bytový dom je samostatne stojaci v rovinatom teréne, má tri samostatné vstupy, jedno podzemné podlažie, kde sú pivnice a spoločné miestnosti, a štyri nadzemné podlažia, kde v danom vchode na každom podlaží sú dve bytové jednotky, vo vchode je celkom 8 bytov, dom nemá výťahy, je kompletne zateplený, je napojený na všetky verejné rozvody IS. Obvodové zvislé a vodorovné nosné konštrukcie sú z panelových prefabrikátov, strecha je plochá, krytina je asfaltová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, schodisko je železobetónové s povrchom z terazza, na podestách je terazzo dlažba, vnútorné omietky hladké, vonkajšie fasády sú zateplené s povrchovou úpravou na báze umelých látok, dom je chránený bleskozvodom, okná sú plastové, vchodové dvere plastové presklené s domovým elektronickým vrátnikom. Dom je veľmi dobre udržiavaný, poškodenie prvkov dlhodobej životnosti nebolo zistené.

Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné, zvislé nosné a izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločné priestory, rozvody pre príjem televízneho signálu, bleskozvod, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky od hlavného domového uzáveru a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.

Byt č. 4 na 2. poschodí je trojizbový s príslušenstvom: predsieň, kuchyňa, chodba, kúpeľňa, WC a pivnica nachádzajúca sa v suteréne bytového domu, z obývacej izby je prístup na loggiu. Byt je v pôvodnom stave s pôvodným vybavením, napojený je na vodovodnú, teplonosnú, elektrickú, kanalizačnú, telefónnu, plynovú prípojku a káblovú TV. V byte sú rozvody teplej a studenej vody, vykurovaný je z ústredného zdroja, radiátory oceľové panely s termoregulačnými ventilmi a meračmi tepla, svetelná elektroinštalácia s poistkovými automatmi. Okná sú drevené zdvojené, dvere drevené plné a presklené dyhované. Podlahy všetkých miestností sú z PVC . Na stenách a stropoch sú hladké omietky. Z vnútorného vybavenia sa v kuchyni nachádza kuchynská linka s nerezovým drezovým umývadlom, nerezovou pákovou batériou, plynový sporák s rúrou, digestor. V byte je panelové bytové jadro, kde v kúpeľni je oceľová vaňa, keramické umývadlo, nerezové pákové batérie, keramický obklad stien. Záchod je samostatný splachovací kombi, keramický obklad stien. V predsieni sú dve vstavané skrine. Byt je zanedbaný, vyžaduje výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti. S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu. Bytový dom v ktorom je predmetný byt umiestnený, bol daný do užívania v r. 1976. Vzhľadom na vek, vykonané zateplenie, stavebno-technický stav a intenzitu užívania znalec uvažuje vo výpočte so životnosťou domu 90 rokov.  

 

                                                               Podlahová plocha:

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba: 4,95*3,99

19,75

Izba: 3,81*3,37

12,84

Izba: 4,35*2,71

11,79

Kuchyňa: 2,23*3,05

6,80

Kúpeľňa: 1,44*2,19

3,15

WC: 1,19*1,11

1,32

Chodba: 2,81*1,00

2,81

Predsieň: 3,51*1,85

6,49

Výmera bytu bez pivnice

64,95

Pivnica:2,39

2,39

Vypočítaná podlahová plocha

67,34

 

Pozemok

Pozemok je v celosti zastavaný bytovým domom súp. č. 3946 na bežnom sídlisku, okresného mesta Martin v zástavbe bežných obytných domov a budov občianskej vybavenosti. V blízkosti je kompletná občianska vybavenosť, zástavka MHD do 5 min. peši, centrum mesta je dostupné peši do 15 min. V mieste je možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS, terén je rovinatý, prístup po spevnenej komunikácii.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 5271
Záložné právo zo Zák.č.182/93 Z.z.na byt a nebyt. priestory v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov ' Čapajevova 4,5,6 ';

Vecné bremeno podľa § 69 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách spočívajúce v zriaďovaní, prevádzkovaní, stavaní vedenia verejných sietí, práve vstupu za účelom zariaďovania, prevádzkovania, opráv a údržby vedení v prospech: GAYA, s.r.o., so sídlom: Hviezdoslavova 23B, 03601 Martin, IČO: 36430307, na bytový dom č.s.3946 postavený na poz. reg. C KN parc.č.1930/7, č.Z 4177/2011 vz 2904/11.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 25.200,- €
K. Najnižšie podanie 28.000,- €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Tomáš Šufák
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sládkovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 36421561
V. Odhad ceny predmetu dražby 28.000,- €