Dražba nehnuteľností v obci Matúškovo v katastrálnom území Matúškovo

Katastrálne územie:
Matúškovo
Obec:
Matúškovo

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 7.000,00 03.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: 3492/2011
Typ dražobnej vyhlášky: 3492/2011
Poradie dražby: 1
Exekútor: Jozef Štorek
Ulica: Bezručova 16
Obec: Nové Zámky
PSČ: 94066
Zastupujúci exekútor: Jozef Štorek
Ulica: Bezručova 16
Obec: Nové Zámky
PSČ:
Dátum konania dražby: 03.09.2018
Čas konania dražby: 08:00
Miesto konania dražby: Bezručova 16, 94066Nové Zámky
Vlastník: Kelemen Zoltán
Sídlo: Matúškovo
Podiel: 3/4
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 29.06.2018
Znalecká hodnota: 7.000,00
Reálna hodnota: 7.000,00
Výška zábezpeky: 3.500,00
Číslo bankového účtu: SK40 0200 0000 0012 9609 9453
Najnižšie podanie: 7.000,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK40 0200 0000 0012 9609 9453
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 21.08.2018
Čas obhliadky: 11:00
Miesto obhliadky veci: Matúškovo
Ďalšie informácie : Rodinný dom je prízemný, nepodpivničený, bez obytného podkrovia. Stavba bola daná do užívania v roku 1948.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Galanta
     Obec : Matúškovo
     Kataster : Matúškovo
     Číslo listu vlastníctva: 1303
   Parcela
     Parcelné číslo: 2762
     Výmera: 451
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 2763
     Výmera: 388
     Druh: záhrady
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 2764
     Výmera: 342
     Druh: záhrady
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 438
     Pracelné číslo: 2762
     Druh stavby:
     Popis stavby: rodinný dom
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: