Dražba nehnuteľností v obci Medzilaborce v katastrálnom území Medzilaborce

Katastrálne územie:
Medzilaborce
Obec:
Medzilaborce

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 7.830,00 € 10.09.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PDS č. 126/17-2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Spoločenstvo vlastníkov bytov Gorkého 472
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Gorkého
b) Orientačné/súpisné číslo 472
c) Názov obce Medzilaborce d) PSČ 068 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 37944428
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Alexandry Palovčíkovej, so sídlom na Karola Kuzmányho 24, 071 01 Michalovce
D. Dátum konania dražby 10. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10.00 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dobrovoľnej dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 2191, vedenom Okresným úradom Medzilaborce, Katastrálnym odborom, okres: Medzilaborce, obec: MEDZILABORCE, katastrálne územie: Medzilaborce, a to:

  • byt č. 19 na 1.p. vo vchode 3 bytového domu so súpisným číslom 472, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 549, Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 472 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1845; na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 550, Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 472 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1845; na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 551, Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 472 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1845, a na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 552, Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 472 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1845
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 5016/193008,

 (ďalej len "predmet dražby").

H. Opis predmetu dražby

Byt č. 19 na 1 . poschodí v bytovom dome s.č. 472,  ul. Gorkého v Medzilaborciach

Byt č. 19 v bytovom dome s. č. 472, na ulici Gorkého v Medzilaborciach postavený na parcelách č. 549, 550, 551, 552 . Byt pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne a príslušenstva bytu. Príslušenstvo bytu tvorí: chodba, kúpeľňa, WC a pivnica v prvom podzemnom podlaží, ktorá sa započítava do celkovej podlahovej plochy bytu.

Celková výmera bytu bola vzatá zo skutočne nameraných hodnôt bytu a je 53,71 m2.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU

 

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Chodba        1,18 * ( 0,18 + 1,72 + 1,69) + 0,35 * 1,72

4,84

Izba              4,99*3,12 + 0,52 * 2,55 + 0,94 * 3,34

20,03

Izba              3,93*3,47

13,64

Kuchyňa     2,24 * 3,08 + 1,07 * 0,40 + 1,0 * 1,49

8,82

Kúpeľňa     1,50 * 1,40

2,10

WC               1,06 * 0,94

1,00

Pivnica       1,80 * 1,82

3,28

Vypočítaná podlahová plocha

53,71

 

Bytový dom so súp. č. 472 na ul. Gorkého v Medzilaborciach

Bytový dom sa nachádza v obytnej časti na ul. Gorkého v Medzilaborciach. Bytový dom má tri nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. Bytový dom má štyri vchody. Prístup k bytovému domu je z miestnej komunikácie.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Byt č. 19 na 1 . poschodí v bytovom dome s.č. 472, ul. Gorkého v Medzilaborciach

Okná plastové, dvere hladké plné a presklené, podlahy z PVC. Byt má ústredné vykurovanie s oceľovými radiátormi. Elektroinštalácia svetelná s poistkovými automatmi umiestnenými na chodbe. Vodovodné batérie sú pákové nerezové. Byt s typovým vybavením. V kúpeľni je umývadlo a vaňa. Na WC je splachovací záchod. Vybavenie kuchyne:  plynový sporák , drezové nerezové umývadlo a kuchynská linka.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu:

 

Bytový dom so súp. č. 472 na ul. Gorkého v Medzilaborciach

Bytový dom je napojený na verejnú kanalizáciu, vodovod, plynovod, centrálny zdroj vykurovania a NN rozvod. Nosná zvislá konštrukcia je murovaná. Bytový dom je zateplený. Stropné konštrukcie železobetónové, strecha - krov sedlový s valbami, strešná krytina z pálenej škridle. Podlahy v suteréne sú betónové, schodište s povrchom terazzo. Okná a dvere v spoločných priestoroch plastové. Bytový dom je bez výťahu. Konštrukčné a materiálové prvky stavby zodpovedajú uvádzanému roku výstavby. V prvom podzemnom podlaží sú pivnice, kočikáreň a sušiareň. Stavba je udržiavaná v dobrom stavebno-technickom stave. Životnosť stavby sa stanovuje na 100 rokov.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu:

Spoločnými časťami domu sú: strecha, základy domu, chodby, obvodné a nosné múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú: sušiarne, pivničné priestory, bleskozvody, zvislé a ležaté vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, telefónne, ďalej teplonosné, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, telefónne prípojky a prípojky televízneho signálu a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je prevádzaný byt umiestnený.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 2191, k.ú.: Medzilaborce:
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
84
Poznámka Oznámenie o začatí výkonu záložného práva Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice na nehnuteľnosť byt č. 19, 1.poschodie, vchod 3 bytového domu č.s. 472 postavený na parc.CKN č. 549, 550, 551, 552 evidovaný na LV 2191 - P 5/2018 - 97/18
Poznámka Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby PDS č.126/12-2017 vydané Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice na nehnuteľnosť byt 19 na 1.poschodí vo vchode 3, zo dňa 26.06.2018 - P 20/2018 - 498/18
85
Poznámka Oznámenie o začatí výkonu záložného práva Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice na nehnuteľnosť byt č. 19, 1.poschodie, vchod 3 bytového domu č.s. 472 postavený na parc.CKN č. 549, 550, 551, 552 evidovaný na LV 2191 - P 5/2018 - 97/18
Poznámka Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby PDS č.126/12-2017 vydané Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice na nehnuteľnosť byt 19 na 1.poschodí vo vchode 3, zo dňa 26.06.2018 - P 20/2018 - 498/18

ČASŤ C: ŤARCHY
84 Záložné právo v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov
85 Záložné právo v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov
Iné údaje: Bez zápisu.
Poznámka: Bez zápisu.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 28/2018
Meno znalca: Ing. Anton Sabo
Dátum vyhotovenia: 15.05.2018
Všeobecná cena odhadu: 8.700,00 €
K. Najnižšie podanie 7.830,00 €
L. Minimálne prihodenie 100,00 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 2.000,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:1262017,
2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
3. banková záruka,
4. notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti (účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka), príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom, notárska úschova v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak cena dosiahnutá vydražením je vyššia ako 6 640 eur na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Košice, VS: 1262017, ak sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 03.09.2018 o 09.00 hod. Obhliadka 2: 04.09.2018 o 14.00 hod.
Miesto obhliadky Byt č. 19 na 1 . poschodí v bytovom dome s.č. 472, ul. Gorkého v Medzilaborciach
Organizačné opatrenia Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 810.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením v ustanovenej lehote. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby

1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Alexandra
c) priezvisko Palovčíková
d) sídlo Karola Kuzmányho 24, 071 01 Michalovce