Dražba nehnuteľností v obci Michalovce v katastrálnom území Michalovce

Katastrálne územie:
Michalovce
Obec:
Michalovce

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 19.06.2018 Stiahnuť
Aukčný Dom, s.r.o
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DDr. 088/2016
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Aukčný Dom, s.r.o
II. Sídlo/bydlisko Pribinova462/8492001 Hlohovec
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pribinova
b) Orientačné/súpisné číslo 462/84
c) Názov obce Hlohovec d) PSČ 92001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 13951/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36253073
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Boutique Hotel Maraton**** Strojárenská 11/A / salónik Rondo / 040 01 Košice.
D. Dátum konania dražby 19. 06. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby 2
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Michalovce odborom katastrálnym na liste
vlastníctva č.3207 pre okres Michalovce, obec Michalovce a kat. úz. Michalovce
- stavba s.č. 158 na parcele reg. „C“ č. 381/2 – rodinný dom,
- parcela reg. „C“ č. 381/2 vo výmere 757 m2 – zastavané plochy a nádvoria.
Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na
vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie
plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 158, Koceľova 20, na p.č. 381/2, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce.
Umiestnenie stavby:
Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom s.č. 158 na parc. č. 381/2 v uličnej zástavbe, na ul. Koceľova 20
v Michalovciach.
Stavebno-technické riešenie:
Nakoľko dom nebol sprístupnený, podrobný stavebno-technický popis a vnútorné vybavenie bolo predložené v
zaslanom odbornom posúdení č. P-31273-12, ktorého kópia sa nachádza v prílohovej časti.
- výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný na základe predloženého odborného posúdenia
- výpočet zastavanej plochy 1.p.p. je prevzatý z odborného posúdenia
- výpočet zastavanej plochy 1.n.p. a 2.n.p. je aktualizovaný a vypočítaný z predloženého geodetického zamerania
- s 2.n.p. nie je uvažované ako s podkrovím, nakoľko z vizuálnej obhliadky z miestnej komunikácie sa nejedná o
podkrovie.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Životnosť a opotrebenie:
Jediný údaj k stavbe, ktorý sa podarilo zadávateľovi v archíve získať, bolo povolenie č. Výst. 4061/79 bez
projektov. Podľa čísla sa s najväčšou pravdepodobnosťou jedná o stavebné povolenie na rodinný dom. Užívacie
povolenie, ani iný doklad o veku stavby nebol získaný. V predloženom odbornom posúdení je uvedené, že stavba
bola daná do užívania kolaudačným rozhodnutím č. 1012/89 zo dňa 30.10.1989. Stavebno-technické a
materiálové prevedenie stavby zodpovedá začatiu užívania. Pri výpočte uvažujem, že stavba bola daná do
užívania v roku 1989.
Údržba na základe vonkajšej vizuálnej obhliadky z miestnej komunikácie priemerná, potrebná je modernizácia,
stavba sa pravdepodobne užíva v súlade zo zápisom v KN. Opotrebenie stanovujem lineárnou metódou,
životnosť stanovujem na 90 rokov (v zmysle Metodiky ÚSI Žilina je pre budovy na bývanie murované hr. 30-45 cm
stanovená predpokladaná životnosť 80-100 rokov).

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155
narodinný dom čs. 158 na parc. č. 381/2 a pozemok parc. č. 381/2. V-3257/12 z.d. 7.1.2013, čz-34/13Z -
1395/2016
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 46819/15 od Ex. úradu BA,
Záhradnícka 60, súd. ex. JUDr. R. Krutý, PhD., v prospech Pohotovosť, s.r.o., Pribinova 25, BA I,IČO: 35807598,
z.d. 22.4.2016, ČZ - 978/2016Z - 3725/2016
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 13153/16 od Ex. úradu BA,
Lermontova 14, súd. ex. JUDr. Eva Falisová, v prospech Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.,Einsteinová 25, 851
01 Bratislava , IČO: 35942436 z.d. 21.10.2016, č.z. 2567/16
- Z-3847/17 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX
3196/17 z dňa 30.11.2017, Ex úrad Košice, Južná treda 93, 040 01 Košice, súd. ex. JUDr. Ladislav Kováč PhD., v
prospech Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, čz- 2620/17
Poznámky:
- Poznamenáva sa oznámenie o začatí realizácie záložného práva V 3257/12 z.d. 26.5.2014, Všeobecná úverová
banka, Mlynské Nivy 1, Bratislava, P - 807/2014, ČZ - 1248/14
- P-367/2018- Poznamenáva sa oznámenie o I. opakovanej dražbe z d. 07.05.2018 Zn. DDr.088/2016 od Aukčný
Dom, s.r.o., Pribinova 84, 920 01 Hlohovec, Navrhovateľ Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava, čz-1049/18
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením NEVYDRAŽENÉ
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Milan Ronec
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Jilemnického
b) Orientačné/súpisné číslo 864/6
c) Názov obce Leopoldov d) PSČ 92041
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 24.11.1978
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku 123/2017 vypracovaný znalcom Ing. Iveta
Weissová zo dňa 11.09.2017 na sumu 84600,00 € (slovom osemdesiatštyritisícšesťsto eur).