Dražba nehnuteľností v obci Moča v katastrálnom území Moča

Katastrálne územie:
Moča
Obec:
Moča

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 8.700,- EUR 26.07.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 056/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko EOS KSI Slovensko, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pajštúnska
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85102
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 35724803
C. Miesto konania dražby salónik na 1. poschodí v Hoteli RIVER, Nábrežie mládeže 2A, 949 01 Nitra
D. Dátum konania dražby 26. 07. 2018
E. Čas konania dražby 09:45 hod.
F. Kolo dražby druhé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Komárno, obec: Moča, katastrálne územie: Moča, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 673, a to konkrétne:

 • rodinný dom so súpisným číslom 316 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 530/4 o výmere 120 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, a na pozemku parcely registra „C“ č. 530/7 o výmere 105 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 530/4 o výmere 120 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 530/5 o výmere 317 m2, druh pozemku: záhrady,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 530/6 o výmere 978 m2, druh pozemku: vinice,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 530/7 o výmere 105 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 530/8 o výmere 390 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

 (ďalej len ako „predmet opakovanej dražby“).

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 316, postavený na parcele č. 530/4, katastrálne územie Moča

Nachádza sa medzi rodinnými domami v zastavanom území obce, v obytnej okrajovej časti. Jedná sa o rodinný dom s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, bez zabudovaného podkrovia, s valbovou strechou. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1929. Prístavba bola daná do užívania v roku 1964.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: tri obytné miestnosti, predsieň, sklad, kúpeľňa, kuchyňa.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 118,47 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy rodinného domu tvoria monolitické betónové základové pásy bez vodorovnej izolácie proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je z tehál priemernej výšky 0,30 m. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevažnej časti z nepálených hlinených tehál v prevažujúcej hrúbke 0,45 m (nad 40 do 50 cm); deliace priečky sú taktiež tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné štukové hladké. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom drevená trámová, s dolným a horným záklopom. Krov je drevený valbový, stojatej konštrukcie, s krytinou z pálených škridiel jednodrážkových. Klampiarske konštrukcie strechy sú z obojstranne pozinkovaného oceľového plechu, vonkajšie okenné parapety sú oplechované pozinkovaným oceľovým plechom. Fasádne omietky sú vápenno-cementové hladké, obklady nie sú vyhotovené. Schody na povalu majú drevenú nosnú konštrukciu, s povrchom nástupníc z mäkkého dreva bez podstupníc. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené osadené do oceľových zárubní. Okná sú prevažne drevené dvojité s doskovým ostením. Podlahy v obytných miestnostiach sú prilepené PVC povlakové krytiny, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá taktiež prilepenou PVC povlakovou krytinou. Je vyhotovený rozvod zemného plynu. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako i motorická. Rozvod vody je vyhotovený z oceľového potrubia studenej a teplej vody (bez centrálneho zdroja). Kanalizácia je z kameninového potrubia. Na podlaží je umiestnený elektrický rozvádzač s poistkami.

 

Rodinný dom súpisné číslo 316, postavený na parcele č. 530/7, katastrálne územie Moča

Nachádza sa medzi rodinnými domami v zastavanom území obce, v obytnej okrajovej časti. Jedná sa o rodinný dom s jedným nadzemným podlažím, čiastočným podpivničením, bez zabudovaného podkrovia, so sedlovou strechou. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1973.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie tvorí: pivnica.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 10 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: jedna obytná miestnosť, predsieň, kuchyňa, špajza, kotolňa, kúpeľňa so záchodom, komora a miestnosť so schodami.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 104,58 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

1. PP je osadené v priemernej hĺbke nad 2,00 m, bez zvislej izolácie. Zvislé konštrukcie podlažia sú z monolitického betónu.  Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom monolitická železobetónová. Schody sú betónové, s povrchom nástupníc z hrubého betónu. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. Základy rodinného domu tvoria monolitické betónové základové pásy bez vodorovnej izolácie proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je z tehál, priemernej výšky 0,30 m. Zvislé konštrukcie 1. NP sú murované v prevažnej časti z plynosilikátových tvárnic v prevažujúcej hrúbke 0,30 m (do 30 cm). Deliace priečky sú taktiež tehlové. Vnútorné omietky na 1. NP sú vápenné štukové hladké. Stropná konštrukcia je s rovným podhľadom drevená trámová, s dolným a horným záklopom. Krov je drevený sedlový, s hambálkovou konštrukciou, s krytinou z pálených jednodrážkových škridiel. Klampiarske konštrukcie strechy sú z obojstranne pozinkovaného oceľového plechu, bez odkvapov a zvodov. Fasádne omietky sú vápenno-cementové hrubé, obklady nie sú vyhotovené. Schody na povalu majú drevenú nosnú konštrukciu, s povrchom nástupníc z mäkkého dreva bez podstupníc. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené, osadené do oceľových zárubní. Okná sú prevažne drevené zdvojené. Podlahy v obytných miestnostiach sú prilepené PVC povlakové krytiny, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá taktiež prilepenou PVC povlakovou krytinou. Je vyhotovený rozvod zemného plynu. Elektroinštalácia 1. NP je svetelná ako i motorická. Rozvod vody je vyhotovený z oceľového potrubia studenej a teplej vody (bez centrálneho zdroja). Kanalizácia je z kameninového potrubia. Na 1. NP je umiestnený elektrický rozvádzač s poistkami.

 

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu opakovanej dražby, opis predmetu opakovanej dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet opakovanej dražby sa nachádza v zlom stave vyžadujúcom si rozsiahlu rekonštrukciu.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo v prospech navrhovateľa opakovanej dražby spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, podľa V 2459/14.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 230/2017 zo dňa 03.03.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Otom Pisoňom:
11.600,- EUR (slovom: jedenásťtisícšesťsto EURO)
K. Najnižšie podanie 8.700,- EUR (slovom: osemtisícsedemsto EURO)
L. Minimálne prihodenie 200,-EUR (slovom: dvesto EURO)
M. Dražobná zábezpeka a) výška 2.000,-EUR (slovom: dvetisíc EURO)
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania opakovanej dražby,
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 56, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu opakovanej dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). V prípade akéhokoľvek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí byť táto k okamihu otvorenia opakovanej dražby preukázateľne pripísaná na účet dražobníka,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní opakovanej dražby za predpokladu, že účastník opakovanej dražby sa stane vydražiteľom,
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania opakovanej dražby, b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 56, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu opakovanej dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). V prípade akéhokoľvek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí byť táto k okamihu otvorenia opakovanej dražby preukázateľne pripísaná na účet dražobníka, c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní opakovanej dražby za predpokladu, že účastník opakovanej dražby sa stane vydražiteľom, d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu), e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom. Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky - lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením opakovanej dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky - v zmysle ust. § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. § 19 Zákona o DD
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia opakovanej dražby,
b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 56, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), s označením čísla opakovanej dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia opakovanej dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Termín č. 1: 11.07.2018 o 13:15 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 316, v obci Moča, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred. Termín č. 2: 23.07.2018 o 13:15 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 316, v obci Moča, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred.
Miesto obhliadky Termín č. 1: 11.07.2018 o 13:15 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 316, v obci Moča, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred. Termín č. 2: 23.07.2018 o 13:15 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 316, v obci Moča, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred.
Organizačné opatrenia stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 316, v obci Moča, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Pozn.: Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu opakovanej dražby:
V zmysle ust. § 27 ods. 1 Zákona o DD: „Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.“
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh opakovanej dražby podľa § 29 Zákona o DD.
• Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu opakovanej dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je dražobník povinný odovzdať predmet opakovanej dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom opakovanej dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu opakovanej dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu opakovanej dražby písomne potvrdí,
• Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet opakovanej dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu opakovanej dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu opakovanej dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu opakovanej dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu opakovanej dražby sa použijú ust. § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu opakovanej dražby nesie vydražiteľ!
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Trella
d) sídlo Panenská 24, 81103 Bratislava