Dražba nehnuteľností v obci Močenok v katastrálnom území Močenok

Katastrálne územie:
Močenok
Obec:
Močenok

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 90.100,00 EUR 04.09.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LS REAL TRADE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Betliarska 12, 85107 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44593783
Obchodné meno správcu: HMG Recovery, k. s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Červeňova 14, 81103 Bratislava
Kotakt na správcu : recovery@hmg.sk
Spisová značka správcovského spisu : 8K/45/2014/S1565
Spisová značka súdneho spisu : 8K/45/2014
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.02.2015, sp. zn.: 8K/45/2014, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu, spoločnosť LS REAL TRADE, s.r.o., so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 593 783, zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 88145/B (ďalej aj ako len „Úpadca“). Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 39/2015 zo dňa 26.02.2015. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.11.2016, sp. zn..: 8K/45/2014, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV: 223/2016 dňa 22.11.2016 bola spoločnosť HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565 (ďalej aj ako len „Správca“), v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti, ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Správca je oprávnený zorganizovať dražbu na účely speňažovania majetku Úpadcu v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako len „ZKR“) za primeraného použitia ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZoDD“) zverejňuje podľa ustanovenia § 17 ZoDD a v spojení s § 92 ods. 6 ZKR nasledovné:

 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

A.

Označenie dražobníka

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

HMG Recovery, k. s.

II.

Sídlo/ bydlisko

 

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Červeňova

b) Orientačné/ súpisné číslo

14

c) Názov obce

Bratislava

d) PSČ

81103

e) Štát

Slovenská republika

III.

Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo: 1062/B

IV. 

IČO/ dátum narodenia

46 333 908

B.

Označenie navrhovateľov

1.

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

HMG Recovery, k. s.

II.

Sídlo/ bydlisko

 

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Červeňova

b) Orientačné/ súpisné číslo

14

c) Názov obce

Bratislava

d) PSČ

811 03

e) Štát

Slovenská republika

III.

Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo: 1062/B

IV. 

IČO/ dátum narodenia

46 333 908

C.  

Miesto konania dražby

Červeňova 14, 811 03 Bratislava

D.

Dátum konania dražby

04.09.2018

E.

Čas konania dražby

09:30 hod.

F.

Kolo dražby

1. kolo dražby

G.

Predmet dražby

Byty evidované na liste vlastníctva č. 6522, Okres: Šaľa, Obec: MOČENOK, Katastrálne územie: Močenok, v nehnuteľnosti so súpisným číslom 911, stojacim na parcele registra „C“ číslo 6066/12, druh stavby 9, popis stavby 4BJ, ako:

 

- Byt č. 1, vo vchode 1, nachádzajúci sa na prízemí v spoluvlastníckom podiele 1/1, ku ktorému prislúcha podiel na priestore na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 5300/22800;

- Byt č. 2, vo vchode 1, nachádzajúci sa na prízemí v spoluvlastníckom podiele 1/1, ku ktorému prislúcha podiel na priestore na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 6100/22800;

- Byt č. 3, vo vchode 1, nachádzajúci sa na 1. poschodí v spoluvlastníckom podiele 1/1, ku ktorému prislúcha podiel na priestore na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 5300/22800.

 

Nehnuteľnosť evidovaná na liste vlastníctva č. 6535, Okres: Šaľa, Obec: MOČENOK, Katastrálne územie: Močenok, ako:

 

- parcely registra „C“ evidované v katastrálnej mape s parcelným číslom 6066/12, výmera: 150 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 16700/22800.

 

Nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 6566, Okres: Šaľa, Obec: MOČENOK, Katastrálne územie: Močenok:

 

-ako parcely registra „C“ evidované v katastrálnej mape:

- parcela č. 6066/10, výmera 167 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcela č. 6080/2, výmera 372 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcela č. 6090/2, výmera 832 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcela č. 6090/5, výmera 404 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcela č. 6092/1, výmera 7 764 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcela č. 6092/2, výmera 8 076 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcela č. 6092/3, výmera 295 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcela č. 6092/4, výmera 883 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcela č. 6092/5, výmera 889 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcela č. 6092/6, výmera 820 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcela č. 6092/7, výmera 56 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcela č. 6092/8, výmera 1 443 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcela č. 6092/9, výmera 102m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcela č. 6092/10, výmera 40 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcela č. 6092/11, výmera 170 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcela č. 6092/12, výmera 1 337 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcela č. 6092/13, výmera 12 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcela č. 6092/15, výmera 4 078 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcela č. 6092/16, výmera 1 934 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcela č. 6092/17, výmera 460 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcela č. 6092/18, výmera 4 745 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcela č. 6092/19, výmera 2 716 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcela č. 6092/20, výmera 2 028 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcela č. 6092/21, výmera 5 960 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcela č. 6092/22, výmera 15 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcela č. 6092/23, výmera 10 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcela č. 6092/25, výmera 262 m2, zastavané plochy a nádvoria.

- stavby:

- so súpisným číslom 921, na parcele č. 6066/10, druh stavby 9, obytná budova 2 b.j.,

- so súpisným číslom 922, na parcele č. 6080/2, druh stavby 13, sezónne ubykácie,

- so súpisným číslom 923, na parcele č. 6090/5, druh stavby 18, vodojem – aknaglobus,

- na parcele č. 6092/4, druh stavby 2, odchovňa 1,

- na parcele č. 6092/5, druh stavby 2, odchovňa 2,

- na parcele č. 6092/6, druh stavby 2, pôrodnica,

- na parcele č. 6092/8, druh stavby 2, jalováreň – maštal č. 3,

- na parcele č. 6092/11, druh stavby 2, maštaľ š. 2,

- na parcele č. 6092/12, druh stavby 2, maštaľ – matečník,

- na parcele č. 6092/13, druh stavby 2, kafiléria,

- na parcele č. 6092/17, druh stavby 20, sklad – bývalá garáž,

- na parcele č. 6092/22, druh stavby 18, trafostanica.

 

H.

Opis predmetu dražby

- Byt č. 1 sa nachádza na zvýšenom prízemí vľavo od schodiska. Je to dvojizbový byt s loggiou a úplným príslušenstvom. Skutkový stav predmetného bytu pri obhliadke bol absolútne nevyhovujúci pre bývanie. Steny sú poškodené, omietky zadymené, nefunkčná elektroinštalácia, nefunkčné WC, kúpeľňa, kuchyňa, všetko v dezolátnom stave. Vnútorné zariadenie zdemolované. Okná poškodené, netesnia, dvere rozbité. Podlahy poškodené. Pre zobytnenie je treba zrealizovať komplexnú rekonštrukciu s rozsahom obnaženia konštrukcií až na pôvodné murivo, úplne nové všetky inštalácie atď.

- Byt č. 2 sa nachádza na zvýšenom prízemí, vpravo od schodiska. Je to trojizbový byt s úplným príslušenstvom a loggiou. Byt má vlastné ÚK s kotlom na tuhé palivo, umiestneným v kuchyni. Celkový technický stav je horší, byt trvale obývaný a je aj funkčný. Byt je v horšom stave. Omietky sú miestami s poškodením. Podlahy na chodbe, WC a v kúpeľni sú z PVC, v kuchyni je keramická dlažba, v izbách pôvodné bukové parkety a aj novšie veľkoplošné horšej kvality. Okná sú pôvodné drevené dvojené s netesnosťou. Funkčné WC, zabudovaná vaňa, bez umývadla. V kúpeľni je elektrický ohrievač TÚV. Bez keramických obkladov. V kuchyni je jednoduchá kuchynská linka, nerezový drez. Vykurovacie telesá ÚK sú plechové rebrové.

- Byt č. 3 sa nachádza na poschodí vľavo od schodiska. Dvojizbový byt s úplným príslušenstvom a loggiou. Byt má vlastné ÚK s kotlom na tuhé palivo, umiestneným v kuchyni. Celkový technický stav je horší, byt je trvale obývaný a je aj funkčný. Omietky sú miestami s poškodením. Podlahy na chodbe, WC a v kúpeľni sú z PVC, v kuchyni je keramická dlažba, v izbách pôvodné bukové parkety a aj novšie veľkoplšné horšej kvality. Okná sú pôvodné drevené zdvojené s netesnosťou. Funkčné WC klozet splachovací, v kúpeľni je zabudovaná vaňa, bez umývadla, vo veľmi zlom stave, ale funkčné, v kúpeľni je aj elektrický ohrievač TÚV.  Bez keramických obkladov. V kuchyni je jednoduchá kuchynská linka a nerezový drez. Vykurovacie telesá ÚK sú plechové rebrové.

Bytový dom bol daný do užívania v roku 1967. Predpokladaná životnosť stavby vzhľadom na konštrukčné riešenie, použité stavebné materiály a súčasný technický stav je určený na 100 rokov. Spoločnými časťami domu sú základy, strecha, vchod, zádverie, chodby, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, priečelia, obvodové múry, schodisko, výťah, izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú spoločné miestnosti, bleskozvod, vodovodné prípojky, kanalizačné prípojky, elektrické prípojky, telefónne prípojky, plynové prípojky, aj keď sú mimo domu, rozvody plynu, studenej a teplej vody po ventily, odpadové stúpačky včítane odbočky, elektroinštalácie do skríň merania po istič, osvetlenie v spoločných častiach a zariadeniach, elektrický vrátnik včítane rozvodov, okná a dvere v spoločných priestoroch. K bytovému domu prináleží aj pozemok pod bytovým domom. Príslušenstvom domu sú vodovodná a kanalizačná šachta, okapové chodníky, spevnené plochy, vstupné predložené schodiská.

Obytná budova 2 b.j. slúžila v minulosti na prechodné ubytovanie zamestnancov družstevného dvora. Prízemná jednopodlažná budova s plochou strechou. Budova je dlhší čas neužívaná a je vo veľmi zlom stave, po životnosti.

Sezónne ubykácie slúžilili ako sezónna ubytovňa pre zamestnancov. Budova má obdĺžnikový tvar, murovaná, strecha sedlová s nízkym sklonom. Budova má dva vchody. Budova je v zlom stave na pokraji životnosti. Dve miestnosti sú dočasne v čase obhliadky obývané. Do budovy zateká, stropy sa prepadávajú, omietky s poškodením, podlahy vytrhané bez zariaďovacích predmetov, bez vykurovania. Okná aj dvere po životnosti.

Vodojem – aknaglobus– zateplená guľová nádrž na oceľovom podstavci, výšky 18m. prakticky aj konštrukčne riešený ako jeden zložený objekt zo základových konštrukcií a oceľovej nadstavy samotného vodojemu. Do vodojemu je voda čerpaná čerpadlom z areáleovej studne. Vodojem je stále funkčný a je využívan na zásobovanie vodou funkčných objektov celej oblasti Gorazdov.

Odchovňa 1 a odchovňa 2 – sú murované objekty s nosnou konštrukciou z betónového skeletu a betónových strešných väzníkov. Obvodové murivo je z pórobetónu. Halové objekty s jedným veľkým priestorom. Pred objektmi sú veľké plochy z betónových panelov. Objekt vo veľmi zlom technickom stave, prepadnutá strecha, poškodené deliace priečky, omietky, rozbité okná, poškodené dvere a vráta.

Maštaľ – matečník – veľká budova obdĺžnikového pôdorysu, jednopriestorová, mohutný drevený krov, podporná drevená konštrukcia krovu stredom objektu. Je to murovaný objekt. Budova je vo veľmi zlom stav, čiastočne asanovaná, miestami vybúrané konštrukcie, prepadnutá strecha, celkový stav objektu je po životnosti vhodný na asanáciu.

Sklad- bývalá garáž – murovaný objekt, plochá strecha, dispozične obsahuje jedenásť samostatných priestorov s vrátami. Objekt je nevyužívaný, v dezolátnom stave, vráta a okná sú demontované, objekt s rozsiahlym poškodením, vhodný na asanáciu.

Trafostanica – jednoduchý murovaný objekt, pozostáva z dvoch častí. Jedna vyššia cca 5m s plochou strechou, v ktorej bol transformátor s príslušnými armatúrami a druhá nižšia časť, v ktorej bol  hlavný elektro rozvádzač. Trafo aj rozvádzač boli už demontované. Objekt sa nevyužíva, je nefunkčný. Podľa informácií postavený v roku 1975.

Pozemky - sú vedené ako zastavané plochy. V skutočnosti sú niektoré po celej ploche zastavané stavbami, niektoré sú úplne voľné. Ich celková výmera je 45 850 m2. Sú vo výlučnom vlastníctve jedného vlastníka. Pozemok je rovinatý, nie sú na ňom všetky inžinierske siete, len elektrika a areálový vodovod, v okolí nie je vybudovaná žiadna infraštruktúra.

CH.

Opis stavu predmetu dražby

Viď opis predmetu dražby.

I.

Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby

Na nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 6522 okres: Šaľa, Obec: MOČENOK, Katastrálne územie: Močenok:

 

- Zákonné záložné právo podľa ustan. § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov v prospech ostatných vlastníkov bytov.

 

J.

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby

Znalecký posudok č. 26/2018 a znalecký posudok č. 64/2018 vypracovaný Ing. Romeom Tanuškom, Záhumenská 390, 925 63 Dolná Streda, zapísaný v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore: Stavebníctvo – odhad hodnoty nehnuteľností, pod evidenčným číslom znalca: 914610.

K.

Najnižšie podanie

90.100,00 EUR

 

L.

Minimálne prihodenie

500,00 EUR

 

M.

Dražobná zábezpeka

a) výška

10.000,00 EUR

 

b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky

Bezhotovostný prevod na účet dražobníka v tvare IBAN: SK96 0200 0000 0034 9802 7254, VS: 092018 vedený v peňažnom ústave Všeobecná úverová banka, a.s. najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom.

 

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky

Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

 

d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky

Najneskôr do otvorenia dražby.

 

e) vrátenie dražobnej zábezpeky

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby najneskôr do 3 pracovných dní.

 

N.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

 

Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. ú. IBAN: SK96 0200 0000 0034 9802 7254, vedený v peňažnom ústave Všeobecná úverová banka, a.s., a to najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.

 

 

O.

Obhliadka predmetu dražby (dátum)

1. obhliadka: 15.08.2018 o 10:30 hod.

2. obhliadka: 28.08.2018 o 10:30 hod.

 

Miesto obhliadky

Gorazdov, miesto kde sa nachádzajú nehnuteľnosti.

 

Organizačné opatrenia

Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na t. č.: 0911 636 366. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený v oznámení o dražbe po predchádzajúcej dohode.

 

P.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby

 

Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5 dní.

 

R.

Podmienky odovzdania predmetu dražby

 

Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.

 

S.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:

 

1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

6. Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.
 

 

T.

Notár

 

a) titul

JUDr.

 

b) meno

Jarmila

 

c) priezvisko

Kováčová

 

d) sídlo

Gajova 2518/13, 811 09 Bratislava

 

                       


JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s.