Dražba nehnuteľností v obci Môlča v katastrálnom území Môlča

Katastrálne územie:
Môlča
Obec:
Môlča

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 15.06.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 159/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby "Hotel ARCADE***, Námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica – miestnosť Salónik I. "veľký"
D. Dátum konania dražby 15. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

PREDMET DRAŽBY

Základná špecifikácia:

Číslo LV:
722

Okres: Banská Bystrica
Obec: Môlča
Katastrálne územie: MÔLČA

Okresný úrad – katastrálny odbor: Banská Bystrica

Byt – spoluvlastnícky podiel 1/1

Charakteristika (číslo bytu, vchodu, poschodia, adresa):

s.č. stavby:

Postavený na parc. č.

Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu:

Bytový dom / Byt, číslo: 4, vchod: 70, 1.p.

70

30

6184/63748

         

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 70 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

 

H. Opis predmetu dražby

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Bytový dom s.č. 70: obytný dom je postavený ako samostatne stojaci a má 3 nadzemné podlažia. Na prízemí sú dva byty, pivnice a spoločné priestory. Dom má centrálne dvojramenné schodisko s vytvoreným zrkadlom. Byt je umiestnený v krajnej sekcii bytového domu na 1. podlaží. Dom má nosné konštrukcie montované z plošných panelových dielcov. Krytina plochej strechy sú živičné pásy natavované. Obvodový plášť je z pórobetónových veľkorozmerových prvkov s nameranou hrúbkou 35 cm. Stropy sú železobetónové dosky s rovným podhľadom. Schodištia sú železobetónové prefabrikované s povrchovou úpravou z PVC. Vonkajšie omietky sú zdrsnené nástrekové omietky. Klampiarske konštrukcie úplné pozinkované, inštalovaný bleskozvod. V bytovom dome chýbajú vnútorné keramické na povrchu podláh je betónový poter ako prevažujúci iba vo vstupnej chodbe je terasová dlažba. Bez výťahu. Bytový dom má bežnú údržbu, avšak je zrejmé že investícia do bytového domu je potrebná do všetkých prvkov krátkodobej životnosti. Počas životnosti boli menené iba vstupné dvere a osadené elektronické hlásniky. Bytový dom je v užívaní od roku 1970.

Byt č. 4: Byt je dvojizbový, s príslušenstvom predsiene, kuchyne, kúpeľne, samostatného WC a pivnice. Byt sa nachádza na 1 podlaží vo vchode č.70 v obytnom dome s.č.70 v krajnej sekcii. Podlahy v izbách sú z veľkoplošných keramických dlažieb, tak ako aj v ostatných miestností. Dvere sú plné hladké ako prevažujúce. Okná sú osadené pôvodne drevené zdvojené. Vykurovanie bytu je lokálne s osadenými kachľami na pevné palivo. V byte je vybudovaný rozvod teplej a studenej vody a elektroinštalácie. Kuchynská linka je na báze dreva s rozvinutou šírkou 2,15 m, umývací drez je nerezový s pákovou batériou, sporák nie je osadený -(bol na tuhé palivo), digestor nie je osadený, vzhľadom na chýbajúci sporák uvažuje znalec so 70%-nou dokončenosťou. V kúpeľni sú urobené obklady do 1,50 m, ako i do 2,0 m, tak isto aj pri samostatnej sprche, obklady však chýbajú pri samostatnom WC, obklady stien v kuchyni sú pri chýbajúcom sporáku a dreze, znalec uvažuje s dokončenosťou na 80%. Výtokové batérie sú osadené páková nerezová sprchová v sprche ako i do drezu. Vnútorné hygienické zariadenie vrátane WC je nasledovné: WC je osadené samostatné s kombi nádržkou a v kúpelni je vymurovaná samostatná sprcha. Bytové jadro je murované. Byt má samostatné meranie studenej vody a elektriny. V byte boli v posledných rokoch robené podlahy ako i vnútorné vybavenie kuchyne a kúpelne, ktoré však by bolo potrebné vzhľadom na viditeľné opotrebenie urobiť opätovne. Celkovo je predmetný byt braný ako byt nerekonštruovaný s pôvodným typovým vybavením. Znalcom  vypočítaná podlahová plocha bytu je 56,65 m2 (z toho pivnica o výmere 3,65 m2).

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ZÁKONNÉ ZÁLOŽNÉ PRÁVO V ZMYSLE § 15, Z 182/93 ZB. V PROSPECH OSTATNÝCH VLASTNÍKOV BYTOV DOMU S. Č. 70 - VZ 18/2003 Na byt č. 4/I. poschodie, vchod 70 a podiel 6184/63748 na spoločných častiach a zariadeniach domu:

Záložné právo pre pohľadávku Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 č. zml. V 3609/2013 zo dňa 20. 8. 20123 - čz 40/2013, 41/2013
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením Na dražbe nebolo urobené najnižšie podanie, dražba je neúspešná.
K. Najnižšie podanie Nebolo urobené.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Matúš Bandurčin
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxx
b) Orientačné/súpisné číslo xxx
c) Názov obce xxx d) PSČ xxx
e) Štát xxx
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 11.11.1111
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 24/2018, ktorý vypracoval Ing. Ľubomír Rajnoha, znalec zapísaný do zoznamu znalcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor stavebníctvo a odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností. Dátum vypracovania znaleckého posudku 13.02.2018. Ocenenie podľa znaleckého posudku vo výške 22.700 EUR.