Dražba nehnuteľností v obci Moldava nad Bodvou v katastrálnom území Moldava nad Bodvou

Katastrálne územie:
Moldava nad Bodvou
Obec:
Moldava nad Bodvou

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 25.05.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 160/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 xxxxx
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce xxxxx d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr Martina Mižiková, Námestie osloboditeľov 20, 040 01 Košice
D. Dátum konania dražby 25. 05. 2018
E. Čas konania dražby 09:40 hod.
F. Kolo dražby Druhé kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 2063, katastrálne územie Moldava Nad Bodvou, Okresný úrad Košice-okolie – katastrálny odbor, obec Moldava nad Bodvou okres Košice-okolie a to:

 

Stavby:                      

- Byt č. 10 vo vchode č. 4 na 3.p v bytovom dome so súpisným číslom 713, popis stavby: Bytový dom, postavenom na parcele reg. „C“ č. 1230, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria

 

Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastnícky k pozemku parc.č. 1230 o výmere 397 m2: 57/1389

 

Spoluvlastnícky podiel k bytu: 1/1.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Byt č. 10, na 3.p, v byt. dome súp.č. 713, parc.č. 1230

Bytový dom súp.č. 713, na ul. Oslobodenia 713/4 osadený v rovinnom teréne v Moldave nad Bodvou. Je súčasťou bytovej zástavby obytných domov postavených v r. 1963, situovanej juhozápadne cca 600 m od centra mesta. V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete.

Bytový dom má 4 nadzemné podlažia, kde 1.NP je vstupné podlažie a jedno podzemné podlažie, je obdĺžnikového pôdorysu s dvoma sekciami.. Btový dom má samostatný hlavný vchod s vertikálnym prepojením podlaží dvojramenným schodišťom. V I.NP – IV. NP sa nachádzajú byty a spoločné priestory: chodby, schodište. V podzemnom podlaží je domové vybavenie: kočikáreň, miestnosť pre bicykle a pivnice patriace jednotlivým bytom. Bytový dom je založený na pásových železobetónových základoch s hydroizoláciou, zvislé nosné konštrukcie murované z tehál, stropy sú železobetónové prefabrikované s rovným podhľadom, schody dvojramenné železobetónové s terazzovou povrchovou úpravou, strecha plochá dvojplášťová v spáde s krytinou z bitúmenových navarovaných pásov, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, úprava vonkajších povrchov z brizolitovej omietky, vnútorné omietky dvojvrstvové vápenné s novou povrchovou úpravou sokla (2015), vstupné dvere hlavného vchodu nové kovovo-plastové (2017), v ostatných spoločných priestoroch drevené hladké, okná zdvojené plastové (v r. 2004 - 2005), povrchy podláh vo vstupnej časti a na podestách pôvodná terazzová keramická dlažba, v ostatných suterénnych priestoroch cementový poter, vykurovanie ústredné, napojené na mestský rozvod, elektroinštalácia svetelná a motorická, bleskozvod kompletný, vnútorný vodovod z oceľových pozinkovaných rúr teplej a studenej vody, vnútorná kanalizácia z liatinových a kameninových rúr, zriadený rozvod zemného plynu, objekt nemá výťah. Z ostatného vybavenia sú v dome zriadené - rozvod telefónneho a televízneho rozvodu, nové zvončeky, domový vrátnik a nové poštové schránky (2007).

Spoločné časti domu tvoria: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodište, vodorovné a zvislé nosné ako aj izolačné konštrukcie domu, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie.

Spoločné zariadenia domu sú: skladové priestory, miestnosť pre kočíky, miestnosť pre bicykle, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

 

Byt č. 10, na 3.p., na ul. Oslobodenia 713/4

Byt č. 10 sa nachádza na 3.poschodí, t.j. na 4. nadzemnom podlaží obytného domu. Pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva, ktorým sa rozumie kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, WC, balkón a pivnica umiestnená v I.PP. Orientácia bytu je z dvoch strán S-J. Byt má pôvodnú dispozíciu, bol komplexne rekonštruovaný v r. 2007. Okná drevené za plastové vymenené v roku 2005.

K vybaveniu bytu patria: poštová schránka, elektrický zvonček, vodomer na teplú úžitkovú vodu, vodomer na studenú vodu.

Úprava vnútorných povrchov je z nových stierkových omietok, v kuchyni okolo sporáka a kuchynskej linky nový keramický obklad. Dvere sú hladké plné a zasklené nové do kovových zárubní, povrchy podláh v obytných miestnostiach nové plávajúce laminátové podlahy, v kuchyni, predsieni, kúpeľni a WC z novej keramickej dlažby. Vykurovanie ústredné s radiátormi plechovými typu Korad s osadenými termoregulačnými ventilmi a pomernými meračmi tepla, elektroinštalácia svetelná s ističmi, vnútorný vodovod s meraním studenej a teplej vody. Vnútorná kanalizácia napojená do zvislých zvodov z kuchyne, kúpeľne a WC, teplá voda z mestského centrálneho zdroja. Kuchyňa je vybavená novou kuchynskou linkou s novým nerezovým drezom, s pákovou miešacou batériou a novým sporákom na elektrinu. V kúpeľni nová sprcha a keramické umývadlo s výtokom teplej a studenej vody, nové pákové batérie, vo WC nová misa so splachovačom.

Znalcom vypočítaná podlahová plocha bytu je 57,31 m2 (vrátane pivnice o výmere 7,94 m2).

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Založne právo k bytu podľa zákona č.182/1993 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

Poznámka dražobníka: Pohľadávka zabezpečená týmto zákonným záložným právom bude z výťažku dražby uspokojovaná.

Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia týmito záložnými právami:

Pod V-54/13 zo dňa 23.1.2013 zriaďuje sa záložné právo na nehnut. v časti A-LV, bytový dom s.č.713 na parc.č. 1230 a parc.č. 1230- zast. plochy a nádvoria, byt č.10, 3.poschodie, vchod č.4, so spoluvlastníckym podielom 57/1389 na spoločných častiach a zariadeniach domu, na vlastníka Kövérová Ingrid nar. 26.4.1971 v podiele 1/1, ktoré zabezpečuje pohľadávku ČSOB stavebnej sporiteľni, a.s., Radlinského 10, Bratislava, IČO: 35799200, zmluva č. 27573714/722621204-N1 - č.z.41/13
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 24.700 ,- EUR
K. Najnižšie podanie Bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Nikola Lubyová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo 0
c) Názov obce xxxxx d) PSČ 00000
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 00000000
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 37/2017 , ktorý vypracoval znalec Ing. Štefan Gubančík, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 910972.
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 17.09.2017
Suma ohodnotenia: 28.900,- EUR (slovom dvadsaťosemtisícdeväťsto eur)