Dražba nehnuteľností v obci Motešice v katastrálnom území Horné Motešice

Katastrálne územie:
Horné Motešice
Obec:
Motešice

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 25000 30.07.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 121b-2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, salónik Galéria na 1. poschodí
D. Dátum konania dražby 30. 07. 2018
E. Čas konania dražby 9:30 hod.
F. Kolo dražby druhá opakovaná draž
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

35

Trenčín

Horné Motešice

Trenčín

Motešice

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

303

Zastavané plochy a nádvoria

609

439/2

Orná pôda

692

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

170

303

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom je postavený v tichej časti obce Motešice v miestnej časti Horné Motešicena na ulici Kráčinská.

Technický popis domu je prevzatý z predloženého znaleckého posudku č. 161/2014

Rodinný dom je jednopodlažný, bez podpivničenia a bez obytného podkrovia. Povalový priestor je prístupný dreveným schodiskom bez podstupníc, ktoré je umiestnené v hospodárskej časti domu. Samotná stavba rodinného domu je prístupná z prednej strany. Pred domom je  predzáhradka a vedľa domu je umiestnená jeho hospodárska časť: Hospodárska časť domu pozostáva z dvoch častí , ktoré sú oceňované ako drobné stavby č.2 a č.3. Cez prístupovú komunikáciu vedenú po parcele p.č 351 je umiestnená drevená konštrukcia hospodárskej stavby oceňovaná ako drobná stavba č.1. Vedľa tejto hospodárskej stavby sú postavené drevené konštrukcie slúžiace na chov domácich zvierat, sú nevyužívané a nie sú predmetom ocenenia.

V roku 1985 bola k pôvodnej stavbe domu pristavaná časť domu, ktorá dispozične pozostáva z vnútornej chodby, predsiene a kúpeľne. 

Pôvodná časť domu dispozične pozostáva z izby č.1, kuchyne, izby č.2 a izby č.3.

Stavba domu je v zmysle predloženého ZP č. 161/2014 založená na betónových základoch v kombinácii s kameňom bez vodorovnej izolácie. Obvodové murivo pôvodnej stavby domu je tvorené tehlovým murivom z nepálenej tehly o hrúbke muriva 0,55m. Nosné murivo prístavby, z roku 1985, je tvorené klasickým tehlovým murivom z plnej pálenej tehly o hrúbke muriva do 0,30m. Deliace konštrukcie a vnútorné nosné múry z tehlového muriva.

Stropná konštrukcia nad I.NP je tvorená dreveným trámovým stropom s rovným podhľadom. Zastrešenie domu je krovom s krytinou škridlovou. V časti domu s prístavbou je časť strešnej krytiny po výmene zrealizovanej v súvislosti s realizáciou prístavby v roku 1985. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Oplechovanie okenných parapetov pozinkovaným plechom.

Výplne okenných otvorov v pôvodnej časti domu tvorené drevenými oknami s doskovým ostením, okno v bočnej strane domu s vonkajšou roletou. Okná prístavby tvorené drevenými zdvojenými oknami.

Vonkajšia povrchová úprava zadnej steny domu je tvorená škrabanou hrubou omietkou. Povrchová úprava zostávajúcich stien domu tvorené hladkou omietkou. Vnútorná povrchová úprava stien je tvorená hladkými omietkami.

Vykurovanie domu je plynové, lokálne, kachľovými vykurovacími telesami typu Gamaty. Tie sú umiestnené v izbe č.1, v kuchyni, izbe č.2, izbe č.3 a v kúpeľni. Ohrev TUV je riešený plynovým zaveseným zásobníkovým ohrievačom a malým elektrickým ohrievačom umiestneným na kuchynskej batérii kuchynskej linky umiestnenej na vnútornej chodbe.

Stavba domu je napojená na inžinierske siete v rozsahu elektrickej, plynovej a vodovodnej prípojky. Verejný rozvod kanalizácie v obci nezrealizovaný.

Kanalizácia domu je zvedená do betónovej žumpy s oceľovým poklopom o objeme 10m3. Táto je umiestnená pred stavbou domu, jeho čelnej steny. 

Vodovodná prípojka je vedená od bočného oplotenia od hospodárskych stavieb č.2 a č.3. Verejný rozvod je vedený v telese prístupovej komunikácie vedenej po pozemku p.č. 351. Na vodovodnej prípojke je umiestnená betónová vodomerná šachta s oceľovým poklopom.

Plynová prípojka je vedená po zadnej strane hospodárskej stavby č.2 a zadnej strane stavby domu. Predmetom ocenenia je len časť vedená po stene hospodárskej stavby. Vedenie po zadnej strane domu je súčasťou ohodnotenia vnútorných plynových rozvodov. Skrinka s plynomerom umiestnená v obvodovom múre hospodárskej stavby č.2, ktorý zároveň tvorí oplotenie od komunikácie vednej po pozemku p.č. 351.

Elektrická prípojka je vedená zemou od hospodárskej stavby č.1, ktorá je umiestnená cez komunikáciu vedenú po pozemku p.č. 351. V hospodárskej stavbe je umiestnená rozvodná skriňa na poistkové automaty. Hromozvod nie je zrealizovaný.

I.NP - prízemie domu

Podlažie je prístupné vstupom z čelnej strany domu. Pôvodná časť domu dispozične je tvorená izbou č.1, kuchyňou, izbou č.2 a č.3. Prístavba domu je dispozične tvorená vnútornou chodbou, predsieňou a kúpeľňou s wc.

V kuchyni je umiestnený plynový sporák s elektrickou trúbou, plynové vykurovacie kachle typu Gamaty, podlaha je z PVC. 

Podlahy v izbách sú tvorené cementovým poterom, v izbe č.1 s povrchom z PVC.

V kúpeľni je umiestnená klasická vaňa, keramické umývadlo, WC s hornou nádržkou, plynové kachle typu Gamaty  a zásobníkový plynový ohrievač TUV. Vodovodná batéria nad umývadlom klasická na studenú vodu, nad vaňou je páková batéria so sprchou. Časť steny obložená keramickým obkladom na výšku 1,70m vrátane obkladu vane, podlaha keramická dlažba.

Podlaha v predsieni je z keramickej dlažby, na chodbe je PVC. Súčasťou chodby je kuchynská linka o dĺžke 1,80, ktorá pôvodne bola využívaná ako letná kuchyňa.  Jej súčasťou je smaltovaný kuchynský drez s klasickou batériou, časť steny za linkou upravená keramickým obkladom. Podhľad chodby upravený obkladom na báze kazetového podhľadu.

Hospodárska stavba č.2

Nosná konštrukcia hospodárskej stavby  je tvorená kombináciou tehlového muriva, ktoré tvorí zadnú a bočnú stenu od komunikácie, predná stena je tvorená drevenou konštrukciou s  jednostranne obitými doskami. Plná bočná stena zároveň plní funkciu oplotenia od prístupovej komunikácie. Dispozične je tvorená jedným priestorom. Dvere drevené zvlakové, okno drevené jednoduché. Zastrešenie je tvorené drevenou konštrukciou sedlovej  strechy. Krytina je z cementových drážkoviek. Podlaha tvorená dusanou hlinou. Objekt je bez inštalačného vybavenia, je využívaný ako sklad.  

Drobná stavba č.3

Oceňovaná drobná stavba je tvorená nosnou konštrukcia drevenou stĺpovou s bočnou plnou stenou v smere od komunikácie. Plná bočná stena zároveň plní funkciu oplotenia od prístupovej komunikácie. Zastrešenie je tvorené drevenou konštrukciou pultovej  strechy. Krytina z cementových drážkoviek. Podlaha - dusaná hlina

Hospodárska stavba č.1

Oceňovaná hospodárska stavba je postavená na pozemku KN p.č. 439/2.  Je prístupná z miestnej prístupovej komunikácie vedenej po pozemku  p.č. 351. V zmysle predloženého ZP ( znaleckého posudku) bola stavba postavená v roku 1950. Nosná konštrukcia je tvorená stĺpmi, obvodový plášť je z  jednostranne obitými doskami. Zastrešenie je tvorené drevenou konštrukciou pultovej strechy. Samotná krytina tvorená kombináciou cementovej krytiny a pozinkovaného vlnitého plechu. Podlaha betónová mazanina. Vstupné dvere drevené zvlakové. Elektroinštalácia svetelná aj motorická

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom je postavený v tichej časti obce Motešice v miestnej časti Horné Motešicena na ulici Kráčinská.

Technický popis domu je prevzatý z predloženého znaleckého posudku č. 161/2014

Rodinný dom je jednopodlažný, bez podpivničenia a bez obytného podkrovia. Povalový priestor je prístupný dreveným schodiskom bez podstupníc, ktoré je umiestnené v hospodárskej časti domu. Samotná stavba rodinného domu je prístupná z prednej strany. Pred domom je  predzáhradka a vedľa domu je umiestnená jeho hospodárska časť: Hospodárska časť domu pozostáva z dvoch častí , ktoré sú oceňované ako drobné stavby č.2 a č.3. Cez prístupovú komunikáciu vedenú po parcele p.č 351 je umiestnená drevená konštrukcia hospodárskej stavby oceňovaná ako drobná stavba č.1. Vedľa tejto hospodárskej stavby sú postavené drevené konštrukcie slúžiace na chov domácich zvierat, sú nevyužívané a nie sú predmetom ocenenia.

V roku 1985 bola k pôvodnej stavbe domu pristavaná časť domu, ktorá dispozične pozostáva z vnútornej chodby, predsiene a kúpeľne. 

Pôvodná časť domu dispozične pozostáva z izby č.1, kuchyne, izby č.2 a izby č.3.

Stavba domu je v zmysle predloženého ZP č. 161/2014 založená na betónových základoch v kombinácii s kameňom bez vodorovnej izolácie. Obvodové murivo pôvodnej stavby domu je tvorené tehlovým murivom z nepálenej tehly o hrúbke muriva 0,55m. Nosné murivo prístavby, z roku 1985, je tvorené klasickým tehlovým murivom z plnej pálenej tehly o hrúbke muriva do 0,30m. Deliace konštrukcie a vnútorné nosné múry z tehlového muriva.

Stropná konštrukcia nad I.NP je tvorená dreveným trámovým stropom s rovným podhľadom. Zastrešenie domu je krovom s krytinou škridlovou. V časti domu s prístavbou je časť strešnej krytiny po výmene zrealizovanej v súvislosti s realizáciou prístavby v roku 1985. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Oplechovanie okenných parapetov pozinkovaným plechom.

Výplne okenných otvorov v pôvodnej časti domu tvorené drevenými oknami s doskovým ostením, okno v bočnej strane domu s vonkajšou roletou. Okná prístavby tvorené drevenými zdvojenými oknami.

Vonkajšia povrchová úprava zadnej steny domu je tvorená škrabanou hrubou omietkou. Povrchová úprava zostávajúcich stien domu tvorené hladkou omietkou. Vnútorná povrchová úprava stien je tvorená hladkými omietkami.

Vykurovanie domu je plynové, lokálne, kachľovými vykurovacími telesami typu Gamaty. Tie sú umiestnené v izbe č.1, v kuchyni, izbe č.2, izbe č.3 a v kúpeľni. Ohrev TUV je riešený plynovým zaveseným zásobníkovým ohrievačom a malým elektrickým ohrievačom umiestneným na kuchynskej batérii kuchynskej linky umiestnenej na vnútornej chodbe.

Stavba domu je napojená na inžinierske siete v rozsahu elektrickej, plynovej a vodovodnej prípojky. Verejný rozvod kanalizácie v obci nezrealizovaný.

Kanalizácia domu je zvedená do betónovej žumpy s oceľovým poklopom o objeme 10m3. Táto je umiestnená pred stavbou domu, jeho čelnej steny. 

Vodovodná prípojka je vedená od bočného oplotenia od hospodárskych stavieb č.2 a č.3. Verejný rozvod je vedený v telese prístupovej komunikácie vedenej po pozemku p.č. 351. Na vodovodnej prípojke je umiestnená betónová vodomerná šachta s oceľovým poklopom.

Plynová prípojka je vedená po zadnej strane hospodárskej stavby č.2 a zadnej strane stavby domu. Predmetom ocenenia je len časť vedená po stene hospodárskej stavby. Vedenie po zadnej strane domu je súčasťou ohodnotenia vnútorných plynových rozvodov. Skrinka s plynomerom umiestnená v obvodovom múre hospodárskej stavby č.2, ktorý zároveň tvorí oplotenie od komunikácie vednej po pozemku p.č. 351.

Elektrická prípojka je vedená zemou od hospodárskej stavby č.1, ktorá je umiestnená cez komunikáciu vedenú po pozemku p.č. 351. V hospodárskej stavbe je umiestnená rozvodná skriňa na poistkové automaty. Hromozvod nie je zrealizovaný.

I.NP - prízemie domu

Podlažie je prístupné vstupom z čelnej strany domu. Pôvodná časť domu dispozične je tvorená izbou č.1, kuchyňou, izbou č.2 a č.3. Prístavba domu je dispozične tvorená vnútornou chodbou, predsieňou a kúpeľňou s wc.

V kuchyni je umiestnený plynový sporák s elektrickou trúbou, plynové vykurovacie kachle typu Gamaty, podlaha je z PVC. 

Podlahy v izbách sú tvorené cementovým poterom, v izbe č.1 s povrchom z PVC.

V kúpeľni je umiestnená klasická vaňa, keramické umývadlo, WC s hornou nádržkou, plynové kachle typu Gamaty  a zásobníkový plynový ohrievač TUV. Vodovodná batéria nad umývadlom klasická na studenú vodu, nad vaňou je páková batéria so sprchou. Časť steny obložená keramickým obkladom na výšku 1,70m vrátane obkladu vane, podlaha keramická dlažba.

Podlaha v predsieni je z keramickej dlažby, na chodbe je PVC. Súčasťou chodby je kuchynská linka o dĺžke 1,80, ktorá pôvodne bola využívaná ako letná kuchyňa.  Jej súčasťou je smaltovaný kuchynský drez s klasickou batériou, časť steny za linkou upravená keramickým obkladom. Podhľad chodby upravený obkladom na báze kazetového podhľadu.

Hospodárska stavba č.2

Nosná konštrukcia hospodárskej stavby  je tvorená kombináciou tehlového muriva, ktoré tvorí zadnú a bočnú stenu od komunikácie, predná stena je tvorená drevenou konštrukciou s  jednostranne obitými doskami. Plná bočná stena zároveň plní funkciu oplotenia od prístupovej komunikácie. Dispozične je tvorená jedným priestorom. Dvere drevené zvlakové, okno drevené jednoduché. Zastrešenie je tvorené drevenou konštrukciou sedlovej  strechy. Krytina je z cementových drážkoviek. Podlaha tvorená dusanou hlinou. Objekt je bez inštalačného vybavenia, je využívaný ako sklad.  

Drobná stavba č.3

Oceňovaná drobná stavba je tvorená nosnou konštrukcia drevenou stĺpovou s bočnou plnou stenou v smere od komunikácie. Plná bočná stena zároveň plní funkciu oplotenia od prístupovej komunikácie. Zastrešenie je tvorené drevenou konštrukciou pultovej  strechy. Krytina z cementových drážkoviek. Podlaha - dusaná hlina

Hospodárska stavba č.1

Oceňovaná hospodárska stavba je postavená na pozemku KN p.č. 439/2.  Je prístupná z miestnej prístupovej komunikácie vedenej po pozemku  p.č. 351. V zmysle predloženého ZP ( znaleckého posudku) bola stavba postavená v roku 1950. Nosná konštrukcia je tvorená stĺpmi, obvodový plášť je z  jednostranne obitými doskami. Zastrešenie je tvorené drevenou konštrukciou pultovej strechy. Samotná krytina tvorená kombináciou cementovej krytiny a pozinkovaného vlnitého plechu. Podlaha betónová mazanina. Vstupné dvere drevené zvlakové. Elektroinštalácia svetelná aj motorická

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- V 284/15 - Záložné právo na rodinný dom súp. číslo 170 na parc.č. 303 a na pozemky C KN parc.č. 303, 439/2 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653 na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 22.1.2015, v.z. 14/15, 15/15


Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 230/2017
Meno znalca: Ing. Lenka Ďurechová
Dátum vyhotovenia: 06.11.2017
Všeobecná cena odhadu: 40 600,00 €

K. Najnižšie podanie 25000
L. Minimálne prihodenie 400
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5000
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 13.07.2018 14:00 Obhliadka 2: 24.07.2018 14:00
Miesto obhliadky Horné Motešice 170, 913 26 Horné Motešice
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911620317.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Peter
c) priezvisko Opatovský
d) sídlo M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava