Dražba nehnuteľností v obci Mužla v katastrálnom území Mužla

Katastrálne územie:
Mužla
Obec:
Mužla

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie N/A 21.06.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sterhader Trade s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Palackého 92/12 / 0, 91101 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36351377
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 01701 Považská Bystrica
Kotakt na správcu : mzitnikova.skp@gmail.com, 0917 279 516, 042/426 1744-5
Spisová značka správcovského spisu : 22K/12/2017 S1394
Spisová značka súdneho spisu : 22K/12/2017
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

Navrhovateľ dražby:

JUDr. Miroslava  Žitníková, správca úpadcu Sterhader Trade s.r.o. so sídlom Palackého 92/12,           911 01 Trenčín, IČO 36 351 377, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica

Miesto konania dražby:

Kancelária správcu JUDr. Miroslava Žitníková  so sídlom Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica

Dátum a čas konania dražby:

21.06.2018 (štvrtok)  o 11:00 hod

Kolo dražby:

prvé

Predmet dražby:

Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na liste vlastníctva LV č. 3189, nachádzajúce sa v okrese Nové Zámky, obec Mužla, katastrálne územie Mužla, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1,

  • BYTOVKA, súpisné číslo 751, na pozemku parcelné č. KN „C“ 12952/8
  • Sklad, súpisné číslo 961, na pozemku parcelné č. KN „C“ 13140/12
  • pozemok – parcelné číslo KN „C“ 13140/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere          254 m2
  • pozemok – parcelné číslo KN „C“ 13140/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere           878 m2.

Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 90/2018  dňa 11. mája 2018.

Výsledok dražby:

Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 1. kolo dražby konanej dňa 21. júna 2018 o 11:00 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.

Stav dražby:

neúspešná, predmet dražby nebol vydražený.

Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby notárskou zápisnicou:

JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská  Bystrica.

V Považskej Bystrici dňa 21. júna 2018

JUDr. Miroslava   Žitníková, správca úpadcu