Dražba nehnuteľností v obci Nacina Ves v katastrálnom území Nacina Ves

Katastrálne územie:
Nacina Ves
Obec:
Nacina Ves

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 6.376,- EUR 03.08.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 226/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko HMG Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty SEXTETO, s.r.o., Strojárenska 2740, 069 01 Snina, IČO: 36 462 012
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Červeňova
b) Orientačné/súpisné číslo 14
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81103
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 46333908
C. Miesto konania dražby Hotel Družba, ul. J. Hollého 698/1, 071 01 Michalovce, miestnosť "Salónik Zadný"
D. Dátum konania dražby 03. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby Prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 2190, katastrálne územie Naciná Ves, Okresný úrad Michalovce – katastrálny odbor, obec Naciná Ves, okres Michalovce a to:

 

Predme dražby „A“:

Pozemky parcely reg. „C“:

parcelné číslo 1082/1, výmera: 359 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo 1082/4, výmera: 488 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo 1113/1, výmera: 282 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo 1113/7, výmera: 90 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo 1113/8, výmera: 50 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo 1113/9, výmera: 67 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 1082/1 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1646

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 1082/4 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1646

 

Predmet dražby „B“:

Pozemky parcely reg. „C“:

parcelné číslo 1406/5, výmera: 728 m2, druh pozemku: orná pôda

parcelné číslo 1406/6, výmera: 2009 m2, druh pozemku: orná pôda

 

Spoluvlastnícky podiel: 1/1.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Zastavané plochy a nádvoria:

Pozemky, ktoré sú predmetom dražby sú situované mimo zastavaného územia obce v areáli bývalého Poľnohospodárskeho družstva a vo vzdialenosti cca 200m od súvislej zástavby obce. Pozemky sú zastavané výrobnou administratívnou budovou – výroba a balenie pekárenských polotovarov. Všetky pozemky sú rovinaté  a je ich možné napojiť na všetky inžinierske siete, ktoré sú v danej lokalite vybudované (verejný vodovod, elektrická sieť, zemný plyn). Pozemky nie je možné napojiť na kanalizáciu (obec ju nemá vybudovanú)

 

Umiestnenie a súčasné využitie jednotlivých pozemkov:

Parcela č. 1082/1 - pozemok zastavaný administratívnou budovou

Parcela č. 1082/4 - pozemok zastavaný administratívnou budovou

Parcela č. 1113/1 - spevnená asfaltová plocha

Parcela č. 1113/7 - spevnená plocha

Parcela č. 1113/8 - spevnená plocha medzi budovou pekárne a budovou PD

Parcela č. 1113/9 - prístupová komunikácia k parkovisku a vjazd do areálu pekárne

 

Orná pôda:

Parcely sú umiestnené mimo zastavaného územia obce. Nachádzajú sa na severovýchodnej časti obce medzi dedinou a areálom bývaleho poľnohospodárskeho družstva. K pozemkom je dobrý prístup. Parcely sú súčasťou poľnohospodárskej parcely, na kt. v roku 2017 bola pestovaná kukurica siata, následne zrejme na jeseň bol vykonaný zber úrody, avšak do obhliadky vykonanej znalcom, neboli ešte parcely poorané.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Nižšie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom, v zmysle ustanovenia § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku v dražbe zanikajú a vydražiteľ nadobudne predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z týchto záložných práv:
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 1406/11 z.d.7.3.2012, Ex.úrad Košice, Hlavná 115, súd.ex. JUDr. Mária Hlavňová, Z 738/12 - Čz 37/12

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1418/11 z.d.25.5.2012, Ex.úrad Humenné, 26.novembra 1, súd.ex. JUDr. Ľudovít Gajdoš, Z 1561/12 - Čz 78/12

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva,EX 702/12 z.d. 15.10.2012, Ex. úrad Košice, Hlavná 115, súdny ex.JUDr.Mária Hlavňová, Z-2999/12,č.z.-155/12

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva, Ex 53/2013 z.d.1.3.2013, Ex.úrad Humenné, 26.novembra 1, súd.ex. Mgr.Ján Harvan, Z 637/2013 - čz 43/2013

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 558/2013 z.d.28.3.2013, Ex.úrad Nitra, Moyzesova 5, súd.ex. Mgr. Stanislav Polák, Z 962/13 - Čz 66/13

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 2310/2013 z.d. 07.11.2013, Ex. úrad Košice, Mlynárska 16, súd. ex. JUDr. Ján Ondáš, Z 3184/2013, č.z. 234/13
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby “A“ bola zistená podľa znaleckého posudku č. 23/2018 , ktorý vypracoval znalec Ing. arch. Ján Kimák, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 911560.
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 20.03.2018
Suma ohodnotenia: 5.330,64 ,-EUR

Hodnota predmetu dražby “B“ bola zistená podľa znaleckého posudku č. 11/2018 , ktorý vypracoval znalec Ing. Bc. Tichomír Bučko, znalec v odbore Poľnohospodárstvo, odvetvie: odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, rastlinná produkcia (všeobecná aj špeciálna), živočíšna produkcia, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 910341.
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 02.03.2018
Suma ohodnotenia: 1.045 ,-EUR
K. Najnižšie podanie 6.376,- EUR
L. Minimálne prihodenie 500,- EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 1.000,- EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK 71 1111 0000 0066 1989 4009, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,. s variabilným symbolom 2262018
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
3. Banková záruka.
4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, 2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky, 4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka č. SK 71 1111 0000 0066 1989 4009, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., s variabilným symbolom 2262018 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby v prípade, že suma dosiahnutá vydražením presiahne 6.640,-EUR, v opačnom prípade hneď po ukončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. termín 13.07.2018 o 09:00 hod. 2. termín 27.07.2018 o 09:00 hod.
Miesto obhliadky Obhliadky sa uskutočnia na mieste kde sa predmet dražby nachádza.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 02/5949 0120, Po-Pi 8:00 - 16:00.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri.
Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Rastislav
c) priezvisko Demeter
d) sídlo Hlavná 787/87, 077 01 Kráľovský Chlmec