Dražba nehnuteľností v obci Nacina Ves v katastrálnom území Nacina Ves

Katastrálne územie:
Nacina Ves
Obec:
Nacina Ves

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 03.08.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 227/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel Družba, ul. J. Hollého 698/1, 071 01 Michalovce, miestnosť "Salónik Zadný"
D. Dátum konania dražby 03. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10:30 hod.
F. Kolo dražby Prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 2190, katastrálne územie Naciná Ves, Okresný úrad Michalovce – katastrálny odbor, obec Naciná Ves, okres Michalovce a to:

 

Pozemky parcely reg. „C“:

parcelné číslo 1113/20, výmera: 247 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo 1113/21, výmera: 11 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo 1113/22, výmera: 30 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo 1113/26, výmera: 148 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo 1113/27, výmera: 45 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo 1113/28, výmera: 172 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo 1113/30, výmera: 180 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo 1113/31, výmera: 285 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 1113/21, 1113/22, 1113/26, 1113/27, 1113/28, 1113/30, 1113/31 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2224

 

Spoluvlastnícky podiel: 1/1.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Zastavané plochy a nádvoria:

Pozemky, ktoré sú predmetom dražby sú situované mimo zastavaného územia obce v areáli bývalého Poľnohospodárskeho družstva a vo vzdialenosti cca 200m od súvislej zástavby obce. Pozemky sú zastavané výrobnou administratívnou budovou – výroba a balenie pekárenských polotovarov. Všetky pozemky sú rovinaté  a je ich možné napojiť na všetky inžinierske siete, ktoré sú v danej lokalite vybudované (verejný vodovod, elektrická sieť, zemný plyn). Pozemky nie je možné napojiť na kanalizáciu (obec ju nemá vybudovanú)

 

Umiestnenie a súčasné využitie jednotlivých pozemkov:

Parcela č. 1113/20 - voľná nezastavaná plocha

Parcela č. 1113/21 - pozemok zastavaný administratívnou budovou

Parcela č. 1113/22 - spevnená plocha

Parcela č. 1113/26 - pozemok zastavaný prístavbou administratívnej budovy

Parcela č. 1113/27 - pozemok zastavaný prístavbou administratívnej budovy

Parcela č. 1113/28 - pozemok zastavaný prístavbou administratívnej budovy

Parcela č. 1113/30 - pozemok zastavaný prístavbou pekárne

Parcela č. 1113/31 - pozemok zastavaný prístreškom pekárne

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Nižšie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom, v zmysle ustanovenia § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku v dražbe zanikajú a vydražiteľ nadobudne predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z týchto záložných práv:
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 1406/11 z.d.7.3.2012, Ex.úrad Košice, Hlavná 115, súd.ex. JUDr. Mária Hlavňová, Z 738/12 - Čz 37/12

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1418/11 z.d.25.5.2012, Ex.úrad Humenné, 26.novembra 1, súd.ex. JUDr. Ľudovít Gajdoš, Z 1561/12 - Čz 78/12

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva,EX 702/12 z.d. 15.10.2012, Ex. úrad Košice, Hlavná 115, súdny ex.JUDr.Mária Hlavňová, Z-2999/12,č.z.-155/12

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva, Ex 53/2013 z.d.1.3.2013, Ex.úrad Humenné, 26.novembra 1, súd.ex. Mgr.Ján Harvan, Z 637/2013 - čz 43/2013

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 558/2013 z.d.28.3.2013, Ex.úrad Nitra, Moyzesova 5, súd.ex. Mgr. Stanislav Polák, Z 962/13 - Čz 66/13

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 2310/2013 z.d. 07.11.2013, Ex. úrad Košice, Mlynárska 16, súd. ex. JUDr. Ján Ondáš, Z 3184/2013, č.z. 234/13
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,-€
K. Najnižšie podanie Nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Matús Bandurčin
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo 0
c) Názov obce xxxxx d) PSČ 00000
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 00000000
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 23/2018 , ktorý vypracoval znalec Ing. arch. Ján Kimák, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 911560.
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 20.03.2018
Suma ohodnotenia: 4.460,82 ,-EUR