Dražba nehnuteľností v obci Nesvady v katastrálnom území Nesvady

Katastrálne územie:
Nesvady
Obec:
Nesvady

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 1.470,00 07.11.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: Ex 714/2000
Typ dražobnej vyhlášky: Ex 714/2000
Poradie dražby: 1
Exekútor: Iveta Ailerová
Ulica: Mlynská 3
Obec: Levice
PSČ: 93401
Dátum konania dražby: 07.11.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Mlynská 3, 93401Levice
Vlastník: Katarína Lakatošová
Sídlo: Čaka 372
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 26.07.2018
Znalecká hodnota: 1.470,00
Reálna hodnota: 1.470,00
Výška zábezpeky: 735,00
Číslo bankového účtu: SK1675000000004008597217
Najnižšie podanie: 1.470,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK1675000000004008597217
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu a nájomné práva
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 10.10.2018
Čas obhliadky: 14:00
Miesto obhliadky veci: Aňala
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Komárno
     Obec : Nesvady
     Kataster : Nesvady
     Číslo listu vlastníctva: 4232
   Parcela
     Parcelné číslo: 16143/80
     Výmera:
     Druh: obytný dom Aňala
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 1753
     Pracelné číslo: 16143/80
     Druh stavby: bytový dom
     Popis stavby: bytový dom postavený na zemskom povrchu
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: