Dražba nehnuteľností v obci Nesvady v katastrálnom území Nesvady

Katastrálne územie:
Nesvady
Obec:
Nesvady

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie N/A 21.08.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikoleta Pálovicsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Palárikova 4, 94651 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1992
Obchodné meno správcu: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Farská 31, 94901 Nitra
Kotakt na správcu : 0918962100, mbizon@bizon.sk
Spisová značka správcovského spisu : 31K/58/2016 S1629
Spisová značka súdneho spisu : 31K/58/2016
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dražby

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, správca úpadcu – Nikoleta Pálovicsová, nar. 17.11.1992, bytom Palárikova 4, 946 51 Nesvady, ako dražobník podľa § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZKR“), za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZDD“), zverejňuje podľa § 24 ods. 9 ZDD nasledovné údaje:

A) Dátum vykonania dražby: 21.08.2018

A) Miesto vykonania dražby: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, 2. poschodie

A) Čas vykonania dražby: 13:30 hod. – 13:37 hod.

A) Opakovaná dražba: áno

B) Predmet dražby:

Predmetom dražby boli nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Nesvady, obec Nesvady, okres Komárno, zapísané na liste vlastníctva č. 1878 a to:

- rodinný dom so súpisným č. 1342, postavený na pozemku s parcelným č. 957,

- garáž so súpisným č. 2667, postavená na pozemku s parcelným č. 959/4,

- hospodárska budova so súpisným č. 2668, postavená na pozemku s parcelným č. 959/5,

- pozemok s parcelným č. 956 o výmere 281 m², druh pozemku: vinice, evidovaný na katastrálnej mape ako parcela registra “C“,

- pozemok s parcelným č. 957 o výmere 163 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, evidovaný na katastrálnej mape ako parcela registra “C“,

- pozemok s parcelným č. 959/1 o výmere 273 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, evidovaný na katastrálnej mape ako parcela registra “C“,

- pozemok s parcelným č. 959/4 o výmere 20 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, evidovaný na katastrálnej mape ako parcela registra “C“,

- pozemok s parcelným č. 959/5 o výmere 60 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, evidovaný na katastrálnej mape ako parcela registra “C“,

všetky v podiele 1/1 k celku.

Na pozemku s parcelným č. 957 na ulici Paláriková č. 4 sa nachádza rodinný dom ako hlavná stavba slúžiaca na bývanie. Situovaný je v širšom centre obce, na ulici sú rodinné domy, cca 450 m sú obytné budovy. Ďalej je tam základná škola, v samotnom centre obecný úrad a objekty občianskej vybavenosti. Prístup k nehnuteľnosti je z verejnej komunikácie vo vlastníctve Obce Nesvady. Pôvodný rodinný dom je z roku 1950, k rodinnému domu bola v roku 1975 prevedená prístavba. V rokoch 2016 – 2017 boli na rodinnom dome vykonané určité úpravy a to: boli vymenené okná na drevené EURO okná s vnútornými žalúziami, rozobrala sa stará kúpeľňa, no neurobila sa ešte nová, rodinný dom sa opatril novými klampiarskymi konštrukciami. Rodinný dom sa od odkúpenia terajšími vlastníkmi prakticky neužíval, lebo sa začala prestavba, ktorá sa nedokončila.

Vo dvore z ľavej strany od rodinného domu sa na parcele č. 959/4 nachádza vedľajšia stavba slúžiaca k hlavnej stavbe ako garáž pre osobné motorové vozidlo, ktorá bola daná do užívania v roku 1968. Za objektom garáže je hospodárska budova, ktorá sa využívala ako sklady a chlievy pre drobné domáce zvieratá.

Medzi príslušenstvo patrí oplotenie od priľahlej verejnej komunikácie, kopaná studňa, prípojka vody, prípojka kanalizácie, prípojka plynu, elektrická prípojka, spevnené betónové plochy, žumpa a vonkajšie schody.

Predmet dražby sa dražil „ako stojí a leží“.

Hodnota predmetu dražby bola zistená vo výške 58.300,00 € znaleckým posudkom č. 16/2018 zo dňa 29.01.2018 vypracovaným Ing. Zuzanou Kočkovičovou, znalcom zapísaným v zozname znalcov pod evidenčným č. 911623, odbor: Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností.

B) Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené:

- Záložné právo V-4920/15 z 11.1.2016 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, na zabezpečenie pohľadávky s prísl. na poz. parc. reg. C KN s parc. č. 956, 957, 959/1, 959/4, 959/5, rodinný dom s. č. 1342 na poz. reg. C KN s parc. č. 957, garáž s. č. 2667 na poz. reg. C KN s parc. č. 959/4, hospod.budova s. č. 2668 na poz. reg. C KN s parc. č. 959/5, úver č. 5081064737

Podľa § 93 ods. 2 ZKR speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem záložného práva zriadeného správcom po vyhlásení konkurzu na základe záväzného pokynu príslušného orgánu a okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu.

E) Dražobník: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod značkou S1629

E) Licitátor: Mgr. Michal Bizoň, LL.M.

Cena dosiahnutá vydražením: Nebolo urobené ani najnižšie podanie.

V Bratislave dňa 21.08.2018

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.