Dražba nehnuteľností v obci Nitra v katastrálnom území Chrenová

Katastrálne územie:
Chrenová
Obec:
Nitra

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 90.400,-€ 13.07.2018 Stiahnuť
MARENČÍK dražby, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD 09/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko MARENČÍK dražby, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Snežienkova 1726/494901 Nitra
a) Názov ulice/verejného priestranstva Snežienkova
b) Orientačné/súpisné číslo 1726/4
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 38932/N
IV. IČO/ dátum narodenia 48172022
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súpisné č. 856, Dlhá 44 v zastúpení správcom nehnuteľnosti, Službyt Nitra, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Janka Kráľa
b) Orientačné/súpisné číslo 122
c) Názov obce Nitra d) PSČ 949 01
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 31447929
C. Miesto konania dražby v salóniku reštaurácie ARTIN, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra
D. Dátum konania dražby 13. 07. 2018
E. Čas konania dražby 09:00 hod
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve dlžníka: Štefan Novosad, rod. Novosad, nar. 19.10.1987, trvale bytom Sídlisko Lúky 1231/90, 952 01 Vráble, Štátny občan SR, nachádzajúce sa v katastrálnom území Chrenová, evidované v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor na LV č. 1870 ako:

  • byt č. 8 na 3.p., vchod o. č. 44 nachádzajúci sa v časti bytového domu o. č. 44 so súp. č. 856 postaveného na parcele registra „C“ parc. č. 849 zastavané plochy a nádvoria o výmere 680 m2, na ul. Dlhá v Nitre
  • spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemkom bytového domu o. č. 44 so súp. č. 856 postaveného na parcele registra „C“ parc. č. 849 zastavané plochy a nádvoria o výmere 680 m2, o veľkosti 6798/228227
H. Opis predmetu dražby

Dom je postavený na Dlhej ulici / sídlisko Chrenová v Nitre. Dom má jedno podzemné podlažie (suterén) a  štyri nadzemné podlažia (prízemie a  3 poschodia). Podzemné podlažie (suterén) je prístupné z centrálneho schodiska, nachádzajú sa v ňom spoločné priestory (kočikáreň, sušiareň, mangľovňa), pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má 3 vchody. Vo vchodoch sú na prízemí 2 bytové jednotky a na ostatných podlažiach sú umiestnené 3 bytové jednotky. Bytový dom je zateplený.

Spoločné zariadenia:

Rozvod plynu, elektroinštalácia, centrálny rozvod vody, kanalizačné zvody (splaškové a dažďové), vykurovanie, slaboprúdové rozvody, bleskozvod, výťahy.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Byt č. 8 na 2 poschodí (3 nadzemné podlažie):

Byt sa nachádza v stredovej sekcii bytového domu na 2 poschodí. Byt pozostáva z dvoch izieb, kuchyne, chodby, komory, kúpeľne a WC. Byt bol pred 4 rokmi kompletne zrekonštruovaný.

Vybavenie bytu

Podlahy - laminátové podlahy v obytných izbách a dlažba v kúpeľni, WC, chodbe a kuchyni

Okná - plastové vymenené

Vnútorné dvere - dyhované,  vchodové dvere - drevené,

Vykurovanie bytu - ústredné teplovodné, vykurovacie telesá  - radiátory oceľové panelové,

Rozvody elektriny, istenie umiestnené v chodbe,

Rozvody vody pre teplú aj studenú vodu, vodovodné batérie - pákové ,

Vnútorné povrchy - vápenno cementové omietky,

Vybavenie kúpeľne- sprchový kút a umývadlo/ záchod - keramický záchod ,

Vybavenie kuchyne - plynová varná doska, kompozitový drez, kuchynská linka,

Bytové jadro - nové murované

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
v časti B LV č. 1870 v Poznámkach zapísané:
- Začatie výkonu záložného práva veriteľa Vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome s.č.856, Dlhá 44, Nitra, v zastúpení správcom Službyt Nitra, s.r.o. Nitra (IČO: 31 447 929) formou predaja nehnut. na dražbe - byt č.8/III., č.o.44 v 1/1 a spoluvlast.podiel 6798/228227 na spol.častiach, zariad.domu a pozemku, podľa P 328/18 - 744/18
v časti C LV č. 1870 v Ťarchách sú zapísané:
- Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome-473/02
Iné údaje:
Bez zápisu
Poznámka:
Bez zápisu
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok č. 77/2018 vypracoval dňa 09.05.2018 znalec Ing. Martin Hrnčiar, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor: Stavebníctvo a odvetvia: Odhad hodnoty nehnuteľnosti a pozemné stavby, evidenčné číslo znalca: 915 232. Všeobecná hodnota určená znaleckým posudkom je 90.400,-€
K. Najnižšie podanie 90.400,-€
L. Minimálne prihodenie 500,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5.000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky a. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka
b. zložením v hotovosti na účet dražobníka
c. zložením v hotovosti do pokladne dražobníka
d. bankovou zárukou
e. formou notárskej úschovy
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky a. originál výpisu z bankového účtu – dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky b. originál potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti c. príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom d. originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky e. originál listiny preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Najneskôr do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky a. bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby b. výdavkovým pokladničným dokladom vystaveným dražobníkom c. vrátením listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle § 26 ods. 3, 4 a 5 Z. č. 527/2002 Z.z., dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby, a ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak. Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka na bankový účet vedený vo VÚB, a.s. č.ú.: SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, vo VS uvedie číslo dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. obhliadka: 26.06.2018 o 09:00 hod 2. obhliadka: 27.06.2018 o 09:00 hod
Miesto obhliadky Obhliadka sa uskutoční v mieste predmetu dražby po predchádzajúcom ohlásení, a to na t. č.: 0948 663 906
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky v čase od 08:00 – 16:00 hod.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení celej ceny dosiahnutej vydražením ku dňu udelenia príklepu.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo k predmetu dražby prechádza odovzdaním predmetu dražby po zaplatení celej ceny dosiahnutej vydražením na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.
Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice o priebehu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr. PhDr.
b) meno Zuzana
c) priezvisko Korvínová
d) sídlo K dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín