Dražba nehnuteľností v obci Nitra v katastrálnom území Nitra

Katastrálne územie:
Nitra
Obec:
Nitra

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 34.200,00 26.07.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 535/2016
Typ dražobnej vyhlášky: EX 535/2016
Poradie dražby: 1
Exekútor: Miroslav Šupa
Ulica: Kmeťkova 30
Obec: Nitra
PSČ: 94901
Dátum konania dražby: 26.07.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Kmeťkova 30, 94901Nitra
Vlastník: Vyletelka František
Sídlo: Braneckého 1517/29, Nitra
Podiel: 1/2
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 18.06.2018
Znalecká hodnota: 34.200,00
Reálna hodnota: 0,00
Výška zábezpeky: 17.100,00
Číslo bankového účtu: SK4211110000006826250003
Najnižšie podanie: 34.200,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK4211110000006826250003
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: nie sú známe
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie: žiadne
Dátum obhliadky: 19.07.2018
Čas obhliadky: 14:00
Miesto obhliadky veci: v mieste nehnuteľnosti
Ďalšie informácie : predmetom dražby sú spoluvlastnícke podiely k nehnuteľnostiam: byt č.3 vo vchode o.č.29C,1 p. a parciel evidovaných na LV 6377
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Nitra
     Obec : Nitra
     Kataster : Nitra
     Číslo listu vlastníctva: 6090 a 6377
   Parcela
     Parcelné číslo: 7747
     Výmera: 221
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 7748
     Výmera: 176
     Druh: záhrady
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 2792
     Pracelné číslo: 7747
     Druh stavby:
     Popis stavby: bytový dom
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: