Dražba nehnuteľností v obci Nitra v katastrálnom území Chrenová

Katastrálne územie:
Chrenová
Obec:
Nitra

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 13.07.2018 Stiahnuť
MARENČÍK dražby, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD 9/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko MARENČÍK dražby, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Snežienkova 1726/494901 Nitra
a) Názov ulice/verejného priestranstva Snežienkova
b) Orientačné/súpisné číslo 1726/4
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 38932/N
IV. IČO/ dátum narodenia 48172022
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súpisné č. 856, Dlhá 44 Nitra , v zast. Službyt Nitra, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Janka Kráľa
b) Orientačné/súpisné číslo 122
c) Názov obce Nitra d) PSČ 949 01
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 31447929
C. Miesto konania dražby v salóniku reštaurácie ARTIN, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra
D. Dátum konania dražby 13. 07. 2018
E. Čas konania dražby 09:00 hod
F. Kolo dražby Prvá dražba
G. Predmet dražby

nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve dlžníka: Štefan Novosad, rod. Novosad, nar. 19.10.1987, trvale bytom Sídlisko Lúky 1231/90, 952 01 Vráble, Štátny občan SR, nachádzajúce sa v katastrálnom území Chrenová, evidované v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor na LV č. 1870 ako:

  • byt č. 8 na 3.p., vchod o. č. 44 nachádzajúci sa v časti bytového domu o. č. 44 so súp. č. 856 postaveného na parcele registra „C“ parc. č. 849 zastavané plochy a nádvoria o výmere 680 m2, na ul. Dlhá v Nitre
  • spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemkom bytového domu o. č. 44 so súp. č. 856 postaveného na parcele registra „C“ parc. č. 849 zastavané plochy a nádvoria o výmere 680 m2, o veľkosti 6798/228227
Dôvody upustenia od dražby:

Podľa ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zák. číslo 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je dražobník povinný upustiť od dražby najneskôr do jej začatia, ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ a dlžník alebo vlastník predmetu dražby pred dražbou zloží dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať; dražobník je oprávnený prijať plnenie popri veriteľovi. 

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.