Dražba nehnuteľností v obci Nitra v katastrálnom území Nitra

Katastrálne územie:
Nitra
Obec:
Nitra

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 10 000,00 EUR 26.07.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Šimanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Čeľadice 371, 951 03 Čeľadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1974
Obchodné meno správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Radlinského 50, 92101 Piešťany, sídlo kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra
Kotakt na správcu : 033/7628745, bfb@akfiala.sk
Spisová značka správcovského spisu : 32OdK/57/2017 S1220
Spisová značka súdneho spisu : 32OdK/57/2017
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

V konkurznej veci úpadcu, Peter Šimanský, nar. 17. 9. 1974, 951 03 Čeľadice 371, v súlade s pokynom zástupcu veriteľov, EOS KSI Slovensko, s.r.o.,, IČO: 35 724 803, Pajštúnska 5, Bratislava, zo dňa 7. 6. 2018 organizujeme dražbu majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu.

Dražobník a navrhovateľ dražby: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, zapísaná v Obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sr, vložka č. 10064/T, zapísaná v zozname správcov MS SR pod č. S1220, Radlinského 50, 921 01 Piešťany, sídlo kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, konajúca prostredníctvom spoločníka, JUDr. Andreja Fialu,

správca úpadcu: Peter Šimanský, nar. 17. 9. 1974, 951 03 Čeľadice 371.

Miesto konania dražby: Notársky úrad Nitra, JUDr. Miriam Danczi, Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra.

Dátum a čas otvorenia dražby: 26. 7. 2018, 15:00 hod.

Opakovanie dražby: nie (prvá dražba).

Označenie predmetov dražby: Súbor majetku:

štát

obec

k. ú.

LV

parc. č.

regis.

druh pozemku

výmera v m2

podiel

SR

Nitra

Nitra

2491

4604

C

zastavané plochy a nádvoria

24

1/6

 

štát

obec

k. ú.

LV

ulica

súp. č.

popis stavby

na parc. č.

podiel

SR

Nitra

Nitra

2491

Rázusova

2547

garáž

4604

1/6

 

štát

obec

k. ú.

LV

ulica

súp. č.

orient. č.

popis bytu

č. bytu

p.

na parc. č.

podiel na spoločných častiach

podiel

SR

Nitra

Nitra

5802

Rázusova

798

6

trojizbový

4

2

4601, 4602

73/1296

1/6

Opis predmetov dražby a ich stavu: Nehnuteľnosti sa nachádzajú v intraviláne mesta Nitra, katastrálne územie Nitra. Prístup je možný  z Rázusovej ulice. Pri garáži, spolu s parcelou súp. č. 4604, ide o poslednú, tretiu, garáž v spoločnej zástavbe troch garáží. Garáž je murovaná s plechovou dvojkrídlovou bránou. Garáž je v pôvodnom stave. Okolie tvoria porasty. Garáž sa nachádza za obytným domom súp. č. 798 smerom od Rázusovej ulice.

Panelová bytový dom je samostatne stojaci, postavený na mierne svahovitom teréne, s orientáciou východ – západ. Bytový dom je štvorpodlažný a má dva vchody. Bytový dom má vymenené stupačky, inak je v pôvodnom stave. Bytový dom je napojený na verejný rozvod vody, kanalizáciu, plynu a slaboprúd. Prístup je z čiastočne spevnenej komunikácie, vedúcej od Rázusovej ulice. Dom sa začal užívať cca. v roku 1970.

Trojizbový byt sa nachádza na 2 podlaží (1. poschodí) bytového domu, vo vzdialenejšom vchode smerom od Rázusovej ulice, orientačné č. 6. Má vymenené plastové okná, inak je v pôvodnom stave. Tvoria ho tri samostatné izby, malá chodbička, kuchyňka, umakartové jadro, v ktorom sa nachádzajú samostatná kúpeľňa a samostatné WC. Z bytu je prístup na malý balkón.

Označenie práv a záväzkov na predmetoch dražby:

LV č. 5802: Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome - 859/02.

Exekučný príkaz EX 2702/2012 - 22,24 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnut. byt č. 4/II., č. o. 6, v podiele 1/6 - Šimanský Peter (17. 9. 1974) a spoluvlast. podiel 73/1296 na spol. častiach a zariad. domu (EÚ Galanta - JUDr. Jozef Kapronczai) v prospech oprávneného, CETELEM SLOVENSKO, a.s. Bratislava (IČO: 35 787 783) podľa Z 2975/13 - 1798/13.

LV č. 2491: Exekučný príkaz EX 2702/2012 - 22,24 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnut. registra 'C' parc. č. 4604 spolu s garážou s. č. 2547 na podiel 1/6 - Šimanský Peter (17. 9. 1974) (EÚ Galanta - JUDr. Jozef Kapronczai) v prospech oprávneného, CETELEM SLOVENSKO, a.s. Bratislava (IČO: 35 787 783) podľa Z 2975/13 - 1798/13.

Najnižšie podanie: 10 000,00 EUR

Minimálne prihodenie: 200,00 EUR

Dražobná zábezpeka: 1 000,00 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v tomto oznámení o dražbe dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky je SK36 7500 0000 0040 1668 3262. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.

Doklad o zložení dražobnej zábezpeky: Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu č. SK36 7500 0000 0040 1668 3262, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet č. SK36 7500 0000 0040 1668 3262 v hotovosti, príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.

Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t. j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti alebo na účet správcu č. SK36 7500 0000 0040 1668 3262. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.

Dátumy a čas obhliadky predmetov dražby: Obhliadku je možné vykonať dňa 19. 7. 2018 o 15:00 hod. alebo dňa 20. 7. 2018 o 15:00 hod. Telefonický kontakt pre dohodnutie obhliadky: 0948 966 771.

Podmienky odovzdania predmetov dražby vydražiteľovi: Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, je dražobník povinný podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.

Ak ide o predmet dražby podľa § 20 ods. 13, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.

Ak ide o prechod práv voči tretím osobám, je dražobník povinný podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe oznámiť tento prechod tretím osobám bez zbytočného odkladu.

Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.

Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby: Podľa § 30 zákona č. 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov práva osôb vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva dražbou. Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu.

Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára: JUDr. Miriam Danczi, Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra.

Poučenie: V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu (§ 3 zákona č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.

Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa § 21 odseku 2 zákona č. 527/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

Nitra 25. 6. 2018

Dražobník a navrhovateľ dražby: JUDr. Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.