Dražba nehnuteľností v obci Nitra v katastrálnom území Nitra

Katastrálne územie:
Nitra
Obec:
Nitra

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 10 000,00 EUR 26.07.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Šimanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Čeľadice 371, 951 03 Čeľadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1974
Obchodné meno správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Radlinského 50, 92101 Piešťany, sídlo kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra
Kotakt na správcu : 033/7628745, bfb@akfiala.sk
Spisová značka správcovského spisu : 32OdK/57/2017 S1220
Spisová značka súdneho spisu : 32OdK/57/2017
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DRAŽBY

Miesto konania dražby: Notársky úrad Nitra, JUDr. Miriam Danczi, Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra.

Dátum a čas otvorenia dražby: 26. 7. 2018, 15:00 hod.

Opakovanie dražby: nie (prvá dražba).

Vlastník predmetov dražby: Peter Šimanský, nar. 17. 9. 1974, 951 03 Čeľadice 371, v podielovom spoluvlastníctve 1/6.

V konkurznej veci úpadcu, Peter Šimanský, nar. 17. 9. 1974, 951 03 Čeľadice 371, v súlade s pokynom zástupcu veriteľov, EOS KSI Slovensko, s.r.o.,, IČO: 35 724 803, Pajštúnska 5, Bratislava, zo dňa 7. 6. 2018 organizujeme dražbu majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu.

Dražobník a navrhovateľ dražby:B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006,  zapísaná v Obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sr, vložka č. 10064/T, zapísaná v zozname správcov MS SR pod č. S1220, Radlinského 50, 921 01 Piešťany, sídlo kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, konajúca prostredníctvom spoločníka, JUDr. Andreja Fialu, správca úpadcu: Peter Šimanský,  nar. 17. 9. 1974, 951 03 Čeľadice 371.

Označenie predmetov dražby: Súbor majetku:

štát

obec

k. ú.

LV

parc. č.

regis.

druh pozemku

výmera v m2

podiel

SR

Nitra

Nitra

2491

4604

C

zastavané plochy a nádvoria

24

1/6

 

štát

obec

k. ú.

LV

ulica

súp. č.

popis stavby

na parc. č.

podiel

SR

Nitra

Nitra

2491

Rázusova

2547

garáž

4604

1/6

 

štát

obec

k. ú.

LV

ulica

súp. č.

orient. č.

popis bytu

č. bytu

p.

na parc. č.

podiel na spoločných častiach

podiel

SR

Nitra

Nitra

5802

Rázusova

798

6

trojizbový

4

2

4601, 4602

73/1296

1/6

Opis predmetov dražby a ich stavu:

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v intraviláne mesta Nitra, katastrálne územie Nitra. Prístup je možný  z Rázusovej ulice. Pri garáži, spolu s parcelou súp. č. 4604, ide o poslednú, tretiu, garáž v spoločnej zástavbe troch garáží. Garáž je murovaná s plechovou dvojkrídlovou bránou. Garáž je v pôvodnom stave. Okolie tvoria porasty. Garáž sa nachádza za obytným domom súp. č. 798 smerom od Rázusovej ulice.

Panelová bytový dom je samostatne stojaci, postavený na mierne svahovitom teréne, s orientáciou východ – západ. Bytový dom je štvorpodlažný a má dva vchody. Bytový dom má vymenené stupačky, inak je v pôvodnom stave. Bytový dom je napojený na verejný rozvod vody, kanalizáciu, plynu a slaboprúd. Prístup je z čiastočne spevnenej komunikácie, vedúcej od Rázusovej ulice. Dom sa začal užívať cca. v roku 1970.

Trojizbový byt sa nachádza na 2 podlaží (1. poschodí) bytového domu, vo vzdialenejšom vchode smerom od Rázusovej ulice, orientačné č. 6. Má vymenené plastové okná, inak je v pôvodnom stave. Tvoria ho tri samostatné izby, malá chodbička, kuchyňka, umakartové jadro, v ktorom sa nachádzajú samostatná kúpeľňa a samostatné WC. Z bytu je prístup na malý balkón.  

Označenie práv a záväzkov na predmetoch dražby:

LV č. 5802:

Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome - 859/02.

Exekučný príkaz EX 2702/2012 - 22,24 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnut. byt č. 4/II., č. o. 6, v podiele 1/6 - Šimanský Peter (17. 9. 1974) a spoluvlast. podiel 73/1296 na spol. častiach a zariad. domu (EÚ Galanta - JUDr. Jozef Kapronczai) v prospech oprávneného, CETELEM SLOVENSKO, a.s. Bratislava (IČO: 35 787 783) podľa Z 2975/13 - 1798/13.

LV č. 2491:

Exekučný príkaz EX 2702/2012 - 22,24 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnut. registra 'C' parc. č. 4604 spolu s garážou s. č. 2547 na podiel 1/6 - Šimanský Peter (17. 9. 1974) (EÚ Galanta - JUDr. Jozef Kapronczai) v prospech oprávneného, CETELEM SLOVENSKO, a.s. Bratislava (IČO: 35 787 783) podľa Z 2975/13 - 1798/13.

Dražobník a navrhovateľ dražby: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, zapísaná v Obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sr, vložka č. 10064/T, zapísaná v zozname správcov MS SR pod č. S1220,
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, sídlo kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, konajúca prostredníctvom spoločníka, JUDr. Andreja Fialu, správca úpadcu: Peter Šimanský, nar. 17. 9. 1974, 951 03 Čeľadice 371.
Licitátor: JUDr. Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

Najnižšie podanie: 10 000,00 EUR

Licitátor skonštatoval, že dražby sa zúčastnil jeden účastník, zapísaný pod por. č. 1,  Daša Šimanská, nar. 3. 12. 1996, 951 03 Čeľadice 371. Účastník bol zapísaný do Zoznamu účastníkov dražby, uhradil k rukám dražobníka dražobnú zábezpeku vo výške 1 000,- € a doložil čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.  Licitátor oznámil výšku najnižšieho podania 10 000,- €, načo nebolo urobené najnižšie podanie. Následne znížil najnižšie podanie na sumu 5 000,- €. Bolo urobené podanie účastníkom dražby č. 1 vo výške 5 000,- €. Licitátor vyzval účastníka, aby urobil podanie vyššie, ako bolo podanie naposledy urobené účastníkom dražby č. 1, Dašou Šimanskou, a po tretej výzve udelil príklep účastníkovi dražby č. 1, Daše Šimanskej.

Nitra 26. 7. 2018

Dražobník a navrhovateľ dražby: JUDr. Andrej Fiala spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.