Dražba nehnuteľností v obci Nitra v katastrálnom území Nitra

Katastrálne územie:
Nitra
Obec:
Nitra

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 26.07.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 61/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby salónik na 1. poschodí v Hoteli RIVER, Nábr. mládeže 2A, 949 01 Nitra
D. Dátum konania dražby 26. 07. 2018
E. Čas konania dražby 11:15 hod. – 11:35 hod.
F. Kolo dražby druhé
G. Predmet dražby

Byt č. 19 nachádzajúci sa na 7. p. ob.dom. č.o.15,17, so súpisným číslom 1073, vchod: o.č.17 na Potravinárskej ul. v Nitre (ďalej len ako „Dom“) postaveného na parcele registra „C“ č. 4821/20 o výmere 466 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (právny vzťah, na parcele 4821/20 je evidovaný na liste vlastníctva č. 3681, pre k.ú. Nitra), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu o veľkosti 37/2971, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5625, okres Nitra, obec Nitra, katastrálne územie Nitra.

H. Opis predmetu dražby

Bytový dom má osem nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. Na prvom podzemnom podlaží (suterén) sa nachádzajú pivnice pre jednotlivé byty, práčovňa, sušiareň, žehliareň, kočikáreň a miestnosť pre bicykle. Hlavný vstup sa nachádza na úrovni medzipodesty medzi 1.PP a 1.NP. Od 1. nadzemného podlažia sa nachádzajú výlučne byty, celkový počet bytov vo vchode je 22. Obytný dom bol daný do užívania v roku 1988.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Dispozíciu bytu tvorí chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, izba a lodžia. Celková podlahová plocha bytu č. 19 je 36,77 m2 (z toho pivnica je 1,44 m2), bez plochy balkóna, ktorý je o výmere 3,44 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Bytový dom:

Ide o typový obytný dom s unifikovaným plošným panelovým nosným systémom. Obvodové steny sú hrúbky 33 cm a nosné deliace konštrukcie sú vyhotovené ako železobetónové prefabrikované hrúbky 20 cm. Stropy sú železobetónové prefabrikovane s rovným podhľadom. Schodisko je železobetónové prefabrikované s povrchom schodišťových stupňov z lepenej PVC podlahoviny. Fasády obytného domu tvorí pôvodná omietka bez zateplenia. Dom má plochú jednoplášťovú strechu s krytinou z natavovaných asfaltových pásov. Vnútorné povrchy stien sú upravené vápenno-cementovou hladkou omietkou, na chodbách a v schodiskovom priestore so soklami z olejového náteru. Podlahy na chodbách a schodišťových podestách sú z lepenej PVC podlahoviny s keramickým soklíkom, vstupné priestory majú podlahu z liateho terazza. V suteréne v spoločných priestoroch a v pivniciach je cementový poter. Vchodové dvere sú dvojkrídlové presklené plastové, okná v schodiskovom priestore a v suteréne sú plastové s jednoduchým zasklením. Rozvod plynu je z oceľových rúr, meranie je samostatné pre každý byt. Elektroinštalácia - centrálny rozvod je z medených vodičov. Rozvodné skrine s meraním sú umiestnené na chodbách pri bytoch. Centrálny rozvod vody je vyhotovený z oceľových rúr pre studenú aj teplú vodu, centrálne meranie je umiestnené v suterénnych priestoroch, podružné merania sú v šachtách prístupných zo záchodov bytov.

Kanalizačné zvody (splaškové a dažďové) sú vyhotovené z liatinového a azbestového potrubia s napojením na mestskú kanalizáciu. Vykurovanie je ústredné teplovodné s diaľkovou dodávkou tepla, stúpacie rozvody sú z oceľových rúr.

Slaboprúdové rozvody sú rozvody telefónu, spoločnej televíznej antény, káblovej televízie a domáceho vrátnika.

 

 

 

Byt:

Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné omietky a tapety. Vnútorné obklady sú v kuchyni pri kuchynskej linke. Dvere sú hladké, osadené do oceľových zárubní. Okná sú pôvodné drevené s kovovými žalúziami. Povrch podláh je z PVC. Vykurovanie je ústredné vykurovacími panelmi s meračmi tepla. Elektroinštalácia je svetelná s istením v byte. Zavedený je rozvod plynu.

Vybavenie kuchyne: kuchynská linka na báze dreva, vodovodná batéria, smaltový drez, plynový sporák s odsávačom pár.

Sociálne zariadenie: smaltová sprchová vaňa, umývadlo keramické, splachovací záchod kombi. Bytové jadro je umakartové.

Ostatné vybavenie: domáci telefónny rozvod televízie, rozvod internetu, telefónna prípojka, loggia.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu opakovanej dražby, opis predmetu opakovanej dražby je prevzatý z predchádzajúceho znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií získaných najmä pri poskytnutí úveru.

 

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Záložné právo k bytu podľa § 15 zák. č. 182/93 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov ktoré nie je zapísané k predmetu dražby na liste vlastníctva;
b) Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916, podľa V 8862/16;
c) Právo užívať parcelu registra „C“ č. 4821/20 zapísanú pre k.ú. Nitra na liste vlastníctva č. 3681.

Dražobník mal vedomosť z elektronického spisu na OS Nitra o podaní žaloby o neplatnosť zmluvy a ochrany práv spotrebiteľa pod sp. zn.: 14Csp/110/2018
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,- EUR
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 96801
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.3.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby
Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom:
56.600,- EUR (slovom: päťdesiatšesťtisícšesťsto EURO)