Dražba nehnuteľností v obci Nižná Polianka v katastrálnom území Nižná Polianka

Katastrálne územie:
Nižná Polianka
Obec:
Nižná Polianka

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 31.410,00 € 21.08.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Tkáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nižná Polianka 101, 08636 Nižná Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1955
Obchodné meno správcu: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava
Kotakt na správcu : 0918962100, mbizon@bizon.sk
Spisová značka správcovského spisu : 6K/48/2016 S1629
Spisová značka súdneho spisu : 6K/48/2016
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, správca úpadcu – Ing. Ján Tkáč, nar. 15.01.1955, bytom 086 36 Nižná Polianka 101 (v čase vyhlásenia konkurzu bytom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava), ako dražobník podľa § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZKR“), za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZDD“), zverejňuje podľa § 17 ZDD v spojení s § 92 ods. 6 ZKR nasledovné oznámenie o dražbe:

A) Označenie dražobníka a navrhovateľa dražby: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod značkou S1629

B) Miesto dražby: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, 2. poschodie

B) Dátum dražby: 21.08.2018

B) Čas otvorenia dražby: 14:00 hod.

C) Opakovaná dražba: nie

D) Predmet dražby:

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Nižná Polianka, obec Nižná Polianka, okres Bardejov, zapísané na liste vlastníctva č. 473 a to:

- byt č. 1, nachádzajúci sa na 1. poschodí, vchod č. 1, stavby „Objekt na bývanie“ so súpisným č. 101, postavenej na pozemku s parcelným č. 317/11, evidovaného ako parcela registra „C“, druh: zastavané plochy a nádvoria, výmera 103 m2, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 3588/13602 k celku,

- byt č. 2, nachádzajúci sa na 1. poschodí, vchod č. 1, stavby „Objekt na bývanie“ so súpisným č. 101, postavenej na pozemku s parcelným č. 317/11, evidovaného ako parcela registra „C“, druh: zastavané plochy a nádvoria, výmera 103 m2, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 3213/13602 k celku,

- byt č. 3, nachádzajúci sa na 2. poschodí, vchod č. 1, stavby „Objekt na bývanie“ so súpisným č. 101, postavenej na pozemku s parcelným č. 317/11, evidovaného ako parcela registra „C“, druh: zastavané plochy a nádvoria, výmera 103 m2, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 3588/13602 k celku,

- byt č. 4, nachádzajúci sa na 2. poschodí, vchod č. 1, stavby „Objekt na bývanie“ so súpisným č. 101, postavenej na pozemku s parcelným č. 317/11, evidovaného ako parcela registra „C“, druh: zastavané plochy a nádvoria, výmera 103 m2, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 3213/13602 k celku,

všetky v podiele 1/1 k celku.

Nehnuteľnosti sa budú dražiť ako jeden súbor majetku. Právny vzťah k parcele, na ktorej leží predmetná stavba, nie je evidovaný na liste vlastníctva.

Byt č. 1 je jednoizbový byt s podlahovou plochou 35,88 m2 s kúpeľňou a samostatným WC. Okná sú drevené zdvojené, dvere drevené rámové a hladké. Podlahy v izbách a ostatných miestnostiach tvoria veľkoplošné plávajúce parkety a keramická dlažba. V kúpeľni sa nachádza samostatná sprcha a umývadlo. WC je bez umývadla. Steny v kúpeľni a WC sú opatrené keramickým obkladom. Vykurovanie bytu je ústredné cez oceľové radiátory. Byt má samostatné meranie spotreby elektriny, teplej a studenej vody.

Byt č. 2 je jednoizbový byt s podlahovou plochou 32,13 m2 s kúpeľňou a samostatným WC. Okná sú drevené zdvojené, dvere drevené rámové a hladké. Podlahy v obytných miestnostiach tvoria veľkoplošné parkety, v ostatných miestnostiach keramická dlažba. V kúpeľni sa nachádza vaňa a umývadlo. Steny v kúpeľni a WC sú opatrené keramickým obkladom. Kuchynská linka chýba. Vykurovanie bytu je ústredné cez oceľové radiátory. Byt má samostatné meranie spotreby elektriny, teplej a studenej vody.

Byt č. 3 je jednoizbový byt s podlahovou plochou 35,88 m2 s kúpeľňou a samostatným WC. Okná sú drevené zdvojené, dvere drevené rámové a hladké. Podlahy v obytných miestnostiach sú bez povrchovej úpravy, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. V kúpeľni sa nachádza vaňa a umývadlo. WC je bez umývadla. Steny v kúpeľni a WC sú opatrené keramickým obkladom. Kuchynská linka chýba. Vykurovanie bytu je ústredné cez oceľové radiátory. Byt má samostatné meranie spotreby elektriny, teplej a studenej vody.

Byt č. 4 je jednoizbový byt s podlahovou plochou 32,13 m2 s kúpeľňou a samostatným WC. Okná sú drevené zdvojené, dvere drevené rámové a hladké. Podlahy v obytných miestnostiach sú bez povrchovej úpravy, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. V kúpeľni sa nachádza vaňa a umývadlo. Steny v kúpeľni a WC sú opatrené keramickým obkladom. Kuchynská linka chýba. Vykurovanie bytu je ústredné cez oceľové radiátory. Byt má samostatné meranie spotreby elektriny, teplej a studenej vody.

Predmet dražby sa draží „ako stojí a leží“.

Hodnota predmetu dražby bola zistená vo výške 34.900,00 € znaleckým posudkom č. 16/2018 zo dňa 06.06.2018 vypracovaným Ing. Jánom Mikitom, znalcom zapísaným v zozname znalcov pod evidenčným č. 912314, odbor: Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností.

D) Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené:

- Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, k nehnuteľnostiam: byt č. 1, 1. p., vchod č. 1 v bytovom dome čs. 101 na parcele CKN 317/11 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3588/13602 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu - Zmluva o zriadení záložného práva č. Z 990767-13, - V 1861/2013

- Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva rozhodnutie č. 21440823/2015 zo dňa 10.12.2015 o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti: byt č. 1, 1 posch., vchod 1, v bytovom dome súp. číslo 101 na parcele CKN 317/11 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3588/13602 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo vlastníctve TKÁČ s r.o., 110, - Z 193/2016. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.01.2016

- Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, k nehnuteľnostiam: byt č. 2, 1. p., vchod č. 1 v bytovom dome čs. 101 na parcele CKN 317/11 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3213/13602 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu - Zmluva o zriadení záložného práva č. Z 990767-13, V 1861/2013

- Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva rozhodnutie č. 21440823/2015 zo dňa 10.12.2015 o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti:byt č. 2, 1 posch. ,vchod 1 v bytovom dome súp. číslo 101 na parcele CKN 317/11 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3213/13602 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo vlastníctve TKÁČ s r.o., 110, - Z 193/2016. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.01.2016

- Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, k nehnuteľnostiam: byt č. 3, 2. p., vchod č. 1 v bytovom dome čs. 101 na parcele CKN 317/11 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3588/13602 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu - Zmluva o zriadení záložného práva č. Z 990767- V 1861/2013

- Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva rozhodnutie č. 21440823/2015 zo dňa 10.12.2015 o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti: byt č. 3, 2 posch. ,vchod 1 v bytovom dome súp. číslo 101 na parcele CKN 317/11 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3588/13602 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo vlastníctve TKÁČ s r.o., 110, - Z 193/2016. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.01.2016

- Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, k nehnuteľnostiam: byt č. 4, 2. p., vchod č. 1 v bytovom dome čs. 101 na parcele CKN 317/11 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3213/13602 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu - Zmluva o zriadení záložného práva č. Z 990767-13, V 1861/2013

- Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva rozhodnutie č. 21440823/2015 zo dňa 10.12.2015 o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti: byt č. 4, 2 posch. ,vchod 1 v bytovom dome súp. číslo 101 na parcele CKN 317/11 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3213/13602 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo vlastníctve TKÁČ s r.o., 110, - Z 193/2016. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.01.2016

Podľa § 93 ods. 2 ZKR speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem záložného práva zriadeného správcom po vyhlásení konkurzu na základe záväzného pokynu príslušného orgánu a okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu.

E) Najnižšie podanie: 31.410,00 €

E) Minimálne prihodenie: 500,00 €

F) Dražobná zábezpeka: Dražobník vyžaduje zloženie dražobnej zábezpeky vo výške 1.500,00 € bezhotovostným prevodom alebo vkladom hotovosti na bankový účet dražobníka (IBAN: SK94 7500 0000 0040 1759 3242, variabilný symbol: 6482016, špecifický symbol: IČO účastníka dražby, ak ide o právnickú osobu / rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu), do notárskej úschovy alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou alebo šekom. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby. Dokladom o zložení zábezpeky je:

- originál potvrdenia vystaveného príslušnou bankou alebo výpis vygenerovaný z elektronického bankovníctva o prevode / vklade dražobnej zábezpeky na účet dražobníka,

- originál listiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy,

- originál listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky.

Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby. V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu.

G) Úhrada ceny dosiahnutej vydražením: Cenu dosiahnutú dražbou nie je možné dodatočne znížiť. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny je vydražiteľ povinný zaplatiť bezhotovostným prevodom alebo vkladom hotovosti na bankový účet dražobníka (IBAN: SK94 7500 0000 0040 1759 3242, variabilný symbol: 6482016, špecifický symbol: IČO účastníka dražby, ak ide o právnickú osobu / rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu) do 15 dní od skončenia dražby. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške do 15 dní od skončenia dražby, dražobník bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vráti vydražiteľovi záručné listy. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.

H) Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka predmetu dražby bude umožnená dňa 08.08.2018 o 14:00 hod. a 15.08.2018 o 14:00 hod. Telefónny kontakt na dražobníka: 0918 962 100 (Mgr. Michal Bizoň, LL.M.).

I) Spoločná dražba: nie

J) Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby dražobník odovzdá predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.

K) Meno, priezvisko a sídlo notára: JUDr. Erika Szórádová, Vajnorská 98/k, 831 04 Bratislava

L) Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 ZDD:

1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia ZDD, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do 3 mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 tohto poučenia, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.

3. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 tohto poučenia sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 1 tohto poučenia.

4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

V Bratislave dňa 06.07.2018

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.