Dražba nehnuteľností v obci Nižná Polianka v katastrálnom území Nižná Polianka

Katastrálne územie:
Nižná Polianka
Obec:
Nižná Polianka

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie N/A 21.08.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Tkáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nižná Polianka 101, 08636 Nižná Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1955
Obchodné meno správcu: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava
Kotakt na správcu : 0918962100, mbizon@bizon.sk
Spisová značka správcovského spisu : 6K/48/2016 S1629
Spisová značka súdneho spisu : 6K/48/2016
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dražby

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, správca úpadcu – Ing. Ján Tkáč, nar. 15.01.1955, bytom 086 36 Nižná Polianka 101 (v čase vyhlásenia konkurzu bytom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava), ako dražobník podľa § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZKR“), za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZDD“), zverejňuje podľa § 24 ods. 9 ZDD nasledovné údaje:

A) Dátum vykonania dražby: 21.08.2018

A) Miesto vykonania dražby: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, 2. poschodie

A) Čas vykonania dražby: 14:00 hod. – 14:08 hod.

A) Opakovaná dražba: nie

B) Predmet dražby:

Predmetom dražby boli nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Nižná Polianka, obec Nižná Polianka, okres Bardejov, zapísané na liste vlastníctva č. 473 a to:

- byt č. 1, nachádzajúci sa na 1. poschodí, vchod č. 1, stavby „Objekt na bývanie“ so súpisným č. 101, postavenej na pozemku s parcelným č. 317/11, evidovaného ako parcela registra „C“, druh: zastavané plochy a nádvoria, výmera 103 m2, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 3588/13602 k celku,

- byt č. 2, nachádzajúci sa na 1. poschodí, vchod č. 1, stavby „Objekt na bývanie“ so súpisným č. 101, postavenej na pozemku s parcelným č. 317/11, evidovaného ako parcela registra „C“, druh: zastavané plochy a nádvoria, výmera 103 m2, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 3213/13602 k celku,

- byt č. 3, nachádzajúci sa na 2. poschodí, vchod č. 1, stavby „Objekt na bývanie“ so súpisným č. 101, postavenej na pozemku s parcelným č. 317/11, evidovaného ako parcela registra „C“, druh: zastavané plochy a nádvoria, výmera 103 m2, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 3588/13602 k celku,

- byt č. 4, nachádzajúci sa na 2. poschodí, vchod č. 1, stavby „Objekt na bývanie“ so súpisným č. 101, postavenej na pozemku s parcelným č. 317/11, evidovaného ako parcela registra „C“, druh: zastavané plochy a nádvoria, výmera 103 m2, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 3213/13602 k celku,

všetky v podiele 1/1 k celku.

Nehnuteľnosti sa dražili ako jeden súbor majetku. Právny vzťah k parcele, na ktorej leží predmetná stavba, nie je evidovaný na liste vlastníctva.

Byt č. 1 je jednoizbový byt s podlahovou plochou 35,88 m2 s kúpeľňou a samostatným WC. Okná sú drevené zdvojené, dvere drevené rámové a hladké. Podlahy v izbách a ostatných miestnostiach tvoria veľkoplošné plávajúce parkety a keramická dlažba. V kúpeľni sa nachádza samostatná sprcha a umývadlo. WC je bez umývadla. Steny v kúpeľni a WC sú opatrené keramickým obkladom. Vykurovanie bytu je ústredné cez oceľové radiátory. Byt má samostatné meranie spotreby elektriny, teplej a studenej vody.

Byt č. 2 je jednoizbový byt s podlahovou plochou 32,13 m2 s kúpeľňou a samostatným WC. Okná sú drevené zdvojené, dvere drevené rámové a hladké. Podlahy v obytných miestnostiach tvoria veľkoplošné parkety, v ostatných miestnostiach keramická dlažba. V kúpeľni sa nachádza vaňa a umývadlo. Steny v kúpeľni a WC sú opatrené keramickým obkladom. Kuchynská linka chýba. Vykurovanie bytu je ústredné cez oceľové radiátory. Byt má samostatné meranie spotreby elektriny, teplej a studenej vody.

Byt č. 3 je jednoizbový byt s podlahovou plochou 35,88 m2 s kúpeľňou a samostatným WC. Okná sú drevené zdvojené, dvere drevené rámové a hladké. Podlahy v obytných miestnostiach sú bez povrchovej úpravy, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. V kúpeľni sa nachádza vaňa a umývadlo. WC je bez umývadla. Steny v kúpeľni a WC sú opatrené keramickým obkladom. Kuchynská linka chýba. Vykurovanie bytu je ústredné cez oceľové radiátory. Byt má samostatné meranie spotreby elektriny, teplej a studenej vody.

Byt č. 4 je jednoizbový byt s podlahovou plochou 32,13 m2 s kúpeľňou a samostatným WC. Okná sú drevené zdvojené, dvere drevené rámové a hladké. Podlahy v obytných miestnostiach sú bez povrchovej úpravy, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. V kúpeľni sa nachádza vaňa a umývadlo. Steny v kúpeľni a WC sú opatrené keramickým obkladom. Kuchynská linka chýba. Vykurovanie bytu je ústredné cez oceľové radiátory. Byt má samostatné meranie spotreby elektriny, teplej a studenej vody.

Predmet dražby sa dražil „ako stojí a leží“.

Hodnota predmetu dražby bola zistená vo výške 34.900,00 € znaleckým posudkom č. 16/2018 zo dňa 06.06.2018 vypracovaným Ing. Jánom Mikitom, znalcom zapísaným v zozname znalcov pod evidenčným č. 912314, odbor: Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností.

B) Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené:

- Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, k nehnuteľnostiam: byt č. 1, 1. p., vchod č. 1 v bytovom dome čs. 101 na parcele CKN 317/11 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3588/13602 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu - Zmluva o zriadení záložného práva č. Z 990767-13, - V 1861/2013

- Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva rozhodnutie č. 21440823/2015 zo dňa 10.12.2015 o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti: byt č. 1, 1 posch., vchod 1, v bytovom dome súp. číslo 101 na parcele CKN 317/11 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3588/13602 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo vlastníctve TKÁČ s r.o., 110, - Z 193/2016. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.01.2016

- Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, k nehnuteľnostiam: byt č. 2, 1. p., vchod č. 1 v bytovom dome čs. 101 na parcele CKN 317/11 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3213/13602 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu - Zmluva o zriadení záložného práva č. Z 990767-13, V 1861/2013

- Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva rozhodnutie č. 21440823/2015 zo dňa 10.12.2015 o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti:byt č. 2, 1 posch. ,vchod 1 v bytovom dome súp. číslo 101 na parcele CKN 317/11 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3213/13602 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo vlastníctve TKÁČ s r.o., 110, - Z 193/2016. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.01.2016

- Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, k nehnuteľnostiam: byt č. 3, 2. p., vchod č. 1 v bytovom dome čs. 101 na parcele CKN 317/11 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3588/13602 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu - Zmluva o zriadení záložného práva č. Z 990767- V 1861/2013

- Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva rozhodnutie č. 21440823/2015 zo dňa 10.12.2015 o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti: byt č. 3, 2 posch. ,vchod 1 v bytovom dome súp. číslo 101 na parcele CKN 317/11 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3588/13602 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo vlastníctve TKÁČ s r.o., 110, - Z 193/2016. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.01.2016

- Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, k nehnuteľnostiam: byt č. 4, 2. p., vchod č. 1 v bytovom dome čs. 101 na parcele CKN 317/11 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3213/13602 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu - Zmluva o zriadení záložného práva č. Z 990767-13, V 1861/2013

- Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva rozhodnutie č. 21440823/2015 zo dňa 10.12.2015 o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti: byt č. 4, 2 posch. ,vchod 1 v bytovom dome súp. číslo 101 na parcele CKN 317/11 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3213/13602 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo vlastníctve TKÁČ s r.o., 110, - Z 193/2016. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.01.2016

Podľa § 93 ods. 2 ZKR speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem záložného práva zriadeného správcom po vyhlásení konkurzu na základe záväzného pokynu príslušného orgánu a okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu.

E) Dražobník: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod značkou S1629

E) Licitátor: Mgr. Michal Bizoň, LL.M.

Cena dosiahnutá vydražením: 31.410,00 €

V Bratislave dňa 21.08.2018

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.