Dražba nehnuteľností v obci Nižný Žipov v katastrálnom území Nižný Žipov

Katastrálne územie:
Nižný Žipov
Obec:
Nižný Žipov

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 20.600,- € 01.08.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 019/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice, okres Košice I, Košický kraj
D. Dátum konania dražby 01. 08. 2018
E. Čas konania dražby o 09,00 hod.
F. Kolo dražby opakované
G. Predmet dražby

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 354/1           Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 352 m2

parc. č. 354/2           Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 98 m2

Stavba

súp. č. 75                   rodinný dom                                               na parc. č. 354/2

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, LV č. 638, okres: Trebišov, obec: NIŽNÝ ŽIPOV, katastrálne územie: Nižný Žipov.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctve: plot od ulice, studňa, prípojka vody, domáca vodáreň, prípojka kanalizácie, žumpa za domom, prípojka zemného plynu, prípojka elektro vzdušná, spevnená plocha na parc. č. 354/1, spevnená plocha na parc. č. 354/1.

H. Opis predmetu dražby

Popis rodinného domu so súp. č. 75

Ohodnocovaný rodinný dom sa nachádza v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov obce Nižný Žipov v okrese Trebišov v obytnej zóne na okraji obce. Napojený je na vodovod z vlastnej studne, má možnosť napojenia na verejný vodovod, kanalizácia do vlastnej žumpy, kanalizácia v obci nie je, na zemný plyn a na elektro. Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie, čiastočne je podpivničený jednou pivnicou. Suterén a špajza na prízemí nemá omietky, v mieste tepelných mostov sa v dome vyskytujú plesne. Dokončenosť jednotlivých konštrukcií je stanovená odborným odhadom podľa ich skutkového stavu.  Technický popis vyhotovenia: Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - z monolitického betónu; 1. NP - murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke do 30 cm; deliace konštrukcie - 1. NP – tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP, 1. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické. Strecha - krovy - 1. NP - hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov; krytiny strechy na krove - 1. NP - azbestocementové šablóny na latách, klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP - vápenné zdrsnené, striekaný brizolit. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky; 1. NP - vane; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze. Výplne otvorov - dvere - 1. PP, 1. NP - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. PP - jednoduché drevené alebo oceľové; 1. NP - plastové s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - veľkoplošné parkety  laminátové); dlažby a podlahy ostatných miestností - 1. NP - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák plynový s elektrickou rúrou); 1. NP - odsávač pár; 1. NP - drezové umývadlo nerezové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla. Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania na plyn. Vnútorné rozvody vody - 1. NP - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický. Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - plastové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP - svetelná; 1. NP - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu. Popis podlaží: 1. podzemné podlažie: Dispozične má suterén jednu zamokrenú pivnicu bez izolácie. 1. nadzemné podlažie: podlažia, má predsieň, chodbu, dve predné izby, kúpeľňu s WC, kuchyňu, špajzu a zadnú izbu.

Popis pozemkov

Pozemok, parcely č.:- 354/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 352 m2 a 354/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2, tvoria pozemok zastavaný rodinným domom a tvoria dvor okolo domu, záhrada za domom nemá založený list vlastníctva, v zastavanej časti obce Nižný Žipov v okrese Trebišov, v lokalite IBV na okraji obce, komunikácia pred domom je verejná miesta komunikácia - Školská ulica, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete okrem kanalizácie. Negatívne účinky neboli zistené.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Pod V 237/11 zriadenie záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne a.s., IČO: 00151653 so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, k nehnuteľnostiam: rod.dom č.s.75 na p.č.354/2 a pozemky p.č.354/1, 354/2 - 36/11
2, Z 546/16 - Exekučný príkaz Ex 8342/2015 na zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam, zo dňa 16.02.2016. Exekútorský úrad, so sídlom ul. Kálmana Mikszatha 268, 979 01 Rimavská Sobota, súdny exekútor JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., v prospech oprávneného Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, IČO: 31340890, k nehnuteľnostiam: stavba rodinného domu čs. 75 na CKN parc.č. 354/2, pozemkom registra CKN parc.č. 354/1, 354/2, v podiele B3 v 1/1 - 55/16
3, Z 3372/16 - Exekučný príkaz Ex 9950/16 na zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 11.11.2016. Exekútorský úrad Bratislava, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD. v prospech oprávneného v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35724803, k nehnuteľnostiam : stavba rod.domu sč. 75 na CKN parc.č. 354/2, k pozemkom registra CKN parc.č. 354/1, 354/2, pod B3 v 1/1 - 245/16
4, Z 3489/16 - Exekúčný príkaz Ex 2854/16 zo dňa 12.12.2016 Exekútorský úrad Košice,Kupeckého č.29, 040 01 Košice. súdny exekútor JUDr. Peter Molnár, PhD. v prospech opravneného Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270, na nehnuteľnosti: stavba rodinný dom súp. č. 75 na CKN parc. č. 354/2, k pozemkom registra CKN parc.č. 354/1, 354/2, pod B3 v celosti - 264/16
5, Z 535/17 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 4471/2016-8 od exekútorského úradu Košice, súdny exekútor JUDr. Zora Ferdinandy, v prospech oprávneného: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard Haussmann 1, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v parížskom Registri obchodu a spoločnosti pod č.542 097 902, konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 47258713, zast. Advokátska kancelária JUDr. Marek Czompoly s.r.o., Ventúrska 16, 811 01 na nehnuteľnosti stavba rodinný dom s.č.75 na p.č.354/2 a pozemky reg. C KN p.č.354/1, 354/2 v podiele 1/1 zo dňa 20.02.2017 - 40/17
6, Z-1834/2017-Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 979/16 od exekútorského úradu Bratislava, súdny exekútor Mgr. Ján Makita v prospech oprávneného SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.,IČO:36807702, Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, zast. JÁNSKY & PARTNERS s.r.o., advok. kancelária, IČO: 47249650, Vajnorská 100/B, 83104 Bratislava na nehnuteľnosti stavbu rod. dom č.s.75 na CKN parc..č. 354/2 a pozemok reg. CKN parc.č.354/1, 354/2 v podiele 1/1, zo dňa 12.07.2017 - 134/17
7, Z-1073/2018-Exekučný príkaz EX 1076/2015 na zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 10.05.2018. Exekútorský úrad Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, súdny exekútor JUDr. Richard Gibarti, v prospech oprávneného ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35704713, práv. zast.: HMG & PARTNERS, s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava na nehnuteľnosti: stavba rodinný dom súp.č. 75 na pozemku registra C KN parc.č. 354/2 a pozemky registra C KN parc.č. 354/1, 354/2, pod B-3 v podiele 1/1 - 77/18
POZNÁMKY:
1, P - 40/2016 - Poznamenáva sa: Upovedomenie o začatí exekúcie EX 8342/2015, od Exekútorského úradu Rimavská Sobota, súdneho exekútora JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., Kalmána Mikszatha 268, 97901 Rimavská Sobota v prospech oprávneného Poštová banka, a.s., Dvořákovo Nábrežie 4, Bratislava, IČO: 31340890 k nehnuteľnostiam: rod.dom č.s.75 na p.č.354/2 a pozemky reg. C-KN parc.č.354/1, 354/2 v celku. Povinnému sa zakazuje, aby nehnuteľnosť previedol na niekoho iného alebo ju zaťažil. Zo dňa 12.01.2016 - 28/16
2, P 64/2016 - Poznamenáva sa: Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 1076/2015, od exekutorského úradu Prešov, súdny exekútor JUDr. Richard Gibarti, Konštantínova 6, 080 01 Prešov v prospech oprávneného ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35704713, zast. HMG & PARTNERS, s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava k nehnuteľnostiam: rod.dom č.s.75 na p.č.354/2 a pozemky reg. C-KN parc.č.354/1, 354/2 v celku. Zo dňa 20.01.2016 - 39/16
3, P-34/2018-Poznamenáva sa - Oznámenie č.0292/016496/2018 zo dňa 22.01.2018 o začatí výkonu záložného práva ktorá je zabezpečená zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva zo dňa 22.02.2011 registrovaným v katastri nehnuteľnosti pod V 237/11 v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, k nehnuteľnostiam: stavba - rod.dom s.č.75 na parc.č.354/2 a pozemky registra C-KN parc.č.354/1, 354/2 v celosti - 12/18
4, P-89/2018. Poznamenáva sa: Oznámenie o dražba Zn. 019/2018 zo dňa 13.03.2018. Dražobník: DRAŽOBNÍK, s. r. o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 36 764 281. Navrhovateľ dražby: SLSP, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653. Miesto konania dražby: Spoločnosť Dražobník, s. r. o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice. Dátum a čas konania dražby: 18.04.2018 o 11.30 hod. Prvé kolo dražby /nejedná sa o opakovanú dražbu/. Predmet dražby: pozemky registra C-KN parcelné čísla: 354/1, 354/2 a stavba - rodinný dom so súpisným číslom 75 na parcele číslo 354/2 v podiele 1/1. - 41/18
5, P-132/2018-Poznamenáva sa, Notárska zápisnica N 725/2018 zo dňa 18.04.2018 - osvedčenie o vykonaní dobrovoľnej dražby konanej dňa 18.04.2018 o 11:30hod, prvé kolo dražby (nejedná sa o opakovanú dražbu), miesto konania dražby: Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, Košice, dražobník: DRAŽOBNÍK, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 36764281, navrhovateľ: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:00151653, k nehnuteľnostiam: stavba - rod.dom s.č.75 na parc.č.354/2 a pozemky registra C-KN parc.č.354/1, 354/2 v celosti. Dražba bola neúspešná. - 61/18
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 47/2018 zo dňa 22.02.2018, vypracovaným znalcom Ing. Miroslavom Vaškom znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, ev. č. znalca 913 731 na hodnotu 22.835,50 €.
K. Najnižšie podanie 20.600,- €
L. Minimálne prihodenie 200,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 2.000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1,Bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., č. účtu: SK2209000000005037221926, variabilný symbol 0192018. Dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby.
2, Hotovostným vkladom do rúk dražobníka v mieste konania dražby.
3, Formou bankovej záruky.
4, Do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1, Originál potvrdeného príkazu na úhradu peňažných prostriedkov v prospech dražobníka vo výške dražobnej zábezpeky, za predpokladu ich riadneho pripísania na účet dražobníka do otvorenia dražby. 2, Originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky, znejúcej na účet dražobníka. 3, Osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy v prospech dražobníka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby na účet dražobníka vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: SK2209000000005037221926, variabilný symbol 0192018. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1, 17.07.2018 o 17,00 hod. 2, 31.07.2018 o 14,00 hod.
Miesto obhliadky Miesto konania obhliadky je pred rodinným domom so súp. č. 75, na ulici Školská č. 43 v obci Nižný Žipov, okres Trebišov.
Organizačné opatrenia Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Právo užívať predmet dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby do piatich dní po uhradení ceny dosiahnutej vydražením, o čom sa vyhotoví zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Vydražiteľ obdrží dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby; jedno vyhotovenie zašle dražobník príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru bez zbytočného odkladu.
V zmysle §151ma ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia písomného potvrdenia o vydražení predmetu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa do piatich dní odo dňa zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby; v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, znáša nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Vojtech
c) priezvisko Kavečanský
d) sídlo Kmeťova 13, 040 01 Košice