Dražba nehnuteľností v obci Nová Dubnica v katastrálnom území Nová Dubnica

Katastrálne územie:
Nová Dubnica
Obec:
Nová Dubnica

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 1 480,00 EUR 07.08.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Koyšová Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Centrum I. 50/125-4 , 01841 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.3.1988
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu: Stred 60/55, 01701 Považská Bystrica
Kotakt na správcu : 0915871028
Spisová značka správcovského spisu : 40K/39/2014 S258
Spisová značka súdneho spisu : 40K/39/2014
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Sp.zn. 40K/39/2014 S258

Oznámenia  súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Mgr. Jarmila  Koyšová nar. 19.3.1988 bytom Centrum I. 50/125-4 Dubnica n/Váhom v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu zverejňuje v súlade s § 92 ods.6 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii nasledujúce oznámenie o dobrovoľnej dražbe:

Označenie dražobníka

a navrhovateľa dražby:   JUDr. Ján Súkeník,  so sídlom kancelárie Stred 60/55

                                           Považská Bystrica,  značka správcu S 258, správca dlžníka Mgr.

                                           Jarmila Koyšová nar. 19.3.1988

                                           bytom Centrum I. 50/125-4 Dubnica n/Váhom

 

Miesto konania dražby:     V sídle správcu na na 3. poschodí na adrese

                                              Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica

 

Dátum konania dražby:     7.8.2018

 

Čas konania dražby:           13,00 hod.

 

Kolo dražby:  Prvé kolo dražby

 

Predmet dražby:

Nehnuteľnosť pozemok parc. KN-C č. 2715/31 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1,  zapísaný Okresným úradom odborom katastrálnym Ilava na LV č. 2912 k.ú. Nová Dubnica

 

Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosť – pozemok parc. KN-C č. 2715/31 zastavaná plocha o výmere 35 m2 je vedený na liste vlastníctva č. 2912 k.ú. Nová Dubnica  a je vo vlastníctve Koyšovej Jarmily v celosti, nachádza sa v zastavanej časti obce.Predmetný pozemok sa  nachádza  medzi prevádzkovou budovou – reštauráciou a rodinným domom v k.ú. Nová Dubnica v lokalite Miklovky. Pozemok je rovinatý, nezastavaný v blízkosti je malé parkovisko. Prístup na pozemok je z miestnej komunikácie, je možné ho napojiť na všetky inžinierske siete.

Opis stavu predmetu dražby

Nehnuteľnosť – pozemok parc. KN-C č. 2715/31 zastavaná plocha o výmere 35 m2 je vedený na liste vlastníctva č. 2912 k.ú. Nová Dubnica a je vo vlastníctve Koyšovej Jarmily v celosti, nachádza sa v zastavanej časti obce. Predmetný pozemok sa nachádza  medzi prevádzkovou budovou – reštauráciou a rodinným domom v k.ú. Nová Dubnica v lokalite Miklovky. Pozemok je rovinatý, nezastavaný v blízkosti je malé parkovisko. Prístup na pozemok je z miestnej komunikácie, je možné ho napojiť na všetky inžinierske siete. 

Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby

Žiadne

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby

Znaleckým posudkom č. 32/2018 vypracovaného znalcom Ing. Jarmilou Baliakovou  Moyzesova 890/89 Považská Bystrica dňa 14.6.2018

Všeobecná hodnota stanovená vo výške 1 480,00 EUR

Najnižšie podanie: 1 480,00 EUR

Minimálne prihodenie: 200 EUR

Dražobná zábezpeka: 10 % z najnižšieho podania

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

Prevodom alebo vkladom na účet  správcu vedený v ČSOB a.s., číslo bankového účtu:

SK51 7500 0000 0040 2108 2330  s uvedením VS: IČO účastníka dražby ak ide o právnickú osobu, alebo rodné číslo ak ide o fyzickú osobu, alebo v hotovosti  u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby.

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: Do otvorenia dražby

Vrátenie dražobnej zábezpeky: Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo upustenia od dražby.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

V zmysle ustanovení § 26 ods.3,4,5,8 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. oo notároch a notárskej činnosti /Notársky poriadok/ v znení neskorších predpisov sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydržením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka číslo účtu: SK51 7500 0000 0040 2108 2330 vedený v ČSOB a.s.

Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.

Obhliadka predmetu dražby:

1.   19.7.2018 o 15,00 hod.

2.    2.8.2018 o 15,00 hod.

Miesto obhliadky:  Pozemok tvoriaci predmet dražby

Organizačné opatrenia:  Organizačné pokyny k obhliadke č.1 a k obhliadke č.2:

                                          Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom

                                           dohovore na mobilnom čísle dražobníka: 0915 871 028

 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetnu dražby:

Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa  udelením príklepu a po uhradení celej ceny dosiahnutej vydražením.

Užívacie právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby po uhradení celej ceny dosiahnutej vydražením a to na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby vydražiteľovi.

Notárska zápisnica:

Priebeh dražby bude osvedčený notárskou zápisnicou spísanou notárom JUDr. Jánom Hamarom, notárom so sídlom M.R.Štefánika 136 , 017 01 Považská Bystrica.

 

Poučenie podľa § 21 ods.2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovolných dražbách

1.V prípade, ak boli porušené ustanovenia  zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu,  okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

V Považskej Bystrici dňa 2.7.2018

JUDr. Ján Súkeník, správca