Dražba nehnuteľností v obci Nováky v katastrálnom území Nováky

Katastrálne územie:
Nováky
Obec:
Nováky

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 7.100,- EUR 26.07.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 074/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko BENET, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva námestie SNP
b) Orientačné/súpisné číslo 974/28
c) Názov obce Nováky d) PSČ 972 71
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 36299219
C. Miesto konania dražby salónik Primátor na 2. poschodí v hoteli Elizabeth Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín
D. Dátum konania dražby 26. 07. 2018
E. Čas konania dražby 16:15 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prievidza, obec: Nováky, katastrálne územie: Nováky, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 4133, a to konkrétne:

  • byt č. 3 nachádzajúci sa na prízemí slobodárne so súpisným číslom 14, vchod: 2, na Hviezdoslavovej ulici v Novákoch (ďalej len ako „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 410/2 o výmere 377 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 3022/74703  (ďalej len ako „predmet dražby“).

 

H. Opis predmetu dražby

1 – izbový byt č. 3, ul. Hviezdoslavova 2, katastrálne územie Nováky

Bytový dom má suterén a 3 nadzemné podlažia. Vstup do bytového domu je cez medzipodestu medzi suterénom a 1.NP z úrovne terénu. V suteréne bytového domu sa nachádzajú spoločné priestory a pivnice, vstup do suterénu je cez železobetónové schodisko s povrchom z liateho terazza. V nadzemných podlažiach bytového domu (1. - 3.) sú umiestnené jednoizbové byty, pretože bytový dom bol pôvodne vybudovaný ako slobodáreň. Byty sú umiestnené po stranách spoločnej chodby situovanej v strede bytového domu. V bytovom dome sa nenachádza výťah. Má jeden samostatný vchod na priečelí bytového domu z južnej strany. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1955.

Dispozičné riešenie:

Byt č. 3 nachádzajúci sa na prízemí (1.NP) radového bytového domu pozostáva z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí: kuchyňa, predsieň, kúpeľňa s WC a pivnica umiestnená v suteréne bytového domu.

Celková podlahová plocha bytu č. 3 vrátane príslušenstva je 28,17 m2 (bez plochy pivnice o výmere 5 m2).

Technické a konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Byt

Byt bol v čase obhliadky v pôvodnom a značne zanedbanom stave bez kuchynskej linky, kuchynského sporáka, kuchynského drezu a vybavenia kuchyne, s podštandardným vybavením. Dvere bytu sú vnútorné hladké na báze dreva - plné a presklené, otváracie do kovových zárubní. Vchodové dvere do bytu sú pôvodné hladké na báze dreva. Steny bytu sú s pôvodným povrchom so stierkami a maľbami v izbe, v zádverí a v kuchyni. Kúpeľňa bytu je pôvodná murovaná, vybavená pôvodnými zariaďovacími predmetmi - plechovou vaňou bez podmurovky a bez umývadla a s WC s horným splachovaním. Rozvod vodovodu do vane je provizórne nezasekaný pod obklad. Vodovodná batéria do vane je pôvodná so sprchou. Povrchové úpravy stien časti kúpeľne okolo vane sú z keramického obkladu, podlaha kúpeľne a WC je z pôvodnej keramickej dlažby 10x10 cm. Podlaha v kuchyni a v obytnej miestnosti je pôvodná, v kuchyni je podlaha z PVC a v obývacej izbe sú vlysky z tvrdého dreva, pričom údržba podláh je značne zanedbaná. Podlahy je potrebné rekonštruovať, resp. vymeniť. Podlaha v predsieni a v kúpeľni s WC je z keramickej dlažby 10x10 cm v pôvodnom stave. Okná v predmete dražby sú vymenené plastové EURO s izolačným dvojsklom.

Bytový dom

Bytový dom je bodový s jedným vstupom, založený na základových pásoch. Patrí do skupiny - bytové domy typové s konštrukčnými sústavami inými ako panelovými (tehlovými). Konštrukčný systém je stenový z pálených tehál. Stropy sú prefabrikované železobetónové. Strecha domu je sedlová, vybudovaná dreveným krovom a pokrytá krytinou Tondach na latovaní. Strecha bola vymenená okolo roku 2000. Bytový dom je vykurovaný a je tu zároveň aj príprava TÚV z centrálnej kotolne v sídlisku.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa celkovo nachádza v zanedbanom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Poznamenáva sa Upovedomenie o zriadení exekučného záložného práva č. EX 91/17 (súdny exekútor JUDr. René Matuška) na podiel o veľkosti ¼ vo vlastníctve: Milan Matoušek, nar. 11.9.1979, bytom: Hviezdoslavova 14/2, 972 71 Nováky,
b) Poznamenáva sa Upovedomenie o zriadení exekučného záložného práva č. EX 61/2016 (súdny exekútor JUDr. Martin Rišian) na podiel o veľkosti ¼ vo vlastníctve: Jaroslav Matoušek, nar. 15.9.1980, bytom: Hviezdoslavova 14/2, 972 71 Nováky,
c) Poznamenáva sa Upovedomenie o zriadení exekučného záložného práva č. EX 851/16 (súdny exekútor Mgr. Barbora Budziňáková) na podiel o veľkosti ¼ vo vlastníctve: Jaroslav Matoušek, nar. 15.9.1980, bytom: Hviezdoslavova 14/2, 972 71 Nováky,
d) Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa ust. § 15 zákona č. 182/1993 Z.z. – v prospech navrhovateľa dražby, spoločnosti BENET, s.r.o., IČO: 36 299 219, so sídlom: námestie SNP 974/28, 972 71 Nováky,
e) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 91/17 (súdny exekútor JUDr. René Matuška) na podiel o veľkosti ¼ vo vlastníctve: Milan Matoušek, nar. 11.9.1979, bytom: Hviezdoslavova 14/2, 972 71 Nováky,
f) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 155/17 (súdny exekútor Mgr. Petr Krušina) na podiel o veľkosti ¼ vo vlastníctve: Milan Matoušek, nar. 11.9.1979, bytom: Hviezdoslavova 14/2, 972 71 Nováky,
g) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 881/2016 (súdny exekútor JUDr. Ivona Babušková) na podiel o veľkosti ¼ vo vlastníctve: Milan Matoušek, nar. 11.9.1979, bytom: Hviezdoslavova 14/2, 972 71 Nováky,
h) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 32453/15 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD.) na podiel o veľkosti ¼ vo vlastníctve: Milan Matoušek, nar. 11.9.1979, bytom: Hviezdoslavova 14/2, 972 71 Nováky,
i) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 61/2016 (súdny exekútor JUDr. Martin Rišian) na podiel o veľkosti ¼ vo vlastníctve: Jaroslav Matoušek, nar. 15.9.1980, bytom: Hviezdoslavova 14/2, 972 71 Nováky.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 97/2018 zo dňa 15.05.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Pavlom Jurkom:
7.100,- EUR (slovom: sedemtisícsto EURO)
K. Najnižšie podanie 7.100,- EUR (slovom: sedemtisícsto EURO)
L. Minimálne prihodenie 200,-EUR (slovom: dvesto EURO)
M. Dražobná zábezpeka a) výška 2.000,-EUR (slovom: dvetisíc EURO)
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania dražby,
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 4015387138/7500, IBAN: SK1575000000004015387138, vedený v ČSOB, a.s., VS: 074),dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet dražobníka,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania dražby, b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 4015387138/7500, IBAN: SK1575000000004015387138, vedený v ČSOB, a.s., VS: 074),dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet dražobníka, c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom, d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu), e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom. Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky - lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky - v zmysle ust. § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. § 19 Zákona o DD
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby
b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu 4015387138/7500, IBAN: SK1575000000004015387138, vedený v ČSOB, a.s., VS: 074), s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Termín č. 1: 04.07.2018 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov je pred bytovým domom so súpisným číslom 14 na ul. Hviezdoslavova 2 v Novákoch. Termín č. 2: 16.07.2018 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov je pred bytovým domom so súpisným číslom 14 na ul. Hviezdoslavova 2 v Novákoch.
Miesto obhliadky Termín č. 1: 04.07.2018 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov je pred bytovým domom so súpisným číslom 14 na ul. Hviezdoslavova 2 v Novákoch. Termín č. 2: 16.07.2018 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov je pred bytovým domom so súpisným číslom 14 na ul. Hviezdoslavova 2 v Novákoch.
Organizačné opatrenia stretnutie záujemcov je pred bytovým domom so súpisným číslom 14 na ul. Hviezdoslavova 2 v Novákoch
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Pozn.: Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
V zmysle ust. § 27 ods. 1 Zákona o DD: „Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.“
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.
• Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je dražobník povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,
• Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa použijú ust. § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ!
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Trella
d) sídlo Panenská 24, 811 03 Bratislava