Dražba nehnuteľností v obci Nováky v katastrálnom území Nováky

Katastrálne územie:
Nováky
Obec:
Nováky

Podanie: Dodatok k oznámeniu o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie N/A 26.07.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Dodatok k oznámeniu o dobrovoľnej dražbe (podľa § 18 zákona č. 527/2002 Z.z.):
Dražba číslo 074/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko BENET, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva námestie SNP
b) Orientačné/súpisné číslo 974/28
c) Názov obce Nováky d) PSČ 972 71
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 36299219
C. Miesto konania dražby salónik Primátor na 2. poschodí v hoteli Elizabeth Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín
D. Dátum konania dražby 26. 07. 2018
E. Čas konania dražby 16:15 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prievidza, obec: Nováky, katastrálne územie: Nováky, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 4133, a to konkrétne:

  • byt č. 3 nachádzajúci sa na prízemí slobodárne so súpisným číslom 14, vchod: 2, na Hviezdoslavovej ulici v Novákoch (ďalej len ako „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 410/2 o výmere 377 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 3022/74703  (ďalej len ako „predmet dražby“).
I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
V právach a záväzkoch viaznucich na predmete dražby sa nahrádza pôvodné znenie:

Práva a záväzky na predmete dražby sa dopĺňajú o:

j) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 641/2015 (súdny exekútor Mgr. Petr Krušina) na podiel o veľkosti ¼ vo vlastníctve: Milan Matoušek, nar. 11.9.1979, bytom: Hviezdoslavova 14/2, 972 71 Nováky.

Na základe uvedeného je aktuálny stav práv a záväzkov na predmete dražby nasledovný:

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
a) Poznamenáva sa Upovedomenie o zriadení exekučného záložného práva č. EX 91/17 (súdny exekútor JUDr. René Matuška) na podiel o veľkosti ¼ vo vlastníctve: Milan Matoušek, nar. 11.9.1979, bytom: Hviezdoslavova 14/2, 972 71 Nováky,
b) Poznamenáva sa Upovedomenie o zriadení exekučného záložného práva č. EX 61/2016 (súdny exekútor JUDr. Martin Rišian) na podiel o veľkosti ¼ vo vlastníctve: Jaroslav Matoušek, nar. 15.9.1980, bytom: Hviezdoslavova 14/2, 972 71 Nováky,
c) Poznamenáva sa Upovedomenie o zriadení exekučného záložného práva č. EX 851/16 (súdny exekútor Mgr. Barbora Budziňáková) na podiel o veľkosti ¼ vo vlastníctve: Jaroslav Matoušek, nar. 15.9.1980, bytom: Hviezdoslavova 14/2, 972 71 Nováky,
d) Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa ust. § 15 zákona č. 182/1993 Z.z. – v prospech navrhovateľa dražby, spoločnosti BENET, s.r.o., IČO: 36 299 219, so sídlom: námestie SNP 974/28, 972 71 Nováky,
e) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 91/17 (súdny exekútor JUDr. René Matuška) na podiel o veľkosti ¼ vo vlastníctve: Milan Matoušek, nar. 11.9.1979, bytom: Hviezdoslavova 14/2, 972 71 Nováky,
f) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 155/17 (súdny exekútor Mgr. Petr Krušina) na podiel o veľkosti ¼ vo vlastníctve: Milan Matoušek, nar. 11.9.1979, bytom: Hviezdoslavova 14/2, 972 71 Nováky,
g) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 881/2016 (súdny exekútor JUDr. Ivona Babušková) na podiel o veľkosti ¼ vo vlastníctve: Milan Matoušek, nar. 11.9.1979, bytom: Hviezdoslavova 14/2, 972 71 Nováky,
h) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 32453/15 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD.) na podiel o veľkosti ¼ vo vlastníctve: Milan Matoušek, nar. 11.9.1979, bytom: Hviezdoslavova 14/2, 972 71 Nováky,
i) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 61/2016 (súdny exekútor JUDr. Martin Rišian) na podiel o veľkosti ¼ vo vlastníctve: Jaroslav Matoušek, nar. 15.9.1980, bytom: Hviezdoslavova 14/2, 972 71 Nováky,
j) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 641/2015 (súdny exekútor Mgr. Petr Krušina) na podiel o veľkosti ¼ vo vlastníctve: Milan Matoušek, nar. 11.9.1979, bytom: Hviezdoslavova 14/2, 972 71 Nováky.


K iným zmenám v Oznámení o dražbe č. 074/2018 nedošlo.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul
b) meno
c) priezvisko
d) sídlo ,